Opcje na GPW cz.2.pdf

(389 KB) Pobierz
Opcje na GPW (II)
Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne.
Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla
początkujących. Najprostszym sposobem inwestowania w opcje jest kupowanie opcji. Ten
sposób inwestowania jest prosty oraz charakteryzuje się możliwością zrealizowania bardzo
dużych zysków.
Nieco bardziej skomplikowanym działaniem jest wystawianie, względnie sprzedaż opcji. O ile
kupowanie opcji nie wymaga posiadania żadnych depozytów zabezpieczających, wystawca
musi takim depozytem dysponować. Dzieje się tak dlatego, że największa możliwa strata
nabywcy jest z góry określona i ponoszona przez niego na samym początku inwestycji. W miarę
upływu czasu ta strata może się tylko zmniejszyć albo zamienić na zysk. Inna jest sytuacja
wystawcy – jego straty są potencjalnie nieograniczone.
Kupno opcji
Najprostszym sposobem inwestowania w opcje jest ich kupowanie. To podstawowy i
jednocześnie najpopularniejszy sposób inwestowania w opcje przez inwestorów (głównie
indywidualnych).
Kupując opcje, inwestor otrzymuje instrument o bardzo korzystnej dla niego charakterystyce.
Z jednej strony ma możliwość zrealizowania bardzo dużych zysków (jakich nie przynosi żadna
inna strategia opcyjna), z drugiej strony – ma ograniczony poziom straty i jej maksymalna
wartość jest od początku inwestycji znana (maksymalną stratę stanowi zapłacona premia
opcyjna).
Powstaje jednak pytanie: w którą opcję zainwestować? Na rynku jest ich bardzo wiele. Każda
seria reprezentuje inne oczekiwania inwestora. W jaki sposób wybrać właściwą dla nas serię?
Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub
sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.
Wybór instrumentu bazowego
Fundamentalną decyzją jest wybór instrumentu bazowego. Przede wszystkim od tej decyzji jest
uzależnione powodzenie naszej inwestycji. Jeżeli wybierzemy instrument bazowy, którego
wartość zmieni się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wówczas na pewno na kupionych
opcjach zarobimy.
Typ opcji
Typ opcji wskazuje, jakich zmian wartości instrumentu bazowego oczekujemy. Jeżeli chcemy
zarabiać na wzrostach, wówczas oczywiście kupujemy opcje kupna. Jeżeli chcemy zarobić na
spadkach – kupujemy opcje sprzedaży.
Kurs wykonania
Już wiemy, że jest to wartość, której przekroczenie przez kurs instrumentu bazowego
gwarantuje wypłatę w terminie wygaśnięcia opcji kwoty rozliczenia. Na rynku są do wyboru
opcje z licznymi kursami wykonania – bliższymi i bardziej odległymi od bieżącej wartości
instrumentu bazowego.
Termin wygaśnięcia
Do wyboru jest zawsze kilka terminów (patrz standard instrumentu dostępny na stronie
www.opcje.gpw.pl). Wybieramy ten termin, na który przewidujemy określoną zmianę wartości
instrumentu bazowego.
Kupno opcji to inwestycja z dużą dźwignią finansową, co oznacza, że pozwala zrealizować
bardzo duże zyski. Ważne jest również to, że zyski nie są ograniczone. Nie jest określone, ile
maksymalnie można na opcjach zarobić.
W przypadku gdy kupimy opcję i zatrzymamy ją do terminu wygaśnięcia, wówczas punkt
opłacalności, czyli wartość instrumentu bazowego, po przekroczeniu którego zaczynamy
osiągać zyski, można wyrazić wzorami:
Punkt opłacalności dla opcji kupna = X + P
Punkt opłacalności dla opcji sprzedaży = X – P
gdzie:
X – kurs wykonania opcji
P – zapłacona za opcję premia
Kupując opcje, inwestor ma ograniczone straty. Na kupionych opcjach nie można stracić więcej
niż cena zapłacona za ten instrument (premia). Niezależnie od tego, jak duże będą niekorzystne
dla inwestora zmiany wartości instrumentu bazowego, strata inwestora zawsze będzie
identyczna. To jest bardzo ważna cecha opcji.
Należy zatem zauważyć, że nabycie opcji to inwestycja pozwalająca zarabiać tak dobrze, jak
na kontraktach terminowych, ze znacznie niższym ryzykiem inwestycyjnym.
Funkcje wypłaty dla nabywcy opcji
Na układzie współrzędnych na osi odciętych zaznaczamy kurs instrumentu bazowego, na osi
rzędnych wartość zysku lub straty nabywcy opcji. Wykres funkcji wypłaty nabywcy opcji ma
kształt łamanej linii, najpierw poziomej, później biegnącej skośnie do góry. Zysk wyniesie zero
w punkcie X+P.
Poniżej prezentujemy wykres funkcji wypłaty (terminie wygaśnięcia) dla opcji kupna z ceną
wykonania 24 zł i premią 0,75 zł.
Wykres dla nabywcy opcji sprzedaży wygląda podobnie, tyle, że zysk jest tym większy, im
niższa cena wykonania. Tak więc skośna linia biegnie w dół od początku osi odciętych.
Powiedzmy, że cena wykonania wynosi 22 zł a premia 0,62 zł. Wykres funkcji wypłaty będzie
wtedy wyglądać tak:
Wystawianie opcji
Sprzedaż (inaczej wystawienie opcji) jest strategią trudniejszą od prostego kupowania opcji,
jednak pomimo tego jej znajomość jest niezwykle istotna w inwestowaniu w opcje, ponieważ
stanowi składnik wielu złożonych strategii opcyjnych. Każdy inwestor, który chce rozwijać
swoje umiejętności w zakresie inwestowania w opcje, koniecznie musi wiedzieć, czym jest
wystawienie opcji.
Zwracamy jednak uwagę, że wystawianie opcji jest strategią obarczoną wysokim ryzykiem
inwestycyjnym. Jest przeznaczona dla inwestorów w pełni świadomych skutków zajęcia takiej
pozycji.
Oczekiwania wystawcy są odwrotne do oczekiwań nabywcy opcji:
nabywca opcji kupna zarabia, jeżeli wartość instrumentu bazowego rośnie, co oznacza,
że wystawca opcji kupna zarabia, jeżeli wartość instrumentu bazowego spadnie lub nie
zmieni swojej wartości,
nabywca opcji sprzedaży zarabia, jeżeli wartość instrumentu bazowego spada, co
oznacza, że wystawca opcji sprzedaży zarabia, jeżeli wartość instrumentu bazowego
rośnie lub nie zmienia swojej wartości.
Wystawiając opcje, inwestor ma ograniczone zyski. Nie może zarobić więcej niż premia
otrzymana od nabywcy opcji. Z tego względu wystawcom opcji zależy na uzyskaniu możliwe
jak najwyższej ceny za wystawiony instrument.
Maksymalny zysk wystawca opcji osiąga w terminie wygaśnięcia, w przypadku gdy opcja
wygasa bez wartości (inwestor zachowuje 100% otrzymanej premii). Natomiast gdy inwestor
zamyka pozycję przed terminem wygaśnięcia (o czym piszemy niżej), wówczas część
otrzymanej premii oddaje w transakcji zamykającej. Punkty opłacalności przy wystawianiu
opcji wyznacza się identycznie jak przy kupnie opcji.
Jeżeli chodzi o straty – wystawiona opcja zatrzymana do terminu wygaśnięcia przynosi stratę,
jeżeli kurs instrumentu bazowego opcji przekroczy jej kurs wykonania. W takim przypadku
wystawca wypłaca kwotę rozliczenia. Kwota rozliczenia jest nieograniczona – jest tym wyższa,
im kurs instrumentu bazowego bardziej przekroczy kurs wykonania. Wielkość jego straty to
różnica pomiędzy wypłaconą kwotą rozliczenia a otrzymaną premią opcyjną.
Funkcje wypłaty dla wystawcy opcji
Załóżmy, że inwestor wystawia opcję kupna na WIG20 z kursem wykonania 3 000 punktów
po kursie 150 punktów. Jeden punkt jest warty 10 zł. Dla kupującego oznacza to konieczność
zapłacenia premii opcyjnej w wysokości 1 500 zł i gwarancję wypłaty kwoty rozliczenia, jeżeli
kurs rozliczeniowy opcji w terminie wygaśnięcia wzrośnie ponad 3 000 pkt (kurs wykonania
opcji). Wystawca otrzymuje premię i zobowiązuje się do wypłaty kwoty rozliczenia.
Wykres będzie więc miał kształt linii łamanej, najpierw poziomej, a następnie opadającej bez
ograniczeń w dół.
Wykres funkcji wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży jest lustrzanym odbiciem wykresu dla
wystawcy opcji kupna. Powiedzmy, że inwestor wystawił opcję sprzedaży na WIG20 z kursem
wykonania 2 900 punktów po kursie 130. Dla kupującego oznacza to konieczność zapłacenia
premii opcyjnej w wysokości 1 300 zł i gwarancję wypłaty kwoty rozliczenia, jeżeli kurs
rozliczeniowy opcji w terminie wygaśnięcia spadnie poniżej 2.900 pkt (kurs wykonania opcji).
Wykres dla wystawcy prezentuje się w następujący sposób:
Zamykanie pozycji na opcjach
Inwestując w opcje, nie musimy czekać do wygaśnięcia, aby zamknąć posiadaną pozycję.
Można zamknąć pozycję wcześniej poprzez zawarcie transakcji odwrotnej (identycznie jak w
przypadku kontraktów terminowych).
Po kupnie opcji można dokonać sprzedaży instrumentu. Od inwestora, który od nas opcję
kupuje, dostaje się premię opcyjną (cenę opcji). Jeżeli cena, jaką otrzymujemy za opcję w
chwili jej sprzedaży, będzie wyższa od ceny zapłaconej w chwili nabycia opcji, wówczas na
Zgłoś jeśli naruszono regulamin