Covered Call.pdf

(314 KB) Pobierz
Covered Call
Strategia Covered Call to jedna z popularniejszych i najprostszych strategii
inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji.
W strategii tej inwestor posiadający portfel akcji sprzedaje opcje kupna wystawione na
posiadane akcje. Jeżeli kupno akcji następuje w tym samym momencie co wystawienie opcji
wówczas strategię określa się mianem buy-write (słowo write oznacza wystawienie).
Zazwyczaj nabyte akcje oraz wystawiona opcja są zapisywane na tym samym rachunku
inwestycyjnym u tego samego brokera. W ten sposób nabyte akcje pokrywają zobowiązania
wynikające z tytułu wystawionych opcji kupna (jako wystawca takich opcji inwestor jest
zobowiązany do sprzedaży instrumentu bazowego). Strategia ta jest jedną z podstawowych i
jednocześnie jedną z najpopularniejszych na rynku wykorzystujących elastyczność jaką dają
opcje w powiązaniu z inwestycjami na rynku akcji.
Prognoza rynku
trend boczny (rynek neutralny) / wzrost
Kiedy stosujemy
Chociaż strategia może być tworzona w każdych warunkach rynkowych, najczęściej jest
wykorzystywana wówczas gdy po okresie wzrostu cen posiadanych akcji inwestor oczekuje,
że w czasie do terminu wygaśnięcia opcji rynkowa wartość tych akcji będzie się kształtować w
określonym wąskim przedziale wahań. W takim przypadku inwestor chciałby albo utworzyć
strategię która w takich okresach będzie generować dodatkowy dochód (dodatkowy ponad
dywidendę jaką spółka może wypłacić) oraz / lub zabezpieczyć portfel przed spadkiem jego
wartości.
Korzyści
Pomimo tego, że strategia oferuje ograniczoną ochronę przed spadkiem wartości instrumentu
bazowego oraz ograniczony udział we wzroście jego wartości to dużą zaletą strategii jest to, że
generuje dla inwestora dodatkowy dochód w postaci premii za wystawione opcje. Jednocześnie
inwestor korzysta ze wszystkich praw jakie przypadają akcjonariuszom spółek takich jak prawo
do dywidendy czy prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Inwestor traci te prawa jeżeli
zostanie wezwany do wykonania opcji w efekcie czego będzie musiał sprzedać posiadane akcje
(przestanie być akcjonariuszem danej spółki). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nabywcy
opcji kupna, które są wystawione na spółki ogłaszające wypłatę dywidendy zgłoszą chęć
wykonania tych opcji.
Ryzyko vs. Zysk
Zysk maksymalny: Ograniczony Strata maksymalna: Istnieje ryzyko poniesienia dużych strat
Zysk w terminie wygaśnięcia (jeżeli opcja zostanie wykonana): Otrzymana premia + Różnica
pomiędzy ceną wykonania a cena nabycia akcji Zysk w terminie wygaśnięcia (jeżeli opcja nie
zostanie wykonana): Wzrost wartości portfela akcji + otrzymana premia.
Maksymalny zysk ze strategii osiągamy wówczas jeżeli w terminie wygaśnięcia lub przed tym
terminem - w przypadku gdy inwestor otrzyma wezwanie do wykonania opcji - cena akcji
będących instrumentem bazowym dla opcji ukształtuje się równo lub powyżej kursu wykonania
wystawionej opcji. Stratę ze strategii mogą przynieść posiadane akcje. Strata ta może być
bardzo dużą jeżeli spadający kurs akcji danej spółki kontynuuje ten trend a wystawione opcje
wygasają. W dniu wygaśnięcia strata równa jest różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną
akcji będących instrumentem bazowym dla opcji plus otrzymana premia opcyjna. Strata jaką
ponosimy w efekcie spadku wartości instrumentu bazowego jest pokrywana do wysokości
premii opcyjnej jaką otrzymujemy z tytułu wystawienia opcji. Dopóki takie akcje nie zostaną
sprzedane mamy do czynienia ze stratą niezrealizowaną. Należy jednak pamiętać, że wezwanie
do wykonania opcji zawsze jest możliwe (w takim przypadku będziemy zobowiązani do
sprzedaży posiadanych akcji).
Punkt opłacalności na termin wygaśnięcia (ang. break-even point (BEP))
BEP: Cena kupna akcji – Otrzymana premia
Zmienność
(ang.
volatility)
Zmienność rośnie: Spada wartość strategii Zmienność spada: Rośnie wartość strategii Zmiana
zmienności instrumentu bazowego wpływa na wartość czasową premii opcyjnej. Nie wpływa
na wartość wewnętrzną opcji.
Upływ czasu (ang. time decay)
Upływ czasu: Wzrost wartości strategii Upływający czas do terminu wygaśnięcia obniża
wartość czasową premii opcyjnej co jest pozytywne dla posiadaczy krótkich pozycji w opcjach.
Co może zrobić inwestor przed wygaśnięciem
Jeżeli po utworzeniu strategii, prognozy inwestora co do sytuacji na rynku zmienią się -
inwestor uzna, że nastąpią duże wzrosty lub duże spadki - wówczas inwestor może zamknąć
krótką pozycję w opcji poprzez jej odkupienie z rynku. W ten sposób inwestor pozbywa się
zobowiązania do sprzedaży posiadanych akcji po cenie wykonania opcji. Przed
przeprowadzeniem tej operacji inwestor powinien przeanalizować jakie zyski / straty przyniesie
mu odkupienie opcji w porównaniu do nierealizowanych zysków / strat z tytułu posiadanych
akcji. Po zamknięciu pozycji w opcji inwestor musi zdecydować, czy pozostawia
niezabezpieczony portfel akcji lub dokonuje jego sprzedaży lub czy wystawia kolejną inną
opcję kupna.
Co może zrobić inwestor w dniu wygaśnięcia
W terminie wygaśnięci inwestor musi rozważyć trzy scenariusze i w zależności od scenariusza
podjąć odpowiednią decyzję. Wystawiona opcja kupna może wygasnąć in-the-money, at-the-
money lub out-of-the-money.
Jeżeli inwestor oczekuje, że opcja wygaśnie in-the-money wówczas może a) pozwolić aby
opcja została wykonana w efekcie czego będzie zobowiązany do sprzedaży posiadanych akcji
po cenie wykonania lub b) zamknąć krótką pozycję opcji w ten sposób pozbywając się
zobowiązania do sprzedaży akcji co pozwoli mu na zachowanie akcjonariatu w danej spółce.
W takim przypadku inwestor musi przeanalizować zysk / stratę jaką zrealizuje w efekcie
zamknięcia krótkiej pozycji w opcji w porównaniu do niezrealizowanego zysku / straty z tytułu
posiadanych akcji.
jeżeli inwestor oczekuje, że opcja wygaśnie out-of-the-money wówczas nie ma potrzeby
podejmowania jakichkolwiek czynności. Opcja wygasa bez wartości a inwestor
zachowuje pełną wartość premii jaką otrzymał w efekcie wystawienia opcji.
jeżeli inwestor oczekuje, że opcja wygaśnie dokładnie at-the-money wówczas możliwe
jest, że inwestor zostanie wezwany do wykonania opcji. Nie należy jednak zakładać, że
na pewno tak się stanie. Taka opcje może również wygasnąć bez wykonania.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin