Prenym_krokiem_na_giedowy_parkiet.pdf

(158 KB) Pobierz
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ministerstwo Skarbu Państwa
Prężnym krokiem na giełdowy
parkiet
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
lekcje do dyspozycji wychowawcy
przedmioty ekonomiczne
25
minut
Cel ćwiczenia
Przedstawienie poszczególnych etapów wprowadzania spółki Skarbu Państwa na giełdę.
Przebieg ćwiczenia
s
Dzielimy uczniów na 4 – 6 osobowe zespoły i rozdajemy im instrukcję do ćwiczenia wraz z zestawem
kart z etapami wprowadzenia spółki Skarbu Państwa na giełdę.
s
Po zapoznaniu się z instrukcją uczniowie uporządkowują otrzymane karty wg kolejności chronolo-
gicznej, umieszczając je na 9 „krokach do debiutu giełdowego” z kolejnymi numerami.
s
Każdy„krok do debiutu giełdowego” ma swoją wartość punktową. Jeżeli karta zostanie przez uczniów
ułożona na właściwym miejscu (np. karta „Wybór domu maklerskiego, który będzie oferował akcje
spółki inwestorom i pełnił funkcję doradczą”, zostanie umieszczona na „kroku debiutu giełdowego”
nr 2), zespół otrzymuje liczbę punktów zależną od numeru „kroku do debiutu giełdowego” (w tym
przypadku 2 punkty). Jeśli uczniowie się pomylą i umieszczą kartę na niewłaściwej pozycji, wtedy
zespół ma odejmowane punkty, które są równe numerowi błędnie wskazanego „kroku do debiutu
giełdowego”, (np. 4 punkty, jeśli kartę umieszczono na „kroku do debiutu giełdowego” nr 4). Maksy-
malnie zespół może otrzymać 45 punktów.
s
Sprawdzamy prawidłowość wykonania ćwiczenia przez każdy zespół, a uczniowie obliczają uzyska-
ne punkty. Zespół, który w wyznaczonym czasie ułożył prawidłowo „kroki do debiutu giełdowego”,
mocuje je na tablicy, a uczniowie otrzymują ocenę zgodnie z WSO.
PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI
1
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ministerstwo Skarbu Państwa
Materiały dla nauczyciela
1.
Etapy wprowadzenia spółki Skarbu Państwa na giełdę (ułożenie chronologiczne).
1. Decyzja Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki w trybie sprzedaży akcji na rynku regulowa-
nym, poprzedzona decyzją właścicieli o wejściu spółki na giełdę i jej ewentualną restrukturyzacją.
2. Wybór domu maklerskiego, który będzie oferował akcje spółki inwestorom i pełnił funkcję doradczą.
3. Sporządzenie prospektu emisyjnego – dokumentu, który zawiera wszystkie ważne informacje o spół-
ce, ukazuje jej potencjał, plany rozwoju, zagrożenia; na jego podstawie inwestorzy oceniają, czy chcą
kupić akcje danej spółki.
4. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Opublikowanie prospektu emisyjnego.
6. Roadshow inwestorskie – spotkania z inwestorami instytucjonalnymi na całym świecie w celu zachę-
cania ich do zakupu akcji.
7. Subskrypcja – etap przyjmowania zapisów na akcje; dla inwestorów instytucjonalnych jest budowana
książka popytu w celu ustalenie ceny, natomiast inwestorzy indywidualni składają zapisy na akcje we-
dług ustalonej ceny.
8. Przydział akcji inwestorom, którzy zapisali się na akcje.
9. W wyznaczonym przez zarząd giełdy terminie następuje debiut spółki Skarbu Państwa na GPW.
PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI
2
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ministerstwo Skarbu Państwa
2.
Przykład wykonania ćwiczenia przez jeden z zespołów.
Numer
kroku
debiutu
giełdowego
Wartość
punktowa
działania
prywatyzacyjnego
Karta -działanie prywatyzacyjne
1.
Decyzja Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki w trybie
sprzedaży akcji na rynku regulowanym, poprzedzona decyzją
właścicieli o wejściu spółki na giełdę i jej ewentualną restruktu-
ryzacją.
Sporządzenie prospektu emisyjnego – dokumentu, który zawie-
ra wszystkie ważne informacje o spółce, ukazuje jej potencjał,
plany rozwoju, zagrożenia; na jego podstawie inwestorzy oce-
niają, czy chcą kupić akcje danej spółki.
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Fi-
nansowego.
Wybór domu maklerskiego, który będzie oferował akcje spółki
inwestorom i pełnił funkcję doradczą.
Opublikowanie prospektu emisyjnego.
Roadshow iwestorskie – spotkania z inwestorami instytucjonal-
nymi na całym świecie w celu zachęcania ich do zakupu akcji.
Subskrypcja – etap przyjmowania zapisów na akcje; dla inwe-
storów instytucjonalnych jest budowana książka popytu w celu
ustalenie ceny, natomiast zapisy inwestorów indywidualnych są
po określonej przez spółkę cenie
Przydział akcji inwestorom, którzy zapisali się na akcje.
W wyznaczonym przez zarząd giełdy terminie następuje debiut
spółki Skarbu Państwa na GPW.
SUMA PUNKTÓW
+1
2.
-2
3.
4.
5.
6.
-3
-4
+5
+6
7.
+7
8.
9.
+8
+9
27
Netografia:
www.gpw.pl/gpw.asp?cel=spolki&k=1&i=/spolkigieldowe/droga_na_gielde/zrodlo&sky=1&nagna-
z=Sp%F3%B3ki%20Gie%B3dowe
www.corp-gov.gpw.pl/wydarzenia.asp?id_wyd=131
Uwaga!
Materiały do kserowania dla zespołów (należy poprzecinać wzdłuż przerywanych linii i włożyć zestawy
do oddzielnych kopert dla każdego z zespołów).
PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI
3
Instrukcja do wykonania ćwiczenia
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Wyobraźcie sobie, że jesteście członkami zarządu spółki Skarbu Państwa, która decyzją Mini-
stra Skarbu Państwa jest przeznaczona do prywatyzacji poprzez giełdę. Wasza firma jest spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością (sp z o.o.), a jej prywatyzacja przewidziana jest za 2 lata.
Jakie działania prywatyzacyjne i w jakiej kolejności powinny być podjęte, aby w przewidzianym
terminie Wasza spółka znalazła się na parkiecie?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, uporządkujcie otrzymane karty wg kolejności chronologicznej
umieszczając je na 9 „krokach do debiutu giełdowego” z kolejnymi numerami.
Każdy „krok do debiutu giełdowego” ma swoją wartość punktową dodatnią. Jeżeli kartę umieści-
cie na właściwym miejscu, otrzymacie tyle punktów, ile ma numer danego „kroku”. Jeśli jednak
kartę umieścicie na niewłaściwym miejscu, wówczas zostanie Wam odjęta taka liczba punktów,
na jaką wskazuje numer błędnie wybranego „kroku do debiutu giełdowego”. Maksymalnie mo-
żecie otrzymać 45 punktów.
Instrukcja do wykonania ćwiczenia
Wyobraźcie sobie, że jesteście członkami zarządu spółki Skarbu Państwa, która decyzją Mini-
stra Skarbu Państwa jest przeznaczona do prywatyzacji poprzez giełdę. Wasza firma jest spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością (sp z o.o.), a jej prywatyzacja przewidziana jest za 2 lata.
Jakie działania prywatyzacyjne i w jakiej kolejności powinny być podjęte, aby w przewidzianym
terminie Wasza spółka znalazła się na parkiecie?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, uporządkujcie otrzymane karty wg kolejności chronologicznej
umieszczając je na 9 „krokach do debiutu giełdowego” z kolejnymi numerami.
Każdy „krok do debiutu giełdowego” ma swoją wartość punktową dodatnią. Jeżeli kartę umieści-
cie na właściwym miejscu, otrzymacie tyle punktów, ile ma numer danego „kroku”. Jeśli jednak
kartę umieścicie na niewłaściwym miejscu, wówczas zostanie Wam odjęta taka liczba punktów,
na jaką wskazuje numer błędnie wybranego „kroku do debiutu giełdowego”. Maksymalnie mo-
żecie otrzymać 45 punktów.
Instrukcja do wykonania ćwiczenia
Wyobraźcie sobie, że jesteście członkami zarządu spółki Skarbu Państwa, która decyzją Mini-
stra Skarbu Państwa jest przeznaczona do prywatyzacji poprzez giełdę. Wasza firma jest spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością (sp z o.o.), a jej prywatyzacja przewidziana jest za 2 lata.
Jakie działania prywatyzacyjne i w jakiej kolejności powinny być podjęte, aby w przewidzianym
terminie Wasza spółka znalazła się na parkiecie?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, uporządkujcie otrzymane karty wg kolejności chronologicznej
umieszczając je na 9 „krokach do debiutu giełdowego” z kolejnymi numerami.
Każdy „krok do debiutu giełdowego” ma swoją wartość punktową dodatnią. Jeżeli kartę umieści-
cie na właściwym miejscu, otrzymacie tyle punktów, ile ma numer danego „kroku”. Jeśli jednak
kartę umieścicie na niewłaściwym miejscu, wówczas zostanie Wam odjęta taka liczba punktów,
na jaką wskazuje numer błędnie wybranego „kroku do debiutu giełdowego”. Maksymalnie mo-
żecie otrzymać 45 punktów.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Decyzja Ministra Skarbu Państwa o pry-
watyzacji spółki w trybie sprzedaży akcji
na rynku regulowanym, poprzedzona de-
cyzją właścicieli o wejściu spółki na giełdę
i jej ewentualną restrukturyzacją.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Wybór domu maklerskiego, który będzie
oferował akcje spółki inwestorom i pełnił
funkcję doradczą.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Sporządzenie prospektu emisyjnego – do-
kumentu, który zawiera wszystkie ważne
informacje o spółce, ukazuje jej potencjał,
plany rozwoju, zagrożenia; na jego pod-
stawie inwestorzy oceniają, czy chcą ku-
pić akcje danej spółki.
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Opublikowanie prospektu emisyjnego.
Roadshow inwestorskie – spotkania z
inwestorami instytucjonalnymi na całym
świecie
w celu zachęcania ich do zakupu
akcji.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
Subskrypcja – etap przyjmowania zapi-
sów na akcje; dla inwestorów instytucjo-
nalnych jest budowana książka popytu w
celu ustalenie ceny, natomiast zapisy in-
westorów indywidualnych są po określo-
nej przez spółkę cenie.
Przydział akcji inwestorom, którzy zapisali
się na akcje.
Prężnym krokiem na giełdowy parkiet
W wyznaczonym przez zarząd giełdy ter-
minie następuje debiut spółki Skarbu Pań-
stwa na GPW.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin