Inżynier Kolejowy 1924-01.pdf

(28166 KB) Pobierz
14
6
Warszawa, dnia 1
Września
1924 roku .
N9
1.
IDZYDIER KOLEJOWY
ORCIAN
ZWIĄZKU
POLSKICH INiYNIERÓW KOLEJOWYCH.
MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY
SPRAWOM KOLEJNICWA I KOMUNIKACJI.
Redaktor naczelny:
lnż.
St. Sztolcman.
Administrator:
Członkowie
Redaktor odpowiedzialny:
lnż.
Aleksander Pawlowski.
lnż.
W.
Qąssowski.
inżynierowie:
Komitetu Redakcyjnego,
S. Andrzejewski,
A.
Frank, L. Kacprowski,
C.
Kaczmarski, S. Wasilewski i S. Winer.
Adres redakcji i Administracji:
Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 1
/J.
W A R U N K l
Rocznie
zł.
P R Z E D P
E
N
Ł
A T Y:
Dla
Członków
12,
półrocznie zł
.
6, kwartalnie
zł.
3.
-
Cena numeru pojedynczego
zł.
1
.25.-
Z. P
.
l. K.
rocznie
zł.
6.
O
Miejsce
l strona
Następne
okładki
G
l
'
1
Ł
O S Z
·cena
ogłoszeń
w
l
A:
złotych.
strony
:l
Dla
l
1
/I
l
l
f.
l
l
f.
/s
l
r
1/
l
16
li
Miejsce
Wkładka
l
1
11
-
65
85
l
85
l
35
25
l
20
13
12
7
li
Opisowa reklama
.
-
Członków Związku
P.
l. K.
ustępstwo
:l
l
Ij
,
l
l
l
j.
l
l
l
1
/s
l
l
/1
6
100
100
l
l
55
55
30
30
18
18
l
l
12
12
50%.
Fotografje i klisze na rachunek klijenta.
.......................................................................................
łt
i
FABRYKA ODLEWÓW
l
l
l
l.!oiono
w
1894
mk"
l
SUCHEDNIOWSKA
SPÓŁKA
l
l
AKCYJNA
Z•lotono
w
1894
mk•
Fabryki w Suchedniowie i Kielcach
zatrudniają
1100 robotników
~
Fabryki:
ADRES TELEGRAFICZNY: KIELCE-. STARKE"
Odlewnia
żelaza
i warsztaty mechaniczne w Sttchedniowie, ziemi Kieleckiej; Odlewnia
żelaza
i
Sta~
łownia
w Kielcach. W Kielcach buduje
się fabrykę naczyń
blaszanych
tłoczonych,
emaljowanych.
telefon 24-19; w
i
l
1
l
1.
l
l
•.•
l
Składy młasne:
w Warszawie, ul. Graniczna 12,
teł. 57~21
oraz 109-53; w Krakowie, plac
Dominikański
4,
Palec:a myraby
•:
Dział
maszyn ralnlc:zyc:h:
Młocarnie, Menaże,
OdJemy ze
STAL ZLEWNA
MIĘKKA
kanalizacyjny: RURY i FASONY kanalizacyjne,
i zlewowe,
emalję sanitarną,
podstawy do pieców, rezerwuarki. GARNKI emaljowane i surowe, piecyki,
kuchenki,
płyty
kuchenne, buksy do wozów, osie toczone do wozów, drzwiczki do pieców.
Odważniki.
Odlewy ze
stali
martenowskiej.
Kowadła
i
imadła
stalowe.
młasne: Dział
Łodzi,
Aleje
Kościuszki
39,
teł. 15~94.
wodociągowe
l
l
•.1
:
.
.l
•.
:
sieczkarnie i
wialnie.
Odlewy i wszelkie
części
do maszyn
rolniczych tak w stanie surowym jak i obrobionym. Odlewy lano-kute i
części
lano-kute do
żniwiarek
.
słali
martenomskiej
mszełkich gałunk6m:
STAL GATUNKOWA, MANGANOWA
C H ROM O W A
"
l
e
B. M I
Ę
K K A
TWARDA
ŚREDNIO
TWARDA
B
.
T WAR D A
l
l
l
CHROMO~NIKLOWA
N I K L O
W~
łt
.....................................................................................
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
:!
CENNIKI
i
KATALOGI
NA
iĄDANIE.
łt
l
1
l
2
INŻYNIER
KOLEJOWY
r;:;;,
.....................................................................·······•···•••·.....•.••.•..••...•........
···········l
r.::l
·
~·························································································································· ~
FRIEDENSHUTTE
Spółka
••
Akcyjna
NOWY BYTOM
Zakłady
Górny
Sląsk
l
Z ak
łady:
a)
"Friedenshiitte" (Huta Pokoju):
Wielkie piece, Stalownie i Walcownie, Koksownie,
Zakłady
wyrobów ubocznych;
b) Kopalnia
węgla
kamiennego "Friedensgrube";
c) Kopalnie rudy
żelaznej
w Tarnowskich Górach.
cCJc
l
l
l
l
l
l
l
l
l
!
l
l
l
.
l
l
l
l
l
l
:
t
l
Wyr oby: Surówka, koks, amoniak, benzol,
dziegieć,
oleje
smolne~
bloki stalowe Siemens-Martenowskie, naniklone i elek-
tro-stalowe, w stanie surowyn1 i
półwalcowyn1,
pla-
tyny,
żelazo płaskie, kęsy.
Szyny kolejowe normalnotorowe, do kolejek polowych
i kopalnianych,
pokłady
(progi),
łubki, płyty podkła­
dowe i zaciskowe.
Kształtowniki
wszelkiego rodzaju do
wysokości
550 mm
ścianki
pionowej. Uniwersalne
żelazo,
sztabowe,
taś­
Inowe,
kątowe,
T- i C-owe i inne gatunki. Blacha
gruba,
żeberkowana, średnia,
cienka, blacha do wy-
tłaczania
i zawijania, dynamowa, transformatorowa
i inna specjalna.
Wyroby kute i prasowane: osie do wozów kolejowych,
obręcze, koła
bose, gotowe zestawy
kół,
kule stalo-
we dla
młynów
kulkowych.
Do s t a w a: Rozjazdów, zwrotnic i
części tychże.
cCJc
,.
l
Zastępca
w Warszawie
Inż.
T.
SŁUBICKI
3. Tel. 316-50.
..
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Natolińska
:
l
l.
l
l
r;:;;l~-························································································································1 ~.·
~··········
··············································································································
~-
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
..
SPIS RZECZY
zawartych
w
Nr Nr 1-16
"INŻYNIERA
KOLEJOWEGO"
Wrzesień
1.
1924
r.-Grudzień
1925 r.
ALFABETYCZNY SPIS
ARTYKUŁÓW.
A.
Sprawa
mieszkamiowa pracowników kolejowych
Nr. 10, 296-297.
Jakubowski
W.
Pierwsza wielka koncesja kolejowa w Polsce
Nr. 8, str. 77-80.
Ja
1kólski
J.
Projekt normalizacji wyrobów drzewnych dla celów
budowlanych
Nr. 5, str. 15.
Kannegiesser J.
Koleje
żelazne
a naukowa organizacja pracy
.
Nr.
l,
str. 6-8.
Kołomyjski
St.
Oznaczenie typu, rodzaju,
charakteru
i serji pa-
rowozów w
świetle międzynarodowej
normalizacji
Nr. 13, str. 207-212.
-
Nr. 14, str.
23~237.
Krii.ger A.
Organizacja czy dezorganizacja Polskich
.
Kolei
Pań-
stwowych
Nr. 6, str. 47.
Krzyżanowski
A.
Pię'ć
lat eksploatacji Polskich Kolei
Państwo-
wych
Nr. 4, str. 61--64. Nr. 5, str.
9~11.
Langrod A. dr.
Rozłamy części składowych
taboru w normalnym
ruchu kolejowym (11 ilustracyj)
Nr.
l,
str.
11~13.
Nr. 3, str. 24-29.
Langrod A. dr:
Ze zjazdu kolejowego w Berlinie Nr.
3,
str. 49-52.
Langrod A. dr.
Departament prób kolei
Pensylwańskiej
(2 ilustr.)
·
Nr. 8, str. 85-87. Nr. 9, str. 110-116.
Langrod A. d1·.
Ze zjazdu niemieckiego w sprawach
przeładunku
(2 ilustracje)
Nr. 16, str. 285-289.
Leckes-Kiss D.
Postępy
w
urządzeniach
do czyszczenia rusztów
parowozowych
Nr. 10, str. 159-160.
Łopuszyń3ki
W.
Kotlarnia warsztatów kolejowych
w Bischheim
Nr. 14, str. 231-233. Nr. 15, str. 266-268.
Łopus
zyński
W.
Belgijski
system
ręcznego
wyrobu
cegieł
w po-
bliżu
miejsca budowy
Nr. 14, str. 245-246.
Manteuffel L .
.
Współpraca
techrników i prawników przy budowie
kolei
żelaznych
Nr. 5, str. 13.
Nagel
Jł.
Zarys rozwoju
żelaznego
wagonu osobowego
Nr. 5, str. 14-15.
Nagel
R;
Reforma kolejnictwa w Austrji
Nr.
str. 81-85.
3,
Nagel
R.
.
Doświadczenia
z parowem ogrzewaniem
pociągów
osobowych
Nr. 11, str. 170-172.
•Na_gel
R.
Reorganizacja kolejnictwa w Niemczech Nr. 15, 253-265.
Nehring St.
Inżektory działające parą odlotową
Nr. 3, str. 48-49.
Niebie1zczański
·M.
Zmiany w
zarządzie
kolejami niemieckiemi
Nr. 2, str. 31-34.
Nie/iiiFifzczański
M.
Z powodu
artykułu inż.
Kriigera: "Organizacja
c~
.dezorganizacja
P.
K.
P."
'
Nr. 3, str. 5_ -55.
4
Nr. 4, str. 68-70.
Niewiruruwski
·R.
Brak gospodarza
_
Nr. 2, str. 29.:-30.
Niewiadomski R.
7"godzi1me
urzędowanie
Nr. 7, str.
68~9:
Olszewski
J.
Konstrukcja
odciążająca·
pod ul. Nowy-SWiat i Ale-
3-go Maja
Nr. 10, str. 144-146.
Pawłowski
Al.
Zadania
inżynierji
kolejowej
Nr. l, str.
'1.
Nr. 4, str. 70-71.
" Stan
obęcny gospod~rki
cieplnej na P. K. P.
"
" Z wycieczki kolejowców do KonstantYnopola
"
Nr. 4, str. 71-72.
" Sanacja
włoskich
dróg
.
żelaznych państwowych
"
Nr. 9, str. 120-122.
"
" Z kongresu kolejowego w
Londylłie':
,
Czyszczenie
rusztu w parowozie
-
Nr. 13, str. 212-213.
Pawłowski
Al.
Co Polska ma wspólnego z kongresem kolejowym
w Londynie
·
Nr. 14, str. 22'9-231.
Iżycki
A'rt.
redakcyjny.
Omówienie mowy sejmowej Ministra Kolei
inż.
Ty-
szki
Nr. l, str.
l.
Art.
redakcyjny.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej
o
w-Yodrębnieniu
Polskich Kolei
Państwowych
w
przedsiębior­
stwo samodzielne
Nr. 6,
str.
29-31.
Art.
redakcyjny.
Nowy projekt
Głównej
Inspekcji Kolejowej
·
Nr. 9,
·
str. 101-102.
A,·t.
redakcyjny.
Nowa nomenklatura stanowisk na P.
K.
P.
.
Nr.
9,
str. 102.
·
Art.
redakcyjny.
O
reformę
kolejnictwa
Nr. 16, str. 284-285.
Andrzejowski St.
Prace
Głównej
Inspekcji Komunikacyjnej w Ro-
sji Sowieekiej
Nr. 14, str. 243-244.
Balicki Zygmunt.
Scisła zależność między naprężeniami
dopuszczal-
nemi w betonie i
.
żelbecie
a
·
wytrzymałością kostkową
betonu,
jako zasada przy ustalaniu nowych norm
urzędowych
w po-
szczególnych krajach
Nr. 15, str. 269-270.
Barszczewski
J.
Organizacja czy dezorganizacja Polskich Kolei
Państwowych?
Nr. 10, str. 152-153.
Binder L.
Ekonomiczne spalanie
węgla
Nr. 3, str. 52.
Binder L.
Akumulator pary systemu Rutha
Nr. 8, str 89-90.
Binder L.
~pos.ób określania
strat w dymie z powodu niespalonych
gazów
w
nim za
pomocą
elektrycznego CO-mierza firmy Sie-
mens i Halske
Nr. 11, str. 17o8-179.
Blum J.
Części
zapasowe taboru
Nr. 10, str. 148-152.
Nr. 11, str. 173-177.
Bystrzyńsk~
Z.
Kontrola robót torowych
Nr. lir, str. 293-295.
Czapski W.
Sprawność
kolei polskich w
świetle
statystyki
wła-
snej' i
zagranicznej
Nr. 6, str. 31-34.
Czapski W.
Koszta
własne
przewozów na P. K. P. Nr. 6,
str.
43-44.
Czeczott
A. prof.
O dotychczasowych wynikach
badań
parowozów
Ty-23
i
Tr- 21 (2 ilustracje)
Nr. 9,
str.
102-110.
Dalewski E.
Studja nad
normalizacją
pracy w dziale utrzymania
kolei
Nr. 6, str. 37-43 Nr. 7, str. 63-67.
Dijakiewicz A.
Smutne perspektywy
Nr. 16, str. 296.
Dobrzycki B.
Zagadnienia taryfowe w
związku
z
tezą
samowystar-
~zalności
kolei w Polsce
Nr.
11,
str. 169-170.
Dobrzycki B.
Ustalenie kosztów
własnych
dla przewozów towa-
.
rowych
Nr. 12, str. 191-19.3.
D(ibrzycki B.
U stalenie kosztów
własnych
dla
pociągów
towaro-
.
wych,
przejściowych-dalekobieżnych
(tranzytowych)
Nr. 15, str. 268-269.
Fedorowicz T.
Zagadnienie gospodarki kolejek
wązkotorowych
.
Nr.
5,
stJ:.
11-13.
Frank J.
Zestawienie porównawcze stawek
ta~Ji
Nr.
8,
str. 90-91.
Giey3ztor J.
Polska gospodarcza w liczbach
Nr. 6, str. 34-37.
,Gieysztor
J.
Taryfy kolei polskich
'
Nr. 10, str.
'146-147.
GołiJbiowski
A.
Charakterystyka przewozów
·
kolejowych w b. za-
borze rosyjskim przed
wojną
i wskazania
stąd płynące
·
Nr. 5, str. 4-9.
Gronowski M.
Organizacja czy dezorganizacja P. K. P.
-
Nr. 10, str. 152.
i.
p.
w.
Zasilanie parowozów
wodą
na dr.
żel.
Union Pacific.
(tlł:u-
maczenie z
ą.ngielskiego)
·
Nr. 12, str. 193-196.
I. W.
W
świetle
cyfr
Nr. 8, str. 92-93.
l. W.
Propaganqa zagraniczna a Ministerstwo Kolei
·
Nr. 9, str. 122-123.
·
l,.
W.
Czy
słuszne?
Nr. 10, str. 158-159.
lżycki
A.
O p:f.zewidywanej ucieczce
inżynierów
z P. K. P.
Nr. 5, str. 13.
lżycki
A.
O kontroli
wydajności
i premdowaniu przy konserwacji
·
toru
Nr. 10, str. 156-157.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
Pawłowski
Al.
Ośmiogodzinny dzień
pracy
Nr. 15 str. 271-272.
"
" Sposoby trakcji na drogach ekonomicznych. Trakcja
automobilowa
Nr. 16, str. 2·39-290.
Pawłowski
W.
Kilka
słów
o
wydziałach
elektrycznych
Nr. 7, str. 67-68.
Podgórski L.
Hamowanie
pociągów
Nr. 2, str. 20--23.
Proczkowski M.
Para czy
elektryczność
Nr. l, str. 8-10.
Pyrowicz
J.
System zasilania parowozów
węglem
w
węzłach
kole--
jowych
Nr. 8,
stJ.~.
87-89.
Rozenman
J.
Instalacja elektryczna dla regulowania zegarów na
kolejach
Nr. 11, str. 179-180.
S. S.
Sprawozdanie Ministra Kolei z gospodarki kolejowej w 1924-
1925 r.
·
Nr. 16, str. 290-293.
Suchanek H.
Wpływ
sadzy i
popiołu
na
wydajność katłów
paro-
wych i sposoby
·ich
usunięcia
- Nr. 15, str. 272-273.
Sulima-Samujłlo
Al.
W sprawie analiz
węgla
Nr. 16, str. 295-296.
Swieściakowski
T.
O badaniu cyfr rozchodu
węgla
na parowozach
·
Nr. 3,
ątr.
40-44.
"
O
zależności
rozchodu
węgla
na parowozach od
profilu szlaku
Nr. 9, str. 116-120.
Swieściakowski
T.
O teoretycznych obliczeniach rozchodu
węgla
na
parowozach
Nr. 13, str. 215-218.
Szajer R.
W sprawie braku
dopływu sił inżynierskich
na koleje
państwowe.
Nr. 10, str. 157-158.
S
ztolcman
S.
Gospoda·r ka
"
"
"
"
materjałowa
na kolejach Nr. 5, str. 1-3,
Drogi
żelazne
Rosji Sowieckiej Nr. 13, str. 203-205.
Przewóz
węgla
na Polskich kolejach
Państwowych
.
Nr. 15, str. 265-266.
Tydclski A.
Organizacja czy dezorganzacja P. K. P. Nr. 10, str. 153,
Wieliński
Z.
Instrukcja o premjach dla pracowników
bułgarlikich
kolei
żelaznych
Nr. 7, str. 69-70.
Wirkutowicz S.
Czy trzeba
śmieć
swe zdanie
mieć
Nr. 5, str. 20-21.
Wisznicki R.
Katastrofy kolejowe pod Rogowem i Starogardem
Nr. 10, str. 137-:---144.
IVitkowski
Wł.
Wyzyskanie odpadków paliwa, zawartych w miale
dymnicznym i
żużlu
popielnikowym parowozów i
kotłów
sta-
łych
Nr. 14, str. 241-243.
Zienkiewicz E.
Inżynierowie
w
służbie
eksploatacji
Nr. 4, str. 64-65.
" Uwagi do "Uwag w sprawie
dochodowości
kolei"
Nr. 6,
·
str. 44-45.
" Organizacja czy dezorganizacja P. K. P.
"
Nr. 10, str. 153-155.
"
" O regulowani,u
ilości
parowozów w ruchu towa-
rowym i
przeciętnym
obrocie wagonu towatowegÓ czynnego
Nr. 13, str. 205-207.
Zienkiewiecz E.
W sprawie braku
dopływu młodych sił inżynier-
skich na koleje
państwowe
Nr. 14, str. 244-245.
2. TABLICE.
pracowników kolejowych
Nr. 2, str. 35.
"Bez komentarzy". Zestawienie
płac
pracowników kolejowych
Nr. 4, str. 75.
"Bez komentarzy". Zestawienie
płac
pracowników kolejowych
Wyd2J. Eksploat.
Nr. 16 str. 302.
Sprawozdanie tymczasowe o pracy taboru normalnotorowego P. K. P.
"
Za I
półrocze
1924 r.
Nr. 3, str. 53.
"
" III
kwartał
1924 r
.
Nr. 5, str. 17.
"
" IV
kwartał
1924
r.
Nr. 9, str. 128.
"
Rok 1924
Nr. 12, str. 197.
"
kwa·rtał
1-szy 1925 r.
Nr. 13, str. 214.
"
taboru
wązkotorowego
P. K. P. za 1-sze
półrocze
1924 r.
Nr. 4, str. 75,.
Wyniki eksploatacji i
spółczynniki
przewozów i
wpływów
kolei
wszystkich
części świata
za 1913, 1921 i 1923 r. Nr. 5, 18-19.
"Bez komentarzy".
Zestawienie
płac
Rezultaty eksploatacji P. K. P.
-w
r. 1923
Nr. 6, str, 46-47.
Zestawienia o pracy taboru i przewozach na P. K. P. w r. 1922
i
1923
Nr. 6, str. 48.
Oo
przewożą
koleje polskie?
II i III
kwartał
1924 r.
Nr. 9, str. 127.
Marzec -
Gr11dzień
1924 r.
Nr. 12, str. 198.
Wykaz ostateczny dochodów i wydatków za mies. marzec 1925 r.
Nr. 13,-
str~
223.
Wykaz ostateczny dochodów i wydatków za mies.
cze~wiec
1925 r.
Nr. 15, str. 275.
Porównanie pracy taboru na P
.
K.
P. w r. 1924 z
pracą
w r. 1923
Nr. 14, str. 247.
Przewozy na P. K. P. we
wrześniu
r. 1925
Nr. 16, str. 298.
Przewozy na P. K. P. tranzytem do i z Rosji
Nr. 16, str. 298.
3. NEKROLOGJA.
s.
p.
Bobieński
"
"
"
Ernest
Ciszewski Ignacy
Kędzierski
Andrzej
Krzyczkawski Konrad
Nr. 13, str. 22.1
Nr. 4, str. 76.
Nr. 14, str. 248.
Nr. 6, str. 53.
s.
p.
Kiihnel Artur Antoni
Podgórski
Stanisław
"
Stecewicz Józef
"
W olicki Ignacy
"
Nr. 15, str. 275.
Nr. 11, str. 183.
Nr. 3, str. 58.
Nr. 4, str. 76.
4. ZE
ZWIĄZKU
POLSKICH
INŻYNIERÓW
KOLEJOWYCH.
Komunikaty o
lejowych
Z
'
działalności
Pol.
Inż.
Ko-
Nr. l, 4, 5, 6 - str. 18, 77, 27, 55.
Koła
Warszawskiego Nr. 1, 6, 7, 16
- 1
str. 1-8, 55,
75, 303.
IV Zjazd PQlskich
Inżynierów
Kolejowych Nr. 1, 2 -
str. 19,
37-39.
Wyniki ankiety w sprawie warunków bytu Polskich
Inżynierów
Kolejowych
Nr. 2, str. 36.
Komunikaty
Zarządu Głównego Związku
w sprawie szczebla za
wyższe
studja akademickie
Nr. 3, 4, 8 - str. 59, 77, 98.
Z
działalności Koła
Krakowskiego
Związku
Polskich
Inżynierów
Kolejowych Nr. 3, 6, 8, 9, 12, 16- str. 56, 60, 98, 131, 200, 303.
KomuYP,kat w sprawie
napaści
·w
prasie na
·
inż.
M.
Niebieszczań-
skiego
Nr. 5, str. 26.
Pięciolecie Związku
Polskich
Inżynierów
·
Kolejowych przez M, Nie-
bieszczańskiego
Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 12 -
str. 53, 54, 74, 75,
.
95-97, 131, 163, 164, 200, 201.
Komunikat
Zarządu Głównego Związku
w sprawie
inż. inż:
H. Su-
chanka i Z. Peszkowskiego
Nr. 6, str. 55.
działalności Zarządu Głównego Związku
Memorjał
w sprawie ustawy o rekwizycji
mieszkań
Nr. 6, str. 56.
VIII Zjazd Delegatów do Rady
.
Głównej
Nr. 8, 10- str. 97,
-164.
Memorjał
w sprawie zwolnienia ze
służby inż.
J.
Wiszn!ewskiego
Nr. 9, str. 129.
Memorjał
w sprawie pragmatyki kolejowej
Nr. 9, str. 130.
Z
Koła Wileńskiego
Z. P. I. K.
Nr. 9, str. 132.
V Wszechpolski Zjazd
In_żynierów
Kolejowych Nr. 10, 14 - str.
164, 248, 2_ 9.
4
Memorjał
w sprawie zaszeregowania
.
Nr. 11, str. 186.
Streszczenie
protokułów posiedzeń Zarządu Głównego:
posiedzenie 7.VI. 1925
Nr. 11, str. 187,
"
26.VII. 1925
Nr. 12, str. 199.
"
ll.X. 1925
Nr. 15, str. 276.
8.XII. i925
Nr: 16, str. 302, 303:
"
W sprawie
artykułu
"Gazety Porannej" p. t. "Walka o
polskość
instytucji"
Nr. 12, str. 199.
Lista
członków Związku przyjętych
do 15.X. 1925 Nr. 15, str. 276.
Druk. Zakl. Graf .
.B.
Wierzbicki i S·ka, Warszawa.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
_N_~_l
_ __
_ _
__
____
_______
I_ N
Ż.
-
Y
N I
:
ER
KOL E]
O
w'
Y
7
~
S
•~•~•~•ez>•~•C~r.>•~•~•~•~•~•C~r.>••~•C~r.>•C~r.>•~•ez>•ez>•ez>•ez>•ez>•ez>e
l
,,K A
s
.
S
.
l
~
POLSKA
SPÓŁKA
AKCYJNA
U C
Z
U
K''
JAKOŚCI:
,
POLECA NA DOGODNYCH WARUNKACH GWARANTOWANEJ
l
s
l
~
s
s
~
WĘZ
E
ssące, tłoczące
PŁYTY,
.
i
i
i
~
KLAPY, PIERSCIENIE, SZNURY gumowane i t. p.
,
T A S M Y izolacyjne do
elektryczności
T KAN I N Y
.
gumowane na
płaszcze
TKA N I N Y gumowane dla szpitali (cerata gumowa)
"RAD I O L l T"
płyty
(a
la
Klingerit)
ZE
SKŁAbÓW
ORAZ NA ZAMÓWIENIA.
.
.
i
i
~
~
~
~
~
FABRYKA WYROBÓW GUMOWYCH:
ZARZĄD:
WARSZAWA,
B Y D G 0 SZ C Z,
TORUŃSKA
61.
TEL.
8--13.
CHMIELNA
9.
TELEFON
501-83, 501-85
i
249--84.
~
~
~
eez>eez>eC~r.>•ez>eez>eez>eC~r.>eC~r.>e~eez>eeez>eez>eez>eez>eez>eC~r.>eez>eC~r.>eez>eC~r.>e~•C~r.>•
~OOOODODOOODDDDDDDDODD
··················~···············································
[J
D
[J
~FRIEDENSHUTTEg
D
SPÓŁKA
AKCYJNA
szej hucie nowy
Oddział
warstatowy, który zajmo-
D
wać się będzie wszelki~mi
robotami konstrukcyjno-
D
reparacyjnemi,
-a
·
mianowicie:
D
1.
Dokonywaniem
.r
eparacji
konstrukcji
ielaznych
D
wszelkiego rodzaju
według własnych
·lub
nade-
D
słanych
projektów.
2.
Reparacją stałych
i ruchomych
kotłów
parowych
D
wszelkich
·systemów,
spawaniem elektrycznem
D
miejsr,
wyżartych
oraz spawaniem miedzianych
D
przewałów
paleniskowych bez
demontażu.
D
3. Wykonywaniem i
reparacją
nitowanych i spawa-
0
nych zbiorników wszelkiego rodzaju
zwłaszcza
D.
dla
przemysłu
chemicznego
(ołowianych,
ocyn-
kowanych i ocynowanych).
O
4
.
.
Naprawą
zerwanych i
złamanych części
maszy-
D
nowyeh
jak
np. nakryw cylindrów, nurników
O
rur jak
również nakładaniem
metalu za
zużyte
D
wały
i
części
konstrukcyjne.
5.
Naprawą
wagon. towarow. wszelkich systemów.
D
6. Wykonywaniem i
reparacją
wózków kopalnia-
D
nych i wywracalnych.
D
7
.
.
Produkcję
i
reparację
miedzianych form po-
D
wietrznych wysoko-piecowych.
El
8. Lutowaniem ofowiem.
O
9.
Demontażem
i szrotowaniem konstrukcji
żelazn.
Nadmieniamy,
że
dla wykonania
wyżej
p:>da-
D
nych i podobych robót
zakłady
nasze
są urządzone
D
według
najnowszych
wymagań
·
techniki.
[J
Na
żądania przedkładamy
szczegolowo opracowana oferty.
D
Niniejszem
.z
awiadamiamy,
że stworzyliśmy
w na-
D
D
D
N O W V ·
-B
V T O M G. SI.
fABRYKA
MYDŁA,
D
,
SWIEC I POKOSTU
O
D
O
D
D
O
O
D
D
D
WARSZAWA-PRAGA
Targowa
N2
47
O
0
W.
ROWIŃSKI
TELEF.
137 .. 97.
Skład
D
D.
D
O
0
farb malarskich oraz prze-
tworów chemicznych.
O
O
:
O
O
c o o
o c
o.tl
o
.o
o
o o o
o
·o
o
o o c
o o o
.
.........
"••.
··~~············ ·-···~····
.............................
·•
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin