Inżynier Kolejowy 1925-08.pdf

(26052 KB) Pobierz
Rok2.
INZYNIER KOLEJOWY
ORGAN
ZWIĄZKU
POLSKICH
INŻYNlERÓW
KOLEJOWYCH.
MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY
SPRAWOM KOLEJNICTWA l KOMUNIKACJI.
TREŚĆ:
Warszawa,
Kwiecień
1925
ro·kl,J.
Pierwsza wielka koncesja kolejowa w Polsce,
W. Jakubowski.
Reforma kolejnictwa w Austrji,
R. Nagel.
Departament prób kolei
pensylwańskiej,
A. Langl'od.
System i sposób zasilania
węglem
parowozów,
l.
'py,.owicz.
O
.akumulatorze
pary systemu Ruta,
L. Bindel'.
Zestawienie porównawcze
opłat
za przewóz osób i bagdu,
J
.
FPank.
W
.
świetle
cyfr.
Kronika.
Przegląd
pism.
Ze
Związku
Polskich Iniynierów Kolejowych.
Ogłoszenia urzędowe
i przetargi.
SOMMAI RE:
Premiere grande concession de Chemin de fer en Pologne,
W.
Jakubowski:
Reforme des chemins de fer en Autriche,
R. Nagei.
Departement des essais du chemins de fer de Pensylwanie,
A
Langl'od.
Systeme et moyen d'alill\entations de locomotives par Ie charbon.
l.
Pyl'owicz.
,
Accumulateur de vapeur systeme Rout,
L Bindel'.
Tableau comparatif des tarifs de transport de voyageurs et des
bagages,
l. FPank.
Sous l'eclairage des chiffres.
Chronique.
Revue des journaux.
A l'Union des Ingenieurs de chemins de fer polonais.
Annonces officielles et adjudications.
Pierwsza wielka koncesja kolejowa w Polsce.
iriż.
W. Jakubowski.
Prezydenta Rzeczypospolitej
ż
dnia 15 gru-
dnia
'1924
r.
nadaną została
koncesja na
budowę
i eks-
ploatację następujących
normalnotorowych linij kole-
jowych:
a) Kalety- Herby____,...
Wieluń-
Opatówek
(względnie
Bla-
szki) -
Inowrocław,
o
rozciągłości
291
kilometrów, z
odnogą
Wieluń-Podzamcze (Kępno)
-
30 kilometrów, ogólna
dłu­
g<>ŚĆ
wynosi
321
klm.;
b) Chorzów-
Czeladź-
Wojkawlee-
Łask
- 17'8 klm,,
z odnogami
lączącemi
sortownię
Wojkawlee ze wszystkiemi
grupami
kopalń
w
Zagłębiu Dąbrowskiem
przez stacje
Goło­
nóg, Strzemieszyce Warszawskie, Zagórze i Strzemieszyce
Radomskie oraz z
odnogą Czeladź-Mała Dąbrówka,
dla
połą­
czenia z
Mysłowickim
i
Pszczyńskim okręgiem
kopalnianym
G.
Śląska.
Ogólna
długość
tych odnóg
około
40 klm.;
c) Warkowice - Opoczno - Warszawa, o
rozciągłości
około
276 kim.
Wobec oczekiwanej znacznej
dochodowości
tych linij
Rząd włożył
na koncesjonarjuszów
obowiązek
wybudowania
dodatkowo
następujących
linji:
d) Ciechornlee (stacja
końcowa
wybudowanej linji Ku-
tno-Płock)
-
Brodnica, o
rozciągłości około
96 kim., z mo-
stem przez
Wisłę
w
Płocku
i
·
e)
południowej
obwodowej
wewnętrznej łlnji
kolejowej
węzła
Warszawskiego od
końcowej
stacji linji Wojkowice-
-Opoczno- Warszawa do stacji
rozrządowej
Kolei
Państwo­
wych na prawym brzegu
Wisły,
z mostem przez
Wisłę
i od-
nogą
na
Powiślu,
gdzie ma
być
wybudowana stacja towarowa
na Solcu.
Dla
połączenia
dwóch Jinji
Chorzów-Łask
i Ciechomi-
ce-Brodnica w
jedną wielką magistralę, Rząd postanowił
od-
dać koncesjonarjusżom
w
dzierżawę budowaną
obecnie przez
Rząd linję
Zgierz- Kutno- Ciechornlee z prawem wspólnego
·
z
Dyrekcją Warszawską użytkowania
odcinka
Łask- Łódź~
-Zgierz, z warunkiem wybudowania drugiego toru na od-
cinku
Łódź-Zgierz
i
urządzenia
blokady cd
Łaska
do
Łodzi.
W ten sposób
utworzoną
zostanie magistrala Chorzów -
-Płock-
Brodnica o
rozciągłości około
427 kilometrów.
·
Przyszłe
t<;>warzystwo,
mające się utworzyć
pod
nazwą
"Towarzystwo
Sląsko-Warszawsko-Bałtyckich
Kolei",
będzie
miało
w swej eksploatacji
około
1.080 kilometrów.
Koncesja
została
nadana firmom: "Towarzystwo Robót
Inżynierskich
w Poznaniu",
• Societe Generale d'Entreprises"
l .Schneider et C-o" w
Paryżu,
oraz
inżynierom,
prof. O. Stel-
machowskiemu, W, Jakubowskiemu i B. Walkiewiczowl.
Z
zarządzeniem
Wedle
przyjętego
przez Ministerstwo Kolei systemu ca-
łokształt
koncesji
składać się będzie
z czterech dokumentów:
już
wydanego
zarządzenia
koncesyjnego Prezydenta Rz. P.,
ustawy gwarancyjnej, uchwalonej przez Sejm, Statutu Towa-
rzystwa i nakonlec dokumentu koncesyjnego,
zawierającego
szczegółowe
skodyfikowanie praw i
zobowiązań
Towarzystwa
budowy i eksploatacji koncesjonowanych kolei.
Rozejrzenie
się
w dwóch
załączonych
mapkach - na-
wet
pobieżne
- przekona
każdego
o
ważnem
palitycznem
i ekonomicznem znaczeniu projektowanych kolei. Gdy spoj-
rzymy
uważniej
na
układ
kolei, na nich uwidoczniony, uwy-
pukla
się
nam jasno dawna granica niemiecka. Tam, gdzie
urywają się
raptem liczne
odgałęzienia
linji kolejowych, nale-
żących
do Dyrekcji Katowickiej,
Poznańskiej
i
Gdańskiej,
biegła
granica niemiecka; na wschód od tej granicy
widżlmy
szeroki, do 137 kilmetrów, pas pustkowia kolejowego. Rów-
nie~ możemy zauV{ażyć, że cały układ
kolei polskiej
części
G.
Sląska
jest skierowany ku Niemcom i zapewnia za
pomocą
6
połączeń możność
wywozu i importu po 4-5
tysięcy
wa-
gonów dziennie, natomiast
połączenie
z b.
Kongresówką,
z któ-
istnieje tylko jedno dogodne
połączenie
przez Sosnowiec,
jest bardzo
niezadawalnlające,
bowiem w chwili obecnej G,
Śląsk więcej
nad 700 wagonów do b. Kongresówki
wysyłać
ani
odbierać
nie
może.
Projektowane
i
budowane przez
rząd łącznice
i sortownie
na G.
Ślasku starają się :zmienić układ
kolei
śląskich,
a pro-
jektowane koleje
zapewnią
dwa nowe dogodne
połączenia
w Chorzowie I
Małej Dąbrówce,
szeroko
zaś
projektowana roz-
budowa st. Herby
będzie stanowić
czwarte dogodne
połącze­
nie, które, przy pomocy
piątego
dodatkowego
połączenia
przez
Andaluzję, będą mogły wysyłać
na teren b. Kongresówki i Cia-
lej do województw
poznańskiego
i pomorskiego do 4
tysięcy
wagonów dziennie.
Musimy
uprzytomnić
sobie,
że
z dniem
przyłączenia Ślą­
ska Polska
stała się państwem, mającem
nadmiar
węgla
i zmuszanem
dlań szuka.ć
nowych rynków zbytu, dlatego za-
pewnienie dogodnych
połączeń
z innemi dzielnicami Polski
ma tern
większe znacżenie.
Wydobycie
węgla
na polskim
Śląsku
w r.
1923
nie
osiągnęło
produkcji
1913
roku,
wynosiło około
27 miljonów
tonn, co stanowi 80% normy przedwojennej. Z tej
ilości okóło
41%
całej
produkcji eksportuje
się
do Niemiec, lecz eksport
ten systematycznie
się
zmniejsza,
ponieważ
Niemcy ze swej
strony
przedsięwzięły
energiczne starania, aby
się uniezależnić
od polskiego
węgla.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
INŻYN
·
I~~
KOL!.JOWY
notorowej sieci kolejowej Ministerstwo Kolei
obliczyło, że,
dla
zaspokojenia normalnego zapotrzebowania na
węgiel
w b. za-
borze rosyjskim,
należy dostarczać
co najmniej 15,3 miljonów
tonn
węgla
rocznie. Z tej
ilości
w latach 1913 i 1922
kolej~
W.-
Wiedeńska
l
Dęblińska mogły przewieźć
5,9 miljonów ton
.
Statystyka b. Komitetu Rozdzielczego wykazuje,
że
z
powyż­
szej
ilości
na stacje lewego brzegu dostarczono 5,4 miljonów
tonn, co
określa spożycie
w tej
części
Kongresówki na 660 klg.
na
miesz kań
c
a,
a na stacje prawego brzegu - 500 tys. ton,
co
określa spożycie węgla
w tej
części
Kongresówki tylko na
68 klg. na
mieszkańca; tąk rażąca różnica była
spowodowana
W tym celu porobiono ogromne Inwestycje w kopalniach
śląskich pozostałych
w granicach Niemlec i
.
podwojono pro-
dukcję węgla
brunatnego.
Kierunek polityki gosp,odarczej niemlecklej zmusza prze-
mysł węglowy
polski
szukać
sobie nowych rynków zbytu. Na-
turalnym rynkiem zbytu dla
węgla górnośląsklego mogłyby
być
dzielnice Polski, które
dotąd
nie
korzystały
z paliwa mi-
neralnego, a do których
należy
prawy brzeg
Wisły
i kresy,
nie
mogące
przy obecnym stanie komun
ikacji
korzystać
z
wę­
gla,
gdyż
dowóz jego nie jest zapewniony.
·
W motywach do. projektu ustawy o rozbudowie norma!-
l
l
KOLEJE
Rzeczypospolitej Polskiej
Podziałl<a
....... ---·...
.
"
.k-..
.",.
--~---·
·· ···-
-··-·····--"·---·\
)
~
W
~
~r-a~T~~
-~
---
i
f)\
·
·--·""
~.....
4
.
.,".
1
.'
\
]om...
DA~-==
o~;o
l
....'
'
1' 3DOOOCJ.O
j;
A
l.ll'
monł
!l ~
N
akład
10 10
~
"'
~
eo
10
10 •
Minislrrslwa
Ko
lei .... Warszawie
..
•'
;·~·
l
l
i
l
- -
Koleje
dwulo
r
o
w
~
~oleje
je~nolorowe
Kole
je
~o~ąs~olorowe
Koleje
Pań51w ~ąsi
edn1ch
Kcleje Szerokolorow!l
Slacj e
.-
'siedzi
by
Oyrtkc ji
kolejo._.:ych
.......
.
Granice
Panslw
fol
ow
a
!(ot..
j~
_
:--=
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
l· N
Ż
Y N
·I
E R
zapewnienia terminowej dostawy
węgla
wobec
wyczerpania
zdolności
przewozowej dwóch kolei
.
obsługujących
zagłębie węglowe.
K
O L; E
J
O
WY
79
niemożnością
na prawy m brzegu
Wisły
w b. Kongresówce wynosi 4,616,000
mieszkańców,
a w
~-
g,ll-
ilości
obliczonego zapotrzebowania
węgla
i trzeba
będzie
po-
bernjach
grodzieńskiej, wileńskiej
i polsklej
części mińskiej
-
myśleć
o wybudowaniu jeszcze jednej dodatkowej linji.
4,300,000
mieszkańców,
to,
biorąc
za
podstawę
normy przy-
Tutaj musimy
zwrócić uwagę,
.
że
z wybudowaniem pro-
jęte
przez Ministerstwo Ko.lei, a mianowicie 1.020 klg. dla je'-
jektowanych kolei
zużycie węgla
na lewym brzegu
Wisły
rów-
dnego
mieszkańca
Kongresówki i 345 klg. dla jednego mie-
.
nież
znacznie
wzrośnie,
bowiem wiele
miejscowości, znajdują­
szkańca
kresów,
określimy całkowite
potencjalne
;zużycie węgla
cych
się
obecnie w
·
odległości większej niż
25 kim. od istnie-
'w
tych dwóch dzielnicach na 6,3 miljonów tonn, a za
potrą;­
jących
stacji kolejowych nie
może korzystać
z
węgla
dla
opału
cenlem 500 tys. dostarczanych na prawy brzeg
Wisły~
5,8 mil-
l
to
tłumaczy niską normę spożycia
- 660 klg. na
mieszkań­
jonów tonn.
ca, kiedy w Galicji
spożycie wynosiło
1.020 klg., w Niem-
W
r. 1913 droga
W
,
-Wiedeńska dowoziła
tylko 1,2 mil- czech 2. 712 klg., a w, Anglji - 4.140 klg.
Brakującego węgla
jonów dla miasta Warszawy, co nie
zabezpieczało Warszawę
mógłby dostarczyć
G.
Sląsk
na rachunek zmniejszenia ekspor-
od perjodycznego braku
węgla;
dla Pragi i innych stacji pra- tu do Niemiec,
również
i
Zagłębia Dąbrowskie
i Krakow-
wego brzegu
węgiel dowoziła Dęblińska
linja; z tego wypada, skie,
zwiększając swoją obecną produkcję.
że
dostarczenie
węgla
.
dla prawego brzegu i Kresów przypa-
Z trzech projektowanych linji - kolej Kalety- Wie-
dłoby
projektowanej kolei
Zagłębie-Opoczno-Warszawa,
co
luń- Inowrocław
z
odnogą
do Podzamcza ma za zadanie po-
Ponieważ ilość mieszkańców
przewyższyłoby
JeJ
siłę przewozową.
Widzimy
więc, że
w
miarę
rozwoju
przemysłu
i zapotrzebowania
węgla
w
.
tych
dwóch dzielnicach W.-
Wiedeńska,
lin ja
Zagłębie-,-Opoczno­
:_warszwa l
Płock-Brodnica
nie
zdołają dostarczyć całej
l'tapa
pro;aJctowanych
palączeń
,
w
.&9/ębtu
lqylowam
.
f:f{}OQ(}O .
·'
Strzernierryct~
Warsz
,
łączyć bezpośrednio
woj.
poznańskie
i pomorskie ze
Śląskiem,
umożliwiając ominięcie
korytarza Kluczborskiego, co ma wiel-
kie polityczne i ekonomiczne znaczenie.
Przejście
tej kolei
na odcinku Herby-
Wicluń
przez bogate
złoża
rud
żelaznych
przedstawia dla hutnictwa
śląskiego
ogromne znaczenie.
Dość
wspomnieć, że
huty
śląskie, przetapiając
1.200
tysięcy
tonrt
rudy, dla pokrycia tego zapotrzebowania
mają własnych
rud
około
200 tys. tonn,
sprowadzają
ze Szwecji 400
tysięcy,
z
Niemiec 300 tys., z Rosji przed
wojną-
100 tys.; pozo-
stałą ilość sprowadzają
nawet z Brazylji i Hiszpanji.
Na
północ
od Wieiunia linja ta przecina
miejscowości
o buraczanej
·
glebie,
gęsto
zaludnione i pozbawione komuni-
kacji kolejo.wej;
należy oczekiwać
tam rozwoju cukrownictwa
i
wogóle
przemysłu.
Nakoniec
osiągany
w
Inowrocławiu
skrót - 35. kim.
ułatwi
na Pomorzu i w
Gdańsku wŚpółza­
wodnictwo z
węglem
angielskim.
Linja
Chorzów-Czeladź-Ła"Sk przybliża Łódź Kaliską
tła Zagłębia węglowego
o 41 kim.,
.a
Łódź Fabryczną
o 11 kim,,
z
ominięciem
tak
przeładowanych węzłów
kolejowych w
Ząb-
kowicach,
Częstochowie
i Koluszkach, przechodzi na odcinku
Siewierz- Kamienica Polska przez tereny
rudonośne; przedłu­
żenie
tej linji-
Zgierz-Płock-Brodnica
zapewni ziemi
płoc­
kiej o
żyznej
glebie
komunikację kolejową
i
bezpośrednie
połączenie
z naturalneroi rynkami zbytu dla jej produktów
rolnych, a mianowicie z
Łodzią
i
zagłębiami węglowemi.
Zapewniony
zaś
dowóz
węgla wywoła
silny rozwój
przemysłu
rolnego; a
może
i
w
ogóle
przemysłu
w ziemi
płockieJ,
która
ma wiele warunków ku temu.
Skracając zaś odległość
do
Wschodnich
·
Prus o 50 kim.,
ułatwi przemysłowi węglowemu
polskiemu
odzyskać
z powrotem rynek wschodnio-pruski, który
przed
wojną spożywał
750
tysięcy
tonn
węgla górnośląskiego.
W Wojkowicach, stacji linjl
Chorzów-Łask, leżącej
na
zachód od
Ząbkowic,
projektuje
się
wielka sortownia,
inająca
obsługiwać
trzy koleje: Chorzów-Brodnica, Wojkowice-Opocz-
no- Warsza wa l Wojkawiee-Nisko
~Zamość-Hrubieszów­
Kiwerce. Dla
możności
dostarczenia tym trzem wielkim linjam
w
.
dostatecznej
ilości ładunków
masowych -
węgla, żelaza,
cementu i Innych, Wojkawlee
będą nołączone bezpośrednio
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
NŻYNIER
KOLEJOWY
ze
Śląskiem
i wszystkieroi grupami
kopalń Zagłębia Dąbrow­
skiego.
Ze
Śląskiem łączą się
Wojkowice za
pomocą
dwutoro-
wej
głównej
linji
w
Chorzowie,
ważnym węźle
kolejowym
i
za
pomocą
odnogi z Czeladzi -
z
Małą Dąbrówką, mającą
bez-
pośrednie połączenie
z
Mysłowicami
i Kubowicami. Na stacji
Ałma łączy się
z
istniejącą Grodziecką llnją,
która ma
być
przebudowana dla zmniejszenia spadków. Grodziecka linja
obsługuje
kopalnie: Grodziec, Jowisz, Marja,
Łagisza
i
będzie
miała połączenie
z
Andaluzją
i Szarlejem.
Następnie
projektuje
się połączyć
Wojkowice szeregiem
odnóg ze stacjami
Gołonóg
i
Dąbrowa,
ze
stacją
.
Zagórze
obsługującą
kopalnie Sosnowieckiego Towarzystwa i Tow. Re-
den,
ze
Strzemieszycami Warszawskierr.i, a za jei
pośrednic­
twem z
grupą
kopalni Warszawskiego Towarzystwa; prócz
tego projektowane
są łącznice
do Strzemieszyc Radomskich
i
Ząbkowic
dla
połączenia
z sortowniami w
Łazach
i Strze-
mieszycach, co jest konieczne dla wzajemnej zamiany wago-
nów
między
sortowniami.
Zaprojektowany system odnóg
umożliwi dokładną obsłu­
gę,
wspólnie z.
Dyrekcją Warszawską,
wszystkich
kopalń
i do-
starczenia im dostatecznej
ilości
wagonów pod
naładunek węgla.
Trzecia lin ja
Wojkowice-Żelisławice-Opoczno-
War-
szawa w
połączeniu
z
południową, obwodową, wewnętrzną
linją kolejo-wą węzła
Warszawskiego, tworzy
wielką magistralę,
łączącą Zagłębie węglowe bezpośrednio
z prawym brzegiem
Wisły
i Kresami,
a
ponieważ
linje prawego brzegu
mają
wiel-
ką zdolność przewozową,
która nit; jest dostatecznie wyzyska-
ną,
to
węgiel
i inne produkty G.
Sląska
i
Zagłębia Dąbrow­
skiego
będą miały
wolny
dostęp
.do
obu tych
-
dzielnic.
Linja Warszawska skraca
odległość
od
Zagłębia
do
Warszawy o 20 klm., co nie jest bez znaczenia,
skracając
przebieg 1.5 miljana tonn
ładunków, dążących
z
Zagłębia
do
Warszawy.
Prócz tego wszystkie te trzy linje
przechodzą
przez
miejscowości
pozbawione komunikacji kolejowej. Linje: Ino-
wrocławska
i
Łaska dzielą
pustkowie kolejowe
między
llnjami:
Kluczbork, Jarocin i W.-
Wiedeńską
na trzy pasy jednakowej mniej
więcej szerokości około
40 klm.,
cała więc miejscowość będzie
równomiernie
obsłużona
przez koleje.
Linja
Zagłębie-Opoczno-Warszawa
przechodzi prawie
pośrodku między
linjami
W.-Wiedeńską
i
Dęblińską
w odle-
głości około
50 klm. od
·
każdej
z tych linjl.
W polu
ciążenia
projektowanych kolei zamieszkuje
2.500
tysięcy ludności,
z której co najmniej trzy czwarte,
t.
j.
około
1.600 tys.
było zupełnie
pozbawionych komunikacji ko-
lejowej.
Ludność
ta dostarczy
wielką ilość
nowych
ładunków
na
całą polską sieć kolejową
i tern
zwiększy
jej
dochodowość.
Obawy, jakie niektórzy
żywią, że
nowowybudowane ko-
leje
zmniejszą
ruch na
równoległych
kolejach
państwowych,
nie
ugruntowane; przeciwnie, statystyka i
doświadczenie
innych
państw dowodzą, że należy oczekiwać
sprzecznych
z tern przypuszczeniem rezultatów.
Colson, znakomity ekonomista we Francji, a Pietrow
w Rosji studjowali
zależność dochodowości
sieci kolejowej od
jej rozwoju i wyprowadzili wzory matematyczne
zależności
dochodowości
od wybudowanych
każdych
100 klm., i w ten
sposób dowiedli,
że
jednym ze skutecznych
środków zwiększe­
nia
dochodowości
sieci kolejowej jest planowe jej
zgęszczenie
i
k-ażda
nowowybudowana linja
wywołujz
wzrost
przeciętnej
dochodowości całej
sieci
istniejących
kolei.
Ilość przewożonych
na
całej
sieci
ładunków
nie jest
wielkością stałą
i
z
rozszerzeniem sieci wzrasta szybciej,
niż
przyrost
rozciągłości
sieci.
Poniżej
przytaczamy dwie tablice, które
poglądowo
udo-
wodniają
te zasady. Tablica l wskazuj-e rozwój sieci kolei
niemieckich i ich
dochodowości
i jest
zaczerpnięta
z Encyklo-
padie des Eisenbahnwe-sens d-ra v. Rolla, a tablica II
uło­
_żona
jest na mocy dat przyt-oczonych w pracy p. Jana
Żar­
nowskiego; • Gospodarka kolejowa, skarbowa i prywatna w Rosji".
Widzimy
więc, że długość
eksploatowanych kolei wzro-
sła
o 25.500
kim.
~
czyli o 750/o, ogólna
z:aś dochodowość
wzrosła
za 30 lat o 2.165 miljonów, czyli 3.4 razy, kilome-
tryczny
zaś
dochód brutto
wzrósł
dwukrotnie.
Długość
eksploatowanych kolei
zwiększyła się
o 38.469,
czy,]i. o 150°/
0 •
chociaż
w liczbie nowowybudowanych kolei
Tablica l.
Rozwój sieci kolejowej w Niemczech.
18EO
1890
l
1900
l
1905
l
1910
eksploato-
wanychkolei
klm.
w tern
głównych
li-
nji
drugorz~dnych
linji
klm •.
Ogólny dochód rocz-
ny
tysi~cy
mrk.
Ogólny dochód na
jeden kim. mrk.
Wydatki eksploata-
cyjne
Czysty dochód na
jede'n kim ..
Długość
33.707
30.460
3.247
.
886.012
24.552
/
42.104
31.470
10.470
49.930
32.278
17.652
54.917
33.563
21.451
59.25~
.
.
34.455
24.91:;i
1.300.873 2.034.089 2.441.181 3.041.581
29.964
38.167
41.97
48.659
494.274
11.930
788.392 1.267.180 1.544.536 2.068.31(
12.430
14.908
16. 418
.16.506
T
a
b l
i
c a
11.
Rozwój sieci rosyjskiej i jej
dochodowości
w wiorstach
i rublach.
11891 11900
Długość
l
1905
1910
1913
eksploatow. kolei, wiorst 25.998 47.778 56.718 61,560 64.457
wiorst~.
Dochód brutto na
rb.
.
10.76C 12.120 12.90C 15.90( 18.300
6.510
4.250
8.020 11.400 10.47C 11.030
4.100
1.500
5.43C 7.270
Wydatki eksploatacyjne na
rb.
zł.
Dochód czysty na
były
wiorst~
wiorst~
7.000 wiorst kolei syberyjskich, które nie
pokrywały
nawet wydatków eksploatacyjnych, dochód brutto na
wiorstę
wzrósł
o 86°/
0 ,
a dochód' czysty
przeciętnie
z wiorsty o 71°/
0 •
W
r.
1913 koleje skarbowe i
·
prywatne
przyniosły
skarbowi
rosyjskiemu, poza
ppłatą
odsetek od wszystkich
pożyczek
ko-
lejowych i odsetek od
kapitałów zakładowych,
czystego
zysku
112 miljonów rb.
zł.,
przy
najniższych
w
świecie
taryfach ko-
lejowych.
W e Francji, po
gwałtownej
rozbudowie sieci po roku 1870
według
planu Freycinet'a,
osiągnięte zostały
te same rezulta_ty,
z
tylko
różnicą, że
wobec jednoczesnego ze wzrostem do-
chodu brutto
zniżenia
przez
Rząd
taryf kolejowych, dochód
przeciętny
z kim.
zwiększył się
w mniejszym stosunku, ale
ilość przewożonych ładunków wzrosła również
szybko,
chociaż
cokolwiek w mniejszym stosunku,
niż
w Niemczech.
Rozejrzenie
się
w tych tablicach jasno wskazuje, jak
niesłu~_zną byłaby
obawa,
że
wybudowanie projektowanych
kolei
może wpłynąć
ujemnie na
dochodowość istniejących
kolei.
Przeciwnie, wprowadzenie
kapitału
zagranicznego dla bu-
dowy tych linji w sumie
około
350 miljonów
złotych już
pod-
czas budowy,
ożywi życie
ekonomiczne w calem
państwie,
wzmoże
ruch na kolejach i
może wywołać
rozwój
przemysłu
nawet w tych dzielnicach, które do takich nadziei w chwili
obecnej nie
upr!lwniają.
Nakoniec zaopatrzenie w
węgiel
naszych Kresów
pół­
nocnych i wschodnich przyczyni
się
znacznie do ograniczenia
rabunkowej gospodarki
leśnej, ponieważ węgiel zastąpi
drze-
wo, jako
materjał opałowy,
i pozwoli nam bogactwa
tkwiące
w lasach
zużytkować przeważnie
na budulec i drzewo kopalniane.
Doniosłość wię~ niezwłocznego przystąpienia
do budowy
projektowanych linji kolejowych da
się streścić
w
punktach
następujących
:
l) pozwoli ono
zaopatrzyć
w
odpowiednią ilość
węgla
rynki
wewnętrzne Państwa;
2) da
możność wywieźć
bez
trudności
poza
obręb zagłębi węglowych całą ileść węgla,
która
się
ni.e- da
zbyć
do Niemiec, wóbec ich
dążenia
do
zmniejszenia
il
.ości
węgla
nabywanego w Polsce; 3)
wpłynie
na rozwój
przemysłu węglowego
i
hutniczego; 4) przyczyni sie
wogóle do rozwoju
przemysłu
w
Państwie;
5) budowa dwóch
mostów przez
Wisłę zbliży
·
do siebie oddzielne dzielnice
l stworzy
doskonałe
arterje komunikacyjne tranzytowe.
Z
powyżej
przytoczonych
względów należy dążyć
do
jak najszybszego wybudowania projektowanych kolei.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
NŻYNIER
KOLEJOWY
81
Reforma Kolejnictwa w Austrji.
Inż.
Roman 11/age/.
Jeśli człowiek
ma
będ.<Ie
mu tylko
zamiar
posuwać się
naprzód i
coś zdziałać,
gwiz-
sygnałem,
by
zaczął przemyśliwać
nad
dziełem
dma
1
by
odkrył,
jak je
można
lepiej
wykonać.
. .
Praca je7t naszem
zdrowiem,
naszą godnością,
naszem zbawieniem;
me Jest przeklenstwem, ale
największem błogosławieństwem.
dawk~
Henry Ford
.Moje
życie
i
dzieło".
l.
Część wstępna.
Preliminarz
budżetowy
Austrjackich Kolei
Związko
vych
na rok 1923
przewidywał
w
okrągłych
sumach:
rozchody
V{
sumie 4150 miljardów koron
dochody
"
2850
deficyt
"
1300
Ponieważ
na Inwestycje preliminowano
575
razem dotacja ze strony Skarbu stano-
wić miała około
.
. 1900
równowartych
około
132.000.000 koron
złotych.
Suma ta
stanowiła
5/ 7 ,
czyli
przeszło
70°/
0
ogólnego
deficytu
budżetowego Państwa.
Jasnem
było, że
uzdrowienie finansów Austrjl,
zły
stan
których
zagrażał
poprostu jej samodzielnemu istnieniu, zale-
żało
od uzdrowienia gospodarki kolejowej.
Powolani przez
Ligę
Narodów eksperci, anglik
Acworth
i szwajcar
Herold,
orzekli,
że
pozbycie
się
deficytu w eksploatacyjnym
budżecie
kolejowym Austrji jest w
zupełności możliwe, należy
tylko
przeprowadzić reformę, zmieniając
dotychczasową
organizację
l
w organizm kolejowy nowego ducha.
Rząd,
z kanclerzem dr.
Seipel'em
na czele,
wprowadził
nową organizację
od d. l
października
1923 r.
już
pierwsze
trzy
miesiące
jej istnienia
pozwoliły
zred
u
kować
deficyt eks-
ploatacyjny do l 000 miljardów koron.
.'Budżet
na rok 1925
przewiduje w dziale eksploatacji kolei dochód w sumie 60
miljardów koron
(przeszło
4.000.000 kor.
zł.)".
.
By lepiej
zrozumieć
ducha nowej organizacji,
należy
wej-
rzeć
w to, jaki
był
dotychczasowy system,
jaką była
djagnoza
ekspertów i jakie
środki
sanacji
zostały
zastosowane.
tchnąć
11.
Pogląd
System dotychczasowy.
na ten system znajdujemy
poczęści
w sprawoz-
daniu Acworth'a, który w
części wstępnej
sprawozdania swe-
go rysuje
ułomności, będące
skutkiem dawnego militaryzmu
i
opiekuńczo-policyjnego
charakteru b. monarchji austrjackiej.
Porównywuje on
przykładowo
130 wysokocennych
urzędników
pewnego organu
zarządu
kolejowego w Austrji z 55
urzędni­
kami odpowiedniego organu w Ahglji
1
wykonywującymi
to sa-
mo zadanie wobec sieci 6-krotnie
większej,
przy 15-krotnie
większym
obrocie.
B. minister austrjacki
Wittek
nazywa
przykład
ten dra-
styczną ilustracją, cha
ł
akteryzującą
z jednej strony system
biurokratyczny Austrji
i
komercyjny duch Anglji.
·
Acworth
podkreśla, że
dotychczas
brakowało
w kolej-
nictwie austrjackiem
jednolitości władzy,
która przy nominal-
nych tylko kompetencjach ministra l braku szefa, faktycznie
dzierżącego
w
rękach
swych kierownictwo,
pozostawała
po-
dzieloną pomiędzy
szczelnie izolowaneroi jedna od drugiej
sekcjami
ministerstwa.
Acworth wytyka
·
skomplikowany
mechanizm administracyjny, szeroko
rozwiniętą,
a
zbędną
instytucję
kontrolerów nad tokiem
służby, czyniącą
odpowie-
dzialność
zwierzchnika czysto
instrukcyjną, teorety
-:
zną.
B. podsekretarz stanu austrjackiego Ministerstwa Komu-
nikacji
von Enders
*) w
wykładzie
swym,
wygłoszonym
po
przewrocie w r. 1918, otwarcie przyznaje,
że byłe
c. k. au-
strjackie koleje
państwowe służyły głównie
germanizacji,
że
sfery
rządzące stosowały
system obrony sieci kolejowej prze-
*)
Patrz Ing. Josef Hula. Reorganizace statni sprawy
żoeleznicki
a pzostowni w Czeskoslowenske Republice.
narodów
niemieckich
i z tego powodu nie
organizacji kolei,
odpowiadającej
rze-
czywistym potrzebom
społeczeństwa.
Ministerstwo
przywłasz­
czało
sobie agendy,
należące
do kompetencji dyrekcji;
czyniło
to ze
względów
polityki
narodowościowej, gdyż
nie
uważało
dyrekcji w krajach niemieckich za pewne
narodowościowo
i
obawiało się, że każde powiększenie
kompetencji dyrekcji,
każde przesunięcie odpowiedzialności
w
dół, będzie miało
skutki,
znajdujące się
w ostrej kolizji
ż .myślą państwową".
Wzorując się
na polityce Ministerstwa, dyrekcje
stosowały
ten-
że
system wobec
podwładnych
sobie
urzędów
i
wkorzeniło się
to w krew austrjackiego organizmu kolejowego.
Szef departamentu w
czesko-słowackiero
Ministerstwie
Kolei
Hula
również podkreśla tę podstawową wadę
austrjac-
kiego
zarządu
kolejowego i zaznacza,
że
b. austrjackie Mini-
sterstwo Kolei nietylko nie
włączało
do dyrekcji tych agend,
które
podług
statutu organizacyjnego z r. 1896
należały
do
ich kompetencji, ale nawet
następnie przyswoiło
sobie i za-
trzymało
wiele z tych agend.
"Brak
zaufania do
urzędów podległych
musi
zniknąć"­
nawołuje
Hula w pracy swej o reorganizacji
państwowego
za-
rządu
kolei i poczty w republice
czeskosłowackiej
( 1924).
Zło, należy wykorzenić
od podstaw;
czynności,
które nie mu-
szą być
z
konieczności spełniane
przez
wyższą instancję, na~
leży wyłączyć
z central i
przenieść
Ich
wykonanie do
urzę­
dów
podległych. Taką reorganizacją d
o
ścignie się
najpewniej
celu, bo przetnie
się
w ten sposób nerw biurokrc,ty
1m
u i ro-
zumnie
ułoży współpracę pomiędzy wyższemi
i
niższerot urzę­
dami. Centralom
się
przez to
ulży,
cennym elementom za-
rządu
da
się możność p_oświęcenia się
pracy twórczej, w pod-
ległych zaś urzędach zwiększy się chęć
do pracy,
wywołaną
zaufaniem,
Prezydent zreformowanych kolei austrjackich
Giinther
w sprawozdaniu swe m "Die Sanierun g der Oesterreichischen
Bundesbahnen" ( 1924)
zauważa, że
dawny system
polegał
na
rozdrobnieniu kompetencli i na kontroli nad kont re
Ją,
co po-
ciągało zmniejszoną odpowiedzialność,
brak
radości
pracy
i
paraliżowanie
inicjatywy;
wykluczona
była
konieczna z punk-
tu widzenia
każdego
kupca i
przemysłowca wspólność działa­
nia dla
osiągnięcia zakreślonego
celu.
Osiągnięcie
decyzji
w kró
tkiej
drodze
było niemożliwem. Wolność działania
nie
istniała. gdyż
wszystko
zależało
od
wyżej
postawi nej instancji.
ldeologją
personelu
było,
że
wszelkie
zadania
winny
być
roz-
wiązywane
nie w kierunku ich
celowości,
lecz w kierunku
dotychczasowej praktyki,
odstępować
od której nie
można się
było ważyć.
Z
organizacją związana była ciężka
choroba -
nadmiar personelu.
Chorobą był też
czysto fiskalny system
oszczędności.
Każdy pozabudżetowy
wydatek,
chociażby
nie-
znaczny, w skutkach
zaś doniosły, był
nie do uskutecznienia
wskutek
niemożności
uzyskania zezwolenia.
Cały
aparat, bez
właści
wej winy jego,
był skostniały
(verknochtet),
chęć
do
pracy nawet najbardziej zdolnych
i
rracowitych
urzędników,
wskutek
beznadziejności ich~ wysiłków
i inicjatywy, poderwana.
System ten
złamać,
mówi Giinther,
tchnąć
w organizm no-
wego, wolnego ducha,
wzbudzić chęć
do pracy i
dać poznać
radość
pracy,
zaszczepić
poczucie
odpowiedzialności,
zaszcze-
pić
poczucie to
głęboko- aż
do ostatniego pracownika, pobu-
dzić przełożonych
do traktowania wszystkiego tylko pod zna-
kiem dobra
służby
i
celowości, wzbudzić
wskutek tego zaufa-
.
nie pod
władnego
do
przełożonego- było
pierwsze m zadaniem
nowego prezydenta.
Rozwiązać
to zadanie
źnaczyło,
we-
dług
niego,
przyciągnąć cały
personel do rozumnych reform,
można było wprowadzić
znaczyło wygrać kampanję.
ciw
dążnościom
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin