964.Giedroyc. Tischner.pdf

(5948 KB) Pobierz
przegląd
powszechny
miesięcznik
poświęcony sprawom religijnym,
kulturalnym i społecznym
założony w roku 1884
12/964/2001
JEZUICI - Warszawa
WYDAWCA
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
Wydawnictwo WAM
Pismo stowarzyszone w Konsorcjum Prasowym WAM
RADA REDAKCJI
Witold Adamczewski SJ, ks. Ignacy Bokwa, ks. Waldemar Chrostowski,
Aniela Dylus, Michał Jagiełło, ks. Helmut Juros, Jan Kieniewicz, Andrzej
Koprowski SJ, Barbara Marcinik, Ryszard Otowicz SJ, Krzysztof Renik,
Wojciech Roszkowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Adriana Szymańska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Jacek Bolewski SJ
Grzegorz Bubel SJ
Grzegorz Dobraczyński SJ
(z-ca red. nacz.)
Dariusz Kowalczyk SJ
Wacław Oszajca SJ (red. naczelny)
Hanna Stompór
OPRACOWANIE GRAFICZNE
Teresa Wierusz
OPRACOWANIE TECHNICZNE,
SKŁAD I ŁAMANIE
Joanna Kwiatkowska
ADMINISTRACJA
Teresa Pietrzak
.PRZEGLĄD POWSZECHNY"
Redakcja i Administracja
ul. Rakowiecka 61
02—532 Warszawa
tel. redakcji (022) 849-02-39
(022) 54-28-726, 54-28-728
tel. administracji (022) 54-28-727
tel. fax (48) (022) 848-09-78
e-mail: przeglad.powszechny@jezuici.pl
Konto prenumeraty:
BSK SA O/Kraków,
nr konta: 10501445-1202272884
Prenumerata:
roczna 88,00 zł
za Ipółrocze 48,00 zł
(cena egzemplarza poza
10,00 zł)
prenumeratą
Konto redakcji:
Bank PKO BP VI Oddział w Warszawie
nr konta 34 10201068 123070142
ul. Bagatela 15
00-585 Warszawa
Skład i druk: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków
Numer zamknięto 20 XI 2001 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów nie zamówionych
i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko,
i pokój tym, którzy blisko.
Ef
2,17
Pokoju, nadziei i radości, jakie przynosi Bóg-Człowiek,
życzy swym Autorom, Czytelnikom i Sympatykom
Redakcja „PP"
B O Ż E NARODZENIE
2001
przegląd
powszechny 12'2001
269
Spis treści
De
circumcisione
Domini
Homilia Proklusa, abp. Konstantynopola, do stów:
A gdy
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,
nadano Mu imię Jezus
(Łk
22 )
,1
ks.
Adam Przybecki
275
„Siedem stów"
jako
propozycja
dla polskiego duszpasterstwa (I)
Propozycja ks. T. Węcławskiego rozmowy o miejscu, w którym znaleźliśmy się
jako Kościół Boży w Polsce dzisiaj, opiera się na siedmiu podstawowych
słowach. Mają być one odpowiedzią na pytanie, co mamy robić. Są to słowa:
wierzyć, pamiętać, wybaczać, przyjmować, dziękować, dawać, iść. W ciekawy
sposób korespondują one ze słowami zawartymi w „Novo millennio ineunte",
które Jan Paweł II uznał za duszpasterskie priorytety dla Kościoła powszechne­
go-
278
Ostatnie lato w
Maisons-Laffitte
(I)
Z Jerzym Giedroyciem rozmawia Hanna Maria Giza
Ostatnia rozmowa z Jerzym Giedroyciem, przeznaczona dla mediów, rejestrowa­
na między 11 a 16 sierpnia 2000 r. na miesiąc przed śmiercią redaktora
i twórcy „Kultury" (obszerne fragmenty).
289
Grzegorz Graff
Czy istnieje cnota zaufania?
Czy zaufanie nie mogłoby dla chrześcijanina przybrać kształtu cnoty, stając się
wyrazem tego, co oznacza słowo „virtus", czyli siły i mocy w twórczym
przekształcaniu rzeczywistości w imię dobra? Czy nie powinno ono w swym
najwyższym wymiarze duchowym stanowić działania wytrwałego i stanowcze­
go, wznoszącego się ponad emocje i czysto materialne kalkulacje?
309
Jerzy Gaul
Przezwyciężanie przeszłości. Dylematy lat
1918-1919
(dokończenie)
Łatwo popaść w przesadę i idealizować przeszłość. W Polsce Odrodzonej też
nie wszystko przebiegało bez zarzutu
i
początkowa euforia minęła bardzo
317
Zgłoś jeśli naruszono regulamin