796.Qumran. W. Rutkiewicz.pdf

(6183 KB) Pobierz
przegląd
powszechny
założony w roku 1884
12/796/87
miesięcznik
poświęcony sprawom religijnym,
kulturalnym i społecznym
JEZUICI • Warszawa
WYDAWCA
Prowincja
Wielkopolsko-Mazowiecka
Towarzystwa
Jezusowego
REDAGUJE ZESPÓŁ
Michał Jagiełło
Maria M. Matusiak
Stefan Moysa SJ
Stanisław Opiela SJ (red. naczelny)
Grzegorz Schmidt SJ
OPRACOWANIE GRAFICZNE
Teresa Wierusz
REDAKTOR TECHNICZNY
Jacek Herman-Iżycki
„PRZEGLĄD POWSZECHNY"
Redakcja i Administracja
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel. redakcji 49-02-71 w. 158
49-02-39
teł. administracji 49-02-71 w. 273
48-09-78
PRENUMERATA
roczna 1650 zt
za I półrocze 900 zł
za II półrocze 750 zt
cena egzemplarza 150 zl
Wpłaty
Bank PKO VI Oddział w Warszawie
nr konta
1560-51624-136
ul. Bagatela 15
00-585 Warszawa
Prenumerata wyłącznie za pośrednictwem
administracji przeglądu
Powszechnego".
Część nakładu jest do nabycia w kioskach
„Ruchu" i w katolickich
księgarniach.
Skład i druk: Oficyna „Przeglądu Powszechnego",
Warszawa, ul. Rakowiecka 61
Zam. 2 / 8 7 , (K-71), nakład 8000+350 egz., ark. druk. 10,0
Papier druk. ki. V, 71 g., format A t
Numer zamknięto 28 IX 1987 r.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca
Ukazała się bowiem
wszystkim
ludziom.
łaska Boga, która
niesie
zbawienie
Tt2,ll
Aby Słowo Wcielone umocniło w Ich sercach nadzieję,
życzy swoim Czytelnikom i Sympatykom
Redakcja „PP"
Boże Narodzenie 1987
324
Można jeszcze zaprenumerować „Przegląd Powszechny"
na rok 1988. Koszt prenumeraty wynosi 1650 zł (900 z ł z a l
półrocze, 750 zł za 11 półrocze). Przyjmujemy również pre­
numeratę zagraniczną. D o ceny miesięcznika doliczamy w
tym przypadku koszta wysyłki.
Prenumeratę „PP" można zamówić
WYŁĄCZNIE
za pośred­
nictwem naszej administracji (ul. Rakowiecka 61, 02-532
Warszawa), dokonując wpłaty na konto naszego miesię­
cznika: Bank P K O VI Oddział w Warszawie, nr konta 1560-
-51624-136, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa.
Spis treści
Stanisław
Opięta
SJ
Andre
M a s s e S J
Wojciech
Giełżyński
329
Z refleksji n a d s ł o w a m i A r c y p a s t e r z a
Znaczenie 111 pielgrzymki Papieża d o Polski zawiera się w Wytycze­
niu społeczeństwu obowiązków w określonej sytuacji politycznej
i moralnej narodu wywołanej historycznymi wydarzeniami ostat­
nich lat.
331
G ó r y i odpowiedzialność
Dyskusja na temat tendencji we współczesnym alpinizmie sporto­
wym, która odbyła się
3
grudnia 1986 r. w Stołecznym Klubie
Tatrzańskim. Rozmawiali: Bolesław Chwaściński, Michał Jagiełło,
Zdzisław Kozłowski, J a n Serafin i Zbigniew Skoczylas.
344
M i ę d z y wielkością a ł a j d a c t w e m
Z Wandą Rutkiewicz rozmawia Ewa Matuszewska.
ks.
Waldemar
Chrostowski
361
Oumran - 40 lat
później
(II)
Odkrycia w Q u m r a n mają konsekwencje m.in. dla ustalenia teks­
tów biblijnych, problemów ich kanoniczności i kwestii związków
między Starym
a
N o w y m Testamentem.
Andrzej
Paczkowski
377
Europa
- jej
granice i
podziały
Gdzie przebiegały w XIX i X X w. linie oddzielające E u r o p ę od
reszty świata oraz czy były i jakie rozgraniczenia wewnątrz europej­
skiej całości?
Jerzy
Zagórski
397
Z
Żoliborza na
Syjon ( I I I )
Kazimierz
Dziewanowski
416
H i s z p a ń s k a
zagadka
W dziejach gen. F r a n c o najbardziej tajemniczy jest fakt, że jest on
chyba jedynym przykładem współczesnego d y k t a t o r a , który włas­
noręcznie zdemontował swą dyktaturę.
430
Zgłoś jeśli naruszono regulamin