965.Giedroyc. Jan Woleński.pdf

(5423 KB) Pobierz
przegląd
powszechny
miesięcznik
poświęcony sprawom religijnym,
kulturalnym i społecznym
z a ł o ż o n y
w
roku
1 8 8 4
1/965/2002
JEZUICI - Warszawa
WYDAWCA
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka
Wydawnictwo WAM
Pismo stowarzyszone
w Konsorcjum
Towarzystwa
Prasowym
Jezusowego
WAM
RADA REDAKCJI
Witold Adamczewski SJ, ks. Ignacy Bokwa, ks. Waldemar Chrostowski,
Aniela Dylus, Michał Jagiełło, ks. Helmut Juros, Jan Kieniewicz, Andrzej
Koprowski SJ, Barbara Marcinik, Ryszard Otowicz SJ, Krzysztof Rertik,
Wojciech Roszkowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Adriana Szymańska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Jacek Bolewski SJ
Grzegorz Bubel SJ
Grzegorz Dobroczyński SJ
(z-ca red. nacz.)
Dariusz Kowalczyk SJ
Wacław Oszajca SJ (red. naczelny)
Hanna Stompór
OPRACOWANIE GRAFICZNE
Teresa Wierusz
OPRACOWANIE TECHNICZNE,
SKŁAD I ŁAMANIE
Joanna Kwiatkowska
ADMINISTRACJA
Teresa Pietrzak
„PRZEGLĄD POWSZECHNY"
Redakcja i Administracja
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel. redakcji (022) 849-02-39
(022) »-28-726, 54-28-728
tel. administracji (022) 54-28-727
tel. fax (48) (022) 848-09-78
e-mail: przeglad.powszechny@jezuici.pl
Konto prenumeraty:
BSK SA O/Kraków,
nr konta: 10501445-1202272884
Prenumerata:
roczna 88,00 zł
za I półrocze 48,00 zł
(cena egzemplarza poza prenumeratą
10,00 zł)
Konto redakcji:
Bank PKO BP VI Oddział w Warszawie
nr konta 34 10201068 123070142
ul. Bagatela 15
00—585 Warszawa
Skład i druk: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków
Numei zamknięto 20 XII 2001 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów nie zamówionych
i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
przegląd
powszechny
1'2002
3
Spis treści
Modlitwa św. Jana Chrzciciela
ks. Adam
Przybecki
9
„Siedem słów" jako propozycja
dla polskiego duszpasterstwa (dokończenie)
Pojawiające się ciągle wezwanie do nowej ewangelizacji nie chce pomniejszać
i lekceważyć prowadzonej nieprzerwanie od wieków zwyczajnej ewangelizacji,
która wyraża się w sprawowaniu misterium eucharystycznego, udzielaniu
sakramentów, głoszeniu słowa życia, czyli słowa Bożego, podejmowaniu dzieł
sprawiedliwości i miłosierdzia. Mimo tych wysiłków postępuje proces dechrys-
tianizacji i zaniku istotnych wartości ogólnoludzkich.
Nicholas
Lobkowicz
11
Joachim z Fiore
w
obliczu milenium (I)
Dlaczego przełom tysiącleci - czasu mierzonego od narodzin Chrystusa - jest
przedmiotem tak wielkiego zainteresowania, a Joachim z Fiore przypisuje mu
wręcz eschatologiczne znaczenie? Historia pokazuje, że zarówno Grecy, jak
i Żydzi przy różnych okazjach nawiązywali do liczby tysiąca lat, a chrześcijanie
wczesnego średniowiecza mieli (wg szeroko rozpowszechnionej legendy)
oczekiwać pod koniec pierwszego tysiąclecia końca świata.
Stanisław
Obirek SJ
23
Teolog
w
dialogu.
W a c ł a w a
Hryniewicza próby
odnowienia j ę z y k a religijnego
Próba skreślenia teologicznego portretu ks. prof. W. Hryniewicza nie jest
sprawą prostą; owszem, jest przedsięwzięciem ryzykownym, gdyż jest to teolog
w dialogu, a więc i jego teologia mieni się bogactwem znaczeń, jest jakby
programowo nie-dogmatyczna. Może ona jednak stanowić punkt wyjścia do
spotkania ze współczesną myślą humanistyczną, której często zarzuca się
bezproduktywny czy wręcz destrukcyjny nihilizm.
31
4
Spis treści
Ostatnie lato w Maisons-Laffitte (I)
Z Jerzym
Giedroyciem
rozmawia Hanna Maria Giza
Druga część wywiadu udzielonego przez twórcę „Kultury" dziennikarce Polskie­
go Radia. Jest to ostatni wywiad Jerzego Giedroycia, nagrany na miesiąc przed
jego śmiercią.
43
Andrzej
Ratajczak
Wiersze
Witold Sokołowski
SJ
63
Społeczeństwo
w
nauczaniu
J a n a
Pawła II (I)
Adresowane głównie do biskupów encykliki są w gruncie rzeczy wypowiedzia­
mi skierowanymi do świeckich wiernych. Teksty soborowe podkreślają, że to
laikat jest zaangażowany przede wszystkim w świecki, doczesny wymiar rze­
czywistości ludzkiej, działając w nim na podstawie decyzji własnego, poprawnie
uformowanego sumienia. Silnie podkreśla to Jan Paweł II.
Mariusz
Kwiatkowski
67
Kościół katolicki, „duch kapitalizmu", kapitał społeczny
77
Czy na podstawie faktu, że stosunek Kościoła instytucjonalnego w Polsce do
reform rynkowych charakteryzowało „ograniczone przyzwolenie" lub „po­
wściągliwa przychylność", i że po 1992 r. gospodarka polska wyróżniała się na
tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej dynamicznym wzrostem,
można wyciągnąć wniosek, że polski katolicyzm sprzyja kapitalistycznej moder­
nizacji gospodarczej?
Tomasz
Gródecki
Chrześcijańskie koncepcje filozofowania
w starożytności (I)
Przyjęcie i zaakceptowanie filozofii i kultury starożytnej jako własnej nie zaw­
sze oznaczało to samo. Warto prześledzić, w jaki sposób adaptowali filozofię
grecką najbardziej reprezentatywni dla stuleci, w których działali, pisarze
chrześcijańscy. W II w. najpoważniejszym autorem jest św. Justyn.
90
Spis treści
5
Dariusz Kowalczyk SJ
Pomiędzy niebem a hakiem
w
łazience
Z prof.
Janem
Woleńskim sporu
ciąg
dalszy...
Na łamach ostatnich numerów „Życia Duchowego" ukazało się wiele wypowie­
dzi tworzących cykl „W co wierzy ten, który nie wierzy". Jednym z istotnych
punktów odniesienia dla uczestników debaty były teksty prof. Woleńskiego,
który twierdził, że jego głównym adwersarzem jest skromna osoba piszącego te
słowa. Zaznaczam, że moje krytyczne uwagi odnoszą się nie tylko do prof.
Woleńskiego, ale (w pewnej mierze) do całości współczesnej dyskusji o Koś­
ciele.
100
Teatr
Joanna Godlewska:
Dwoje nad Złotym Stawem
110
(Teatr Powszechny w Warszawie, „Nad Złotym Stawem" Ernesta Thompsona, reżyse­
ria - Zbigniew Zapasiewicz)
Film
Katarzyna Bieńkowska:
Świat, jaki jest, nie każdy widzi
(„Amelia", reżyseria - Jean-Pierre Jeunet)
Książki
Adriana Szymańska:
Za kulisami prawdy
(Bogusława Latawiec, „Gęstwina")
115
118
111
Mieczysław Orski:
Ułaskawieni na Sądzie Ostatecznym
(Zofia Romanowiczowa, „Trybulacje proboszcza P.")
Waldemar Rozynkowski:
Świadek wiary
120
(Krystyna Podlaszewska, „Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski 11913-
-19451")
Ewa Nartowska:
Siedem pięter wolności Tomasza Mertona
124
(M. Basii Pennington OCSO, „Thomas Merton - brat, mnich. W poszukiwaniu praw­
dziwej wolności")
Zbigniew Kubacki SJ:
Chrystologia integralna
126
(Jacques Dupuis, „Wprowadzenie do chrystologii")
Piotr Samerek:
Bałkańskie piekło w prawosławnej chrzcielnicy
(Olivier Gillet, „Les Balkans. Religions et nationalisme")
Z życia Kościoła: Patriarcha i papież Aleksandrii w Polsce
Bluza SJ)
133
129
(Marek
Zgłoś jeśli naruszono regulamin