PIW - Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa - Simon 1981.pdf

(30479 KB) Pobierz
Książka Marcela Simon
Cywilizacja
wczesnego chrześcijaństwa, I—7V w.
zapoznaje czytelnika z zagadnienia-
mi wpływu, jaki w pierwszych wie-
kach n.e. wywierało chrześcijaństwo,
rozwijające się w środowisku mu
obcym i od początku wrogim, na
schyłkową już kulturę pogańskiego
Rzymu. Tematem książki są głównie
cztery pierwsze wieki n.e., a więc
epoka cywilizacji wczesnochrześci-
jańskiej. Autor kreśli proces rozsze-
rzania się nowej wiary, strukturę
organizacyjną jej wyznawców, stop-
niowe opanowywanie przez nią roz-
maitych dziedzin życia; uwydatnia
rewolucyjny jak na owe czasy cha-
rakter chrześcijaństwa oraz rolę, ja-
ką odegrało ono w przemianach
kulturowych, politycznych i społecz-
nych, zachodzących w pierwszych
wiekach n.e. w Europie i w krajach
basenu Morza Śródziemnego; wyka-
zuje, jak wiele cywilizacja chrześci-
jańska zaczerpnęła ze świata rzym-
skiego.
W roku 395, ze śmiercią Teodozju-
sza, zanika ostatecznie jedność ce-
sarstwa: cesarstwo wschodnie i ce-
sarstwo zachodnie, odtąd zupełnie
odrębne, nigdy już do siebie nie po-
wrócą [...]. W roku 410 Wieczne
Miasto staje się łupem Wizygotów
Alaryka i ówcześni dopatrują się w
tej tragedii bez precedensu zapowie-
dzi końca świata. Na całym obsza-
rze cesarstwa powstają państwa
barbarzyńskie [...]. Ludzie ówcześni,
bezsilni świadkowie tego dramatu,
zastanawiali się, jakie były jego
przyczyny. Poganie szukali ich nie
w sytuacji politycznej, społecznej,
ekonomicznej, demograficznej czy
też militarnej tego czasu, lecz w
działaniu chrześcijaństwa. Oni pod-
nieśli
sprawę
odpowiedzialności
chrześcijan za
upadek Rzymu.
Chrześcijanie starali się odeprzeć te
oskarżenia. Z kolei historiografia no-
woczesna powróciła do tego zagad-
nienia, proponując rozmaite odpo-
wiedzi. Dyskusja stale się odnawia.
zł 250.—
Marcel Simon urodził się 10 IV 1907 w Wasserling we Francji.
Studia uniwersyteckie — literatura klasyczna i historia — odbył w Paryżu,
następnie wykładał w szkołach średnich, a od 1939 na wydziale
humanistycznym uniwersytetu w Strasburgu, gdzie od 1947 r. jest profesorem
historii religii. W uczelni tej zorganizował Ośrodek Badania Historii Religii,
którego jest dyrektorem. Napisał i opublikował kilka książek z dziedziny
religioznawstwa, m.in. «Les Premiers chretiens», Paris 1952, «Les Secłes juives
au temps de Jesus», Paris 1960, «La Cmlisation de l'Antiquite et le
Christianisme», Paris 1972 (której przekład: "Cywilizacja wczesnego
chrześcijaństwa, I—IV w.» oddajemy obecnie w ręce Czytelników), oraz ponad
300 artykułów i sprawozdań w różnych pismach francuskich i zagranicznych.
Prowadził i prowadzi wykłady i odczyty na licznych uniwersytetach europejskich
i amerykańskich.
Państwowy Instytut Wydawniczy-Warszawa 1981
Zgłoś jeśli naruszono regulamin