Marta Majorek - Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności.pdf

(77964 KB) Pobierz
MartaMajorek
Kod
YouTube
Od kultury partycypacji
do kultury kreatywności
universitas
Spis treści
Justyna Wojniak,
Przedmowa ...............................................
W s tę p ....................................................................................
Rozdział I. Fenomen YouTube’a .............................................
1.1. Zasady korzystania z serwisu ....................................
1.2. Przyczyny popularności YouTube’a ...........................
1.3. Podsumowanie ..........................................................
Rozdział II. Polityka na YouTubie
2.1. Wideopolityka online
2.2. YouTube jako przestrzeń reklamy politycznej .............
2.3. YouTube - narzędzie w rękach
netroots
......................
2.4. YouTube vs. telewizja w kontekście prowadzenia
kampanii wyborczej
2.5. Podsumowanie ..........................................................
Rozdział III. YouTube jako narzędzie marketingu wiralnego . . .
3.1. Zastosowanie
word-of-mouth
w marketingu ...............
3.2. Wiralny wymiar marketingu na YouTubie
3.3. Podsumowanie
Rozdział IV Edukacja na YouTubie........................................
4.1. Problem cyfrowego podziału ......................................
4.2. Nowe technologie telekomunikacyjne w nauczaniu . . . .
4.3. YouTube jako pomoc naukowa?...................................
4.4. Podsumowanie
7
11
19
28
32
35
37
38
44
54
59
62
67
69
71
85
87
88
90
95
107
6
SPIS TREŚCI
Rozdział V Kobieca T u b a .......................................................
5.1. Narodziny vlogosfery youtubowej...............................
5.2. Płeć jako element różnicujący tematykę vlogosfery
youtubowej................................................................
5.3. Manifestacja fizyczności kobiecej na YouTubie ...........
5.4. Podsumowanie ..........................................................
Rozdział VI. YouTube jako medium społecznościowe.
Videoblog jako narzędzie wspomagania autoekspresji
i umacniania więzi społecznych........................................
6.1. Od społeczności realnej do wirtualnej.........................
6.2. YouTube jako medium społecznościowe? ....................
6.3. Wspomaganie autoekspresji oraz budowanie
i umacnianie więzi społecznych poprzez prowadzenie
videobloga w serwisie YouTube
6.4. Podsumowanie
Rozdział VII. YouTube jako przestrzeń powstawania
videomemów ...................................................................
7.1. Koncepcja memu .......................................................
7.2. Videomemy w serwisie YouTube.................................
7.3. Videomem jako przedmiot badań i an aliz....................
7.4. Podsumowanie ..........................................................
Rozdział VIII. W kierunku kultury kreatywności. YouTube
jako przestrzeń rozwoju amatorskiej twórczości................
8.1. Remiks jako przejaw nowej k reacji.............................
8.2. YouTube przestrzenią powstawania kultury
kreatywności?
8.3. Podsumowanie
Rozdział IX. Telewizja vs. YouTube. W stronę ponowoczesnego
audytorium?.....................................................................
9.1. Egzystencja bez telewizji? ..........................................
9.2. Koniec masowego odbiorcy
9.3. Podsumowanie
Zakończenie...........................................................................
Bibliografia ...........................................................................
A n ek s....................................................................................
Indeks nazwisk
109
111
115
127
130
133
135
141
145
150
153
155
160
167
178
181
183
192
199
201
202
204
213
217
221
233
235
Przedmowa
Refleksja nad konstrukcją i funkcjonowaniem współczesnego
społeczeństwa oraz nad specyfiką kształtujących się w jego ob­
rębie interakcji jako punkt wyjścia i swoistą determinantę tych
zjawisk przyjmuje dynamiczny rozwój technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Informacja jako taka, a także jej produkowa­
nie, przetwarzanie, przekazywanie, posiadanie i upowszechnianie
staje się kluczowym elementem funkcjonowania społeczeństwa,
stanowi wręcz jego charakterystykę i jądro życia społecznego.
charakter i skalę zmian, w obliczu których staje współczesny
człowiek, w pełni oddaje określenie „rewolucja informacyjna”.
charakterystyczne dla epoki rewolucji informacyjnej zjawisko
komunikacji zapośredniczonej, zmediatyzowanej sprzyja kreowa­
niu konstrukcji społeczeństwa medialnego
(mediated society).
W obrębie tego terminu zawiera się zarówno pojęcie społeczeń­
stwa informacyjnego (co do treści), jak i społeczeństwa sieciowego
(w aspekcie formy): sieć, informacja, forma i treść zyskują zna­
czenie równorzędne i powiązane są ściśle łańcuchem wzajemnych
relacji. Nowa formacja społeczna, jaka wyłania się w rezultacie
procesów „mediamorfozy”, czyli nasycenia, a raczej nawet przesy­
cenia społeczeństwa mediami, wykazuje kilka znamiennych cech.
Przede wszystkim jego dominującą cechą staje się niebezpośredni
charakter kontaktów interpersonalnych, w związku z czym me­
dia stają się niejako „naturalnym” środowiskiem człowieka, a wir-
tualność jest równoznaczna z rzeczywistością.
Wiodąca rola przypada pod tym względem medium, jakim jest
internet. Niezwykle interesujących wniosków dostarcza analiza
8
PRZEDMOWA
fenomenu kształtowania się w jego obrębie globalnych społeczno­
ści, wśród których na szczególną uwagę niewątpliwie zasługuje
serwis YouTube. Fakt, iż umożliwia on dzielenie się treściami vi­
deo i pozwala na nieograniczoną wręcz ekspresję twórczości au­
diowizualnej, potwierdza jedynie obserwowaną współcześnie ten­
dencję do kształtowania się więzi opartych na podzielanych przez
jednostki zainteresowaniach i celach, co, zdaniem niektórych au­
torów, prowadzi do podważenia tradycyjnego sposobu rozumienia
pojęcia więzi, utożsamianej wcześniej głównie z relacjami pokre­
wieństwa czy sąsiedztwa. Łączy się to z dążeniem do indywidu­
alizacji i nieograniczonej samodzielności jednostki w kreowaniu
własnego życia. Fundamentalne znaczenie zyskuje niezależność
od otoczenia społecznego i daleko idący zakres swobody w inter­
pretowaniu nie tylko pełnionej przez jednostkę roli, lecz także
ugruntowanej tradycji kulturowej.
Globalna infrastruktura, zwłaszcza telekomunikacyjna, sta­
je się fundamentem sieci i obiegów informacyjnych w zróżnico­
wanej skali, począwszy od lokalnej, a na globalnej skończywszy.
W związku z tym działania ludzkie w znacznie ograniczonym
zakresie podejmowane są bez użycia formy medialno-teleinfor-
macyjnej. Również w tym aspekcie YouTube stanowi znakomity
przykład wielości płaszczyzn, na jakich możliwe jest jej wykorzy­
stanie. Niniejsze opracowanie odwołuje się między innymi do ob­
szaru polityki, prezentując mechanizmy prowadzenia kampanii
politycznych za pośrednictwem tegoż serwisu. Kolejnym godnym
zainteresowania obszarem, jaki otwiera YouTube, staje się mar­
keting rozumiany jako wymiana między członkami tej społeczno­
ści nieformalnych komunikatów na temat produktów czy usług.
Warto przy tym podkreślić specyficzny jego wymiar, mianowicie
marketing wiralny, który nazwę zawdzięcza mechanizmowi swo­
jego rozprzestrzeniania się przypominającemu przenoszenie się
wirusa. Serwis YouTube tworzy też nowe perspektywy dla dzia­
łalności edukacyjnej. Dotyczy to szczególnie aspektu angażowa­
nia uczącego się i motywowania go do samodzielnej pracy poprzez
zachęcanie do dyskusji czy zadawania pytań dotyczących prezen­
towanych treści, a także przez ich tworzenie.
Popularność i rozwój YouTube’a łączyć również należy z przy­
wołaną już tendencją do indywidualizacji i szerokim marginesem
swobody wyboru przynależności do określonych grup oraz samo­
dzielności w kształtowaniu własnej tożsamości. Ilustracji dla tej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin