Archeologia Żywa 1 2003.pdf

(35205 KB) Pobierz
Philipp
'"" Llhc·m
Moza· a
Dro
Czytelnicy
Jest mi niezwykle
miło, że
po raz kolejny
możemy Państwu
za-
proponować coś
nowego. Tak
się składa, iż
od
kilku
edycji wpro-
wadzamy
różne
zmiany-
zwiększyliśmy objętość
czasopisma, suk-
cesywnie wprowadzamy zmiany graficzne oraz bloki tematycz-
ne. W
ubiegłym miesiącu uruchomiliśmy
- niezwykle
ważną
dla
kwartalnika -
stronę internetową:
www.archeologia.com.pl. Ze
względu
na
określony
cykl wydawniczy nie zawsze
możemy
szyb-
ko
reagować
na
bieżące
wydarzenia, takie jak np. wojna w Iraku
i
grabież
zabytków archeologicznych z tamtejszych muzeów.
Przepływ
informacji na stronach internetowych jest
błyska­
wiczny
i
w sposób znakomity
uzupełnia
infor·macje publikowane
w
czasopiśmie.
Niewiele
będzie
tematów
dublujących się
- prze-
de wszystkim znajdzie
się
tam
materiał,
którego nie udaje
się
nam
zamieścić
na stronach
''Archeologii
Zywej". Wiemy,
ogrom-
nym zainteresowaniem
cieszą się
"Archeonowości''
,
dlatego tra-
fiły
one
także
na
stronę internetową
- i
żeby
to
były naprawdę
no-
wości, są uzupełniane
aktualnymi doniesieniami. W sposób nie-
pełny możemy
naszym czytelnikom
przekazać
informacje o naj-
ciekawszych wystawach archeologicznych, festynach itp., ponie-
waż
nie zawsze wiadomo o nich z
półrocznym
wyprzedzeniem,
trwają
krótko, i dla kolejnej edycji
"Archeologii
Zywej" niejedno-
krotnie jest to
już
czas
przeszły.
Proponujemy
więc
na stronie
www.archeologia.com.pl
centralną informację
o wszelkich
wydarzeniach
popularyzujących archeologię
w Polsce.
Dział
ten
nosi
tytuł
'
Co? Gdzie? Kiedy?'' i jest
również uzupełniany
na
bieżąco.
Zajmie nam
trochę
czasu stworzenie sprawnego syste-
mu
spływu
informacji z instytucji archeologicznych, ale
już dziś
nasi Czytelnicy
mogą
tam
znaleźć
dla siebie wiele ciekawych
imprez, wystaw, a
także
wskazówki, jak
dotrzeć
do rezerwatów
archeologicznych. Ma to szczególne znaczenie o tej porze roku,
bo
może się okazać, iż
niektóre z nich
leżą
na trasie wakacyj-
nych wypraw. Ponadto w internecie znajdziecie
Państwo
infor-
macje o
zawartości
archiwalnych numerów
"Archeologii
Zywej",
o ciekawszych
książkach popularyzujących tę dyscyplinę
nauki,
o publikacjach naszego wydawnictwa, i wiele, wiele innych.
Ważna
dla nas
będzie także możliwość
wymiany
poglądów
z
naszymi Czytelnikami. W dziale
zatytułowanym
"Forum"
będzie­
my
zamieszczać
wszystkie
wpływające
do nas wypowiedzi oraz
nasze odpowiedzi na niektóre z nich.
Najnowszą informacją
na stronach www.archeologia.com.pl
jest relacja z naszej
obecności
na kolejnym Pikniku Naukowym
Polskiego Radia BIS, który
odbył się
14 czerwca w Warszawie
na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu. Stoisko
"Archeologii
Zywej"
budziło duże
zainteresowanie nie tylko
wśród dorosłych
-
najmłodsi
mogli
sklejać
rozbite naczynia a
także wyrabiać
je
z gliny. Nasi przyjaciele z
Wrocławia
zaprezentowali w swoim
oryginalnym namiocie rozmaite wyroby wzorowane na przed-
miotach
starożytnych.
Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego numeru
"Ar-
cheologii Zywej" i jak
najczęstszego
odwiedzania nas w inter-
necie.
Jan Michalski
Nr
1(24)2003
Tytuł
autorski
-
Przemysław
Wielowiejski
Pismo
wydawane jest
przez Milart Sp. z o.o.
Redakcja
01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa
31,
lok.
21 5
e-ma1I: archeologiazywa@milart.zillion.pl
tel/fax:
(0-22)
632 81 22,
tel.:
632 43 90
Red. naczelny - Jan Michalski
Zastępca
red. naczelnego - Agnieszka
Krzemińska
Sekretarz red.
-
Bartosz Nowacki
W
spół pracują
:
dr
Mirosław
Barwik
(Warszawa),
dr Mariusz
Bur~aJewicz
(Warszawa)
AndrzeJ
Cwtek
(Poznań),
Danusz
Długosz
(Paryż),
dr Krzysztof Garbacz
(Zielona
Góra),
Marek Lemiesz
(Poznań)
prof Adam
Łukaszewicz
(Warszawa),
dr hab. Jolanta
Młynarczyk
(Warszawa),
prof. Maciej Pawlikowski (Kraków)
/
prof. Karol Piasecki (Warszawa),
Bozera Werbart
(Szwecja)
Jarosław Zrałka
(Philadelphia,
USA)
Przekład
na
Język
angielski·
Marek Gizmajer
Weryfikacja:
Paul Barford
Opracowanie graficzne,
skład, łamanie:
Studio DTP
„Milart"
Dział
Sprzedazy i Prenumeraty:
Małgorzata
Michalska,
e-ma1I zamow1enia@milart. zillton. pl
teVfax:
(0-22)
632 81 22
Kolportaż:
Pol-Press (Ruch; Kolporter; Fran-Press; Rolkon;
In Medio; Garmond Press),
Poczta
Polska
Redakcja nie zwraca
materiałów
nie zamówionych
i
zastrzega sobie prawo redagowania
nadesłanych
tekstów
Wydawca nie ponosi
odpowiedzialności
za
treść
reklam
i
ogłoszeń
.
Kopiowanie
i
rozpowszechnianie publikowanych
materiałów
wymaga pisemne) zgody Wydawcy.
Wszelkie prawa
zastrzeżon~
Copyright by
„Archeologia
Zywa"
NASZA
OKŁADKA
Naczynie
gliniane,
tzw
Aasza z
kryzą
złożone
do jednego z neolitycznych grobów
w
Stryczowicach
Redaktor naczelny
Clay vessel, the
so-called
flagon
put
1n
one
of
megalith1c tombs
in
Stryczowice
Zgłoś jeśli naruszono regulamin