Ostatni dyktator.pdf

(2103 KB) Pobierz
DWIGHT L. KINMAN
NADCHODZI OSTATNI
DYKTATOR
ÂWIATA
wydane przez
Powrót do Natury
Katolickie Publikacje
80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d
ANNUIT:
„On zgadza si´"
COEPTIS: „Ze sprawà, którà rozpoczà∏
NOVUS:
Nowy
ORDO:
¸ad
SECLORUM: Wszechczasów
Pod wszystkowidzàcym okiem Lucyfera (szatana)
„... Nie bój si´, bo wi´cej jest tych, którzy sà z nami, ni˝ tych, którzy sà z nimi. Elizeusz mo-
dli∏ si´ tymi s∏owy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrza∏. I otworzy∏ Pan oczy s∏ugi, i przej-
rza∏, a oto góra pe∏na by∏a koni i wozów ognistych wokó∏ Elizeusza".
2 Królewska 6:16-17
“Bàdêcie odwa˝ni i dzielni, nie bójcie si´, ani si´ nie l´kajcie króla asyryjskiego ani tej
t∏uszczy, która Jest z nim, gdy˝ z nami jest ktoÊ wi´kszy ni˝ on. Z nim jest rami´ cielesne, z na-
mi jest Pan, nasz Bóg; On nam pomo˝e i stoczy za nas boje ..."
2 Kronik 32:7-8
„A oni zwyci´˝yli go przez krew Baranka i przez s∏owo Êwiadectwa swojego i nie umi∏owa-
li ˝ycia swojego tak, by raczej je obraç ni˝ Êmierç".
Objawienie 12:11
„ Có˝ tedy na to powiemy ? JeÊli Bóg za nami, któ˝ przeciwko nam?"
Rzymian 8:31
„... sam bowiem powiedzia∏: Nie porzuc´ ci´ ani ci´ nie opuszcz´. Tak wi´c z ufnoÊcià mo˝e-
my mówiç: Pan jest pomocnikiem moim, nie b´d´ si´ l´ka∏; Có˝ mo˝e mi uczyniç cz∏owiek?"
Hebrajczyków 13:5-6
2
SPIS TREÂCI
W
ST¢P
W
ST¢P
D
O
W
YDANIA
P
OLSKIEGO
R
OZDZIA¸
l – Nowy ¸ad Âwiatowy
R
OZDZIA¸
2 – Ameryka w niebezpieczeƒstwie
R
OZDZIA¸
3 – Obce wojska na ziemi amerykaƒskiej
R
OZDZIA¸
4 – Czy zbli˝a si´ okres paƒstwa policyjnego
R
OZDZIA¸
5 – Okultystyczny zegar
R
OZDZIA¸
6 – Nadchodzàcy krach finansowy
R
OZDZIA¸
7 – Superbank Âwiatowy
R
OZDZIA¸
8 – Cele: 2000
R
OZDZIA¸
9 – Mistrzowski plan szatana
R
OZDZIA¸
10 – Ostatni dyktator Êwiata
R
OZDZIA¸
11 – Kobieta i bestia
R
OZDZIA¸
12 – Bestia z Belgii
R
OZDZIA¸
13 – Spo∏eczeƒstwo bezgotówkowe
4
4
6
15
24
29
36
39
48
52
65
82
99
104
106
U
WAGI
O
D
A
UTORA
D
ODATEK
A – T
RAGEDIA
W W
ACO
D
ODATEK
B – W
IELKA
P
IECZ¢å
D
ODATEK
C – P
RZEMOC
W O
KLAHOMIE
D
ODATEK
D – P
RZYPISY
118
118
125
128
130
3
WST¢P
Książka ta mówi o nadziei, która pali się jak nieugaszony ogień w sercu każdego wierzącego w Jezusa
Chrystusa. Nadzieja, o której piszę, przedstawiona jest w Piśmie świętym, w liście ap. Pawła do Tytusa 2:13:
Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.
W XX wieku żyło dwóch ludzi i każdy z nich pisał o nadziei. Jeden z nich otwarcie wyznawał ateizm. Na-
zywał się Bertrand Russell i był światowej sławy filozofem. Przed swoją śmiercią analizował zagrażający świa-
tu kryzys. Napisał takie słowa: „Ludzkość znajduje się w spirali prowadzącej w dół do rozpaczy. Ja nie mam
już żadnej nadziei." Drugi człowiek był jednym z największych psychiatrów w Europie. Był skromnym naśla-
dowcą Jezusa Chrystusa, całkowicie przekonanym o tym, że Biblia jest Słowem Bożym. Nazywał się Paul To-
urnier. Pod koniec swego życia on także pisał o nadziei. Oto jego chwytające za serce słowa: „Jedyną nadzie-
ją dla odkupienia rodzaju ludzkiego jest osobista konfrontacja z Panem Jezusem Chrystusem."
W następnych rozdziałach rozważać będziemy niektóre z wielkich proroctw z Księgi Daniela, zapisanych
dwadzieścia sześć wieków temu oraz Księgę Objawienia napisaną prawie 2000 lat temu. Zdumiewającą rze-
czą jest oglądać wypełnianie się tych proroctw na naszych oczach w ostatniej dekadzie XX w. Proroctwa te
oglądamy na naszych ekranach telewizyjnych – niemalże krzyczą, abyśmy zwrócili na nie uwagę.
Ci ludzie odważyli się pisać historię naprzód. Właśnie tym są biblijne proroctwa – historia napisana wcze-
śniej. Żadna inna księga w historii nie była w stanie tego dokonać. Nigdzie nie ma pomyłki. Jej aktualność oraz
precyzja są zaskakujące!
Wypełnianie się owych biblijnych proroctw samo w sobie stanowi niepodważalny dowód wiarygodności tej
Księgi ksiąg i udowadnia, że jest to natchnione, niepodważalne i nieomylne Słowo Boga.
Szczerze modlę się o to, aby czytający następne strony przeżyli taką samą konfrontację, o jakiej pisał Paul
Tournier – konfrontację z Jezusem Chrystusem, aby poznali Go jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana.
Dwight L. Kinman
WST¢P DO WYDANIA POLSKIEGO
Książka ta jest niezwykła, gdyż przemawia do dwóch rodzajów ludzi – do wierzących i niewierzących. Naj-
pierw mówi do ludzi wierzących, ale i wtedy dzieli ich na dwie grupy. Pierwsza grupa to „wyznający wiarę
chrześcijańską", to znaczy ludzie, którzy tylko „wyznają" wiarę, ale jej nie posiadają, albo, mówiąc inaczej,
w rzeczywistości jej nie praktykują. Druga grupa chrześcijan to „posiadający wiarę chrześcijańską", to znaczy
ludzi, którzy nie tylko „wyznają", ale również posiadają wiarę chrześcijańską, czyli świadomie prowadzą chrze-
ścijański styl życia oparty na nauce Biblii. To ludzie, którzy rzeczywiście „narodzili się na nowo" i w których
sercach mieszka Chrystus.
Drugi rodzaj ludzi, do których ta książka przemawia, to ludzie nie będący chrześcijanami. Ta kategoria jest
obszerna i obejmuje każdego, kto nigdy nie słyszał, albo nigdy nie chciał osobiście spotkać się z Jezusem
Chrystusem. Tę kategorię ludzi można nazwać „ludźmi, którzy nigdy nie znaleźli się na drodze do Damasz-
ku". Obejmuje ona zarówno ludzi inteligentnych jak i prostych, bogatych i biednych, „uczciwych ateistów"
i „nieszczerych agnostyków", religijnych i zadufanych w sobie oraz „współczesnych faryzeuszy", bez względu
na to, czy są duchownymi, czy laikami, katolikami, czy ewangelikami.
Kategoria ta obejmuje również tych, którzy praktykują „New Age", ruchy ezoteryczne i okultystyczne, opar-
te na religiach astralnych i kosmicznych.
Dla tej kategorii niechrześcijan będzie to wyzwaniem, ciekawostką, a może obrazą. Niektórzy mogą uwa-
żać, że aspekt faktologiczny tej książki nie jest prawdziwy albo zbyt fantastyczny, by mógł być prawdziwy, ale
to jedynie prowadzi nas do niepokojącej natury tych faktów. Wielu chrześcijan może się dziwić, że nawet
wśród niechrześcijan są ludzie, którzy nie są powierzchowni i są skłonni przyjąć wyzwanie faktów zawartych
w tej książce, a nawet robić swoje własne, dodatkowe dociekania, poświęcić czas i „kopać głębiej" dla ich zwe-
ryfikowania i sprawdzenia, czy faktologiczny aspekt tej książki jest prawdziwy.
Książka ta mówi o czymś takim, jak nowo przygotowywane „obozy koncentracyjne", jak „nowy ład świato-
4
wy", „globalizm", „globalna wioska", „jeden rząd ogólnoświatowy", „inicjacja lucyferyczna", „globalne obywa-
telstwo", „koniec narodowej suwerenności", „globalna armia", „globalna policja", „globalna okupacja", „global-
na dyktatura", „globalny totalitaryzm", „globalne prześladowania tych, którzy wierzą zgodnie z Biblią", „znak
bestii", „mikroprocesory lub bioprocesory" (do wszczepiania ludziom na rękę lub czoło).
Jest to mowa o rzeczach, które niektórzy ludzie uważają za przyszłe, a inni mocno twierdzą, że ta „przy-
szłość" już nadeszła i jest już teraz i tutaj! Książka mówi również o ostatnich wydarzeniach przed „otwarciem
kurtyny" i jak obecny świat będzie zahipnotyzowany przez nadchodzącego ostatniego dyktatora świata, nie-
sławnego antychrysta.
Tu powstaje pytanie: po co nam polskie wydanie, (a jest to pierwsze wydanie tej tak pilnie potrzebnej książ-
ki w krajach tworzących kiedyś blok krajów komunistycznych Europy Wschodniej). Obecnie Polska nie jest już
odizolowaną „wyspą", ale jest i chce być częścią zjednoczonej Europy.
Znane polskie przysłowie mówi, że „polacy nie gęsi i swój język mają". Dlatego też Polacy powinni wiedzieć
i być informowani o najnowszych zamierzeniach oraz wydarzeniach na świecie i do czego zmierza ten „zjed-
noczony świat". Zdąża on do przepaści – do tej samej przepaści, o której mówi prorok Daniel w Starym Te-
stamencie i księga Apokalipsy w Nowym Testamencie.
Polska była odizolowana od świata przez prawie pięćdziesiąt lat, ale obecnie nie ma już powodów takiej
izolacji i życia w nieświadomości. Wymownym dowodem cierpień Polaków w niedawnej przeszłości pod pa-
nowaniem nazizmu i komunizmu są istniejące dziś w formie muzeum obozy koncentracyjne. Dopiero „wczo-
raj" (1939-1945) Polska straciła miliony swoich ludzi podczas panowania Fuhrera – Adolfa Hitlera. Hitler
w książce
Mein Kampf
przedstawił swój plan przed czasem, ale wielu Polaków było zbyt zajętych, by o tym
myśleć. Historia obaliła zbankrutowane teorie humanistów i sekularystyczne nauki filozofa francuskiego, Je-
an-Jaque’a Rousseau, że człowiek od urodzenia posiada dobrą naturę, a staje się coraz lepszy poprzez edu-
kację. W rozwoju i postępie człowieka ta lekcja historii jest bezużyteczna. Tacy ludzie wierzą, że człowiek sta-
le się rozwija ku lepszemu, a zapominają o tym, że horror w wykonaniu nazistów w Polsce przyszedł ze stro-
ny ludzi inteligentnych, popierających postęp, jakimi byli wykształceni i cywilizowani Niemcy.
Polacy nie oczekiwali II Wojny Światowej. Nikt z polskiej elity intelektualnej nie chciał malować obrazu Ho-
locaustu i ostrzegać przed nim swojego własnego kraju, gdyż zostało by to uznane za coś „w złym stylu" przez
wielu humanistów, a nawet przez “letnich” chrześcijan, którzy woleli słuchać tylko dobrych wieści. Jednak złe
wieści nadeszły do Polski. Tragedia, jaką Polska przeżyła, jest większa niż wszelkie możliwe ostrzeżenia, któ-
rych nie wystosowano, chociaż można było.
Takim współczesnym ostrzeżeniem jest ta książka.
Stephan Collins, Toronto, Canada 1997
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin