czlowiek_2014_03-25.pdf

(5201 KB) Pobierz
CZŁOWIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
– SPOŁECZEŃSTWO
CNS nr 3(25) 2014
(lipiec–wrzesień)
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
RADA NAUKOWA
Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL),
Adam Frączek (PL), Matthew Janicki (USA), Zofia Kawczyńska-Butrym (PL),
Małgorzata Kościelska (PL), Henny Lantman (B), Su-Jan Lin (TW),
Hanna Malewska-Peyre (F), Tadeusz Mazurczak (PL), Antonina Ostrowska (PL),
Alicja Przyłuska-Fiszer (PL), Stanisław Pużyński (PL), Diane Ryndak (USA),
Renata Siemieńska-Żochowska (PL), Barbara Szatur-Jaworska (PL), Wiesław Theiss (PL)
KOMITET REDAKCYJNY
Joanna Głodkowska (redaktor naczelna, PL), Danuta Gorajewska (z-ca redaktor naczelnej, PL),
Ewa M. Kulesza, Małgorzata Kupisiewicz, Jarosław Rola, Marta Kotarba-Kańczugowska
(członkowie redakcji, PL)
REDAKTORZY TEMATYCZNI
Józefa Bałachowicz – pedagogika (PL)
Paweł Boryszewski – socjologia (PL)
Helena Ciążela – filozofia (PL)
Czesław Czabała – psychologia (PL)
Urszula Eckert – pedagogika specjalna (PL)
Henryk Skarżyński – medycyna (PL)
Redaktor merytoryczny – Danuta Gorajewska (PL)
Redaktor językowy (język polski) – Weronika Kostecka (PL)
Redaktor statystyczny – Adam Tarnowski (PL)
Tłumaczenie na język angielski – Renata Wójtowicz (PL)
Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną)
Kwartalnik posiada punktację MNiSW – 5 punktów w kategorii B
Instytucja finansująca: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres wydawcy i redakcji
Redakcja czasopisma
Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893645
redakcjacns@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl/wydawnictwo/czasopisma/
SPIS TREŚCI
numer 3(25) CNS
Autorzy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artykuły i rozprawy
Natalya N. Kalatskaya – Профилактика и преодоле�½ие тревож�½ости у детей
младшего школь�½ого возраста (Profilaktyka i przezwyciężanie lękliwości u dzieci
w wieku wczesnoszkolnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sławomira Sadowska – „Trafiliśmy do nieznanego miasta, a ktoś poradził, żebyśmy
zapuścili się w zarośla między dwiema nowymi kamieniczkami” – podróż po mieście
naukowym pedagogiki specjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monika Parchomiuk – „Nic o nas bez nas”. Udział osób z niepełnosprawnością
intelektualną w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marzena Dycht – Ku nowej tożsamości pojęciowej pedagogiki specjalnej . . . . . . . . .
Urszula Gosk, Monika Dominiak-Kochanek – Postawy rodzicielskie w percepcji
dorastających jako predyktor ich poczucia koherencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joanna Głodkowska – Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby
z niepełnosprawnością – normalizacja jako
narzędzie ideowe
rehabilitacji
podmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recenzje i polemiki
Janina Wyczesany (red.). (2014).
Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia.
Gdańsk:
Wydawnictwo Harmonia Universalis (Magdalena Wałachowska) . . . . . . . . . . . . . . . .
Michael L. Wehmeyer (red.). (2013).
The Story of Intellectual Disability: An Evolution
of Meaning, Understanding and Public Perception.
Baltimore, Maryland: Paul
H. Brookes Publishing Co. (Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawozdania, komunikaty, kronika
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński – Sprawozdanie z III Konferencji Logopedycznej
„Terapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel”. Toruń,
1 marca 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Łuszkiewicz – Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum
Metodyczno-Warsztatowego z cyklu: Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym. Temat sympozjum: Nowe oblicza terapii pedagogicznej
w pedagogice specjalnej. Lublin, 9 maja 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegląd czasopism
Edyta Januszewska –
Journal of Immigrant and Refugee Studies,
2013, t. 11, z. 1–4 . . . .
123
107
110
5
7
21
35
55
71
87
115
118
TABLE OF CONTENTS
Issue 3(25)
Authors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles and Treaties
Natalya N. Kalatskaya – Preventing and overcoming fearfulness in early elementary
school-aged children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sławomira Sadowska – “We landed in an unknown town and somebody advised us to
venture into the brushwood between two new tenements.” – Journey in the scientific
town of special education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monika Parchomiuk – “Nothing about us without us.” Participation of people with
intellectual disabilities in research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marzena Dycht – Toward a new conceptual identity of special education . . . . . . . . . .
Urszula Gosk, Monika Dominiak-Kochanek – Parental attitudes as perceived by
adolescents as a predictor of their sense of coherence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joanna Głodkowska –
Subjectivity versus dependence experienced by people with
disabilities – normalization as an
ideological tool
of subjective rehabilitation
. . . . . .
Polemics and Reviews
Janina Wyczesany (Ed.). (2014).
Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia
[Special
Didactics: Selected Issues]. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis (Magdalena
Wałachowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michael L. Wehmeyer (Ed.). (2013).
The Story of Intellectual Disability: An Evolution
of Meaning, Understanding, and Public Perception.
Baltimore, Maryland: Paul
H. Brookes Publishing Co. (Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reports, Announcements, Chronicle
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński – Report on the 3
rd
Speech Therapy Conference
“Therapy in speech-language pathology. Therapy, assistance and support – Three
ways, one objective.” Toruń, March 1, 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Łuszkiewicz – Report on the 1
st
International Methodology and Workshop
Symposium in the series: Educational therapy used with children with disabilities. The
subject of the symposium: The new faces of educational therapy in special education.
Lublin, May 9, 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Journal Reviews
Edyta Januszewska –
Journal of Immigrant and Refugee Studies,
2013, Vol. 11,
Issues 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
7
21
35
55
71
87
5
107
110
115
118
AUTORZY
Ditta Baczała
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. +48 56 6114848
e-mail: dittab@uni.torun.pl
Natalya N. Kalatskaya
Kazan Federal University
18 Kremlyovskaya St., Kazan 420008
Republic of Tatarstan, Russia
tel. +7 843 2337109
e-mail: public.mail@kpfu.ru
Jacek J. Błeszyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. +48 56 6113140
e-mail: jacekble@umk.pl
Magdalena Łuszkiewicz
Monika Dominiak-Kochanek
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: dominiak@aps.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: mluszkiewicz@aps.edu.pl
Urszula Markowska-Manista
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: umarkowska@aps.edu.pl
Marzena Dycht
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15
01-938 Warszawa
tel. +48 22 5699671
e-mail: m.dycht@uksw.edu.pl
Monika Parchomiuk
Joanna Głodkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel. +48 81 5322149
e-mail: mparchomiuk@o2.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: jglodkowska@aps.edu.pl
Sławomira Sadowska
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. +48 58 5234204
e-mail: s.sadowska@ug.edu.pl
Urszula Gosk
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: ulagosk@aps.edu.pl
Magdalena Wałachowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: mwalachowska@aps.edu.pl
Edyta Januszewska
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: erydl@aps.edu.pl
Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. +48 22 5893600
e-mail: awolowicz@aps.edu.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin