Karel Hübschmann - Gdy płeć bywa niebezpieczna (1973) (SKAN).pdf

(4900 KB) Pobierz
Prof. Karel Hübschmann
GDY PŁEĆ BYWA
NIEBEZPIECZNA
Prof. dr med. Karel H übschmann
G D Y PŁEĆ
BYWA
NIEBEZPIECZNA
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Warszawa 1973
HISTORIE NEBEZPEČÍ SEXU,
1970, Avicenum Zdravotnické Nakladatelství
Prof. MUDr
Karel Hübschmann
Tłumaczenia z oryginału czeskiego
dokonał doc. dr hab. n. med.
Roman Michałowski
© MUnivers. prof. MUDr. Karel Hübschmann, 1970
Redaktor mgr
Elżbieta Sprusińska
Redaktor techniczny
Iris Arbter
Korektor
Joanna Głodowska
Projekt okładki
Hanna Czyżewska-Stračuk
(PP PSP)
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Warszawa 1973
W yd an ie I. N a k ład 30000 + 250 egz.
O b jęto ść: a rk . w yd . 9,5 — 13,25 a rk . d ruk.
Pap ier dr uk. ilu s tra c y jn y k l. V , 70 g, 82 X 104.
O ddano do sk ład a n ia 9. X II. 1972.
Pod pisan o do druk u w m aju 1973 r .
D ruk ukończono w m a ju 1973 r.
Zam . n r 462-K-72. M-18.
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, ul. Pokoju 1
Cena zł 15.—
Spis treści
Od tłumacza
Wstęp
15
17
19
22
25
32
56
69
43
5
Tragedia w Rapallo
Choroby a ludzkość
Sztokholmska konferencja we wrześniu
1963
roku
Czy kiła pochodzi z Ameryki
Kiła w Starym Swiecie i gdzie indziej
Wyprawa Karola VIII na Neapol
Inwazja kiły na Europę i inne strony świata
Przyczyna kiły nareszcie odkryta
Chemoterapia i Paweł Ehrlich
Droga do salwarsanu
129
111
83
Pochodzenie nazwy syfilis. Pierwsze próby leczenia choroby
Leczenie porażenia postępującego gorączką
Aleksander Fleming. Lizozym. Penicylina
Penicylina a kiła
190
196
Losy kiły w ostatnich latach
Autor rozmawia z Czytelnikami
152
145
148
Bizmut — drugi z wielkich leków przeciwkiłowych
Przyczyny obecnego wzrostu zachorowań na kiłę
204
199
O d tłumacza
Nie tylko ludzie i książki, lecz również choroby mają
swoje losy. Kiła szczególnie interesująco wyróżnia się
pod tym względem. Jej barwne dzieje, obejmujące bez
mała 500 lat, ściśle związanych z historią ludzkości cza­
sów nowożytnych, skłoniły wielu do chwycenia za pió­
ro i opracowania ich, jako pasjonującego tematu. Dzi­
siaj, kiedy dzięki cudownym osiągnięciom medycyny
zdołano kiłę opanować, trudno sobie wyobrazić, że
w ubiegłych wiekach dla milionów ludzi była koszma­
rem, a niewidzialny gołym okiem krętek blady kształto­
wał losy świata.
O tych zdarzeniach, które nagromadziły się wokół
kiły w ciągu stuleci, oraz gigantycznych zmaganiach
ludzkości, o dążeniach do wynalezienia skutecznego le­
ku przeciwkiłowego, pisze Hübschmann. Jego książka,
zatytułowana Gdy
płeć bywa niebezpieczna,
której prze­
kład z języka czeskiego przedstawiamy Czytelnikom,
stanowi barwną opowieść. Jak sam autor pisze, nie ma
nic fantazji w tej opowieści, wszystko opi ra się na
e
autentycznych źródłach, które tylko przypomniał i od­
powiednio opracował. Nie znamy w piśmiennictwie pol­
skim pracy o podobnym ujęciu tematu, co skłoniło nas
do jej przetłumaczenia i wydania.
Zanim przejdziemy do omówienia samej książki, chcie­
libyśmy pokrótce zapoznać Czytelników z sylwetką
Autora.
Prof. dr Karel Hübschmann jest jednym z najwybit­
niejszych dermatologów w Czechosłowacji i Europie.
Serdeczne więzy od wielu lat łączą Go z Polską. W roku
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin