Parlamentaryzm_Balicki-Zygmunt.pdf

(5733 KB) Pobierz
PARLAMENTARYZM
WIEDZA I ŻYCIE
ZAGADNIENIA i PRĄDY WSPÓŁCZESNE
w
dziedzinie wiedzy, sztuki i , ż y c i a sp o łe cz n e go .
R o k II. — T o m 1.
LWÓW
NAKŁADEM KSIĘGARNI H. ALTENBERGA
W A R SZAWA
KSIĘGARNIA POD FIRMĄ E. WENDE i Spka
1900
ZYGMUNT B A L I C K I
D r. praw a, członek stow arzyszony M iędzynar. In sty tu tu Socyologieznego.
PARLAMENTARYZM
ZARYS SO CYO LOG ICZN Y.
Tom I.
LWÓW
NAKŁADEM KSIĘGARNI H. ALTENBERGA
W ARSZAW A
KSIĘGARNIA POD FIRMĄ E. WENDE i Spka
1900
Z drukarni „ D Z I E N N IK A P O L S K IE G O “ Dr. F . W oyn a ro w sk iega
pod zarządem F r. Kattnera.
j^RZEDM OWA.
P raca niniejsza nosi charakter naukowy,
nie zaś polityczny, jedynem więc jej zadaniem
jest ujęcie w pewną systematyczną całość tych
niezmiernie złożonych zjawisk społecznych, które
stoją w bezpośredniej styczności z instytucyą
parlam entaryzm u, i uwydatnienie czynników ,
wpływających na taki łub inny jej charakter,
a zwłaszcza na objawy dezorganizacyi i rozkładu,
dające się zauważyć śród wielu parlam entów
spółczesnych. Podaw anie środków zaradczych,
przepisywanie jakichkolwiek reform, a tem mniej
stawianie teoryi ogólnej i absolutnej, mającej
służyć dla wszystkich czasów i miejsc, stało
jaknajdałej od mojej myśli. W yprow adzanie sa­
modzielnych wniosków jest rzeczą czytelnika,
zadaniem mojem było postaw ić mu przed oczy
usystem atyzowaną całość zjawisk, w chodzących
w zakres rozbieranej kwestyi, w jej historycz­
nych, życiowych i logicznych powiązaniach,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin