18 BT-Księga Hioba.pdf

(31621 KB) Pobierz
.BIBLIA
P T Y S I Ą C L E C I A
Księga Hioba
p a l l o
ITT
n u m
HACHETTE
PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
B )B £ ]A C Y S I Ą a e C I A
KSIĘGA HIOBA
W PRZEKŁADZIE Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ
BIB L IST Ó W POLSKICH
Z IN ICJA TYW Y BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH
W YDANIE PIĄTE
NA NOWO OPRACOWANE I POPRAWIONE
ILUSTROWANE
PALLO fTlN UM
HACHETTE
BIBLIA TYSIĄ CLECIA
W YD A N IE ILUSTROW AN E
Tekst na podstawie Wydania Piątego
REDAKTOR
Ks. Kazimierz Dynarski SAC (+)
Maria Przybył
REDAKCJA NAUKOWA
O. Augustyn Jankowski O SB (f)
Ks. Lech Stachowiak (f), Bp Kazimierz Romaniuk
Ks. Tomasz Hergesel, Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
PRZEKŁAD
Ks. Władysław Borowski CRL
W YBÓ R ILUSTRACJI I KOMENTARZE
Ks. Michał Janocha
Irina Tatarova
IMPRIMATUR
Poznań, dnia 29 marca 2005 r., N. 1622/2005,
t Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański,
Ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Ilustracje: EAST NEWS
Projekt okładki: Maciej Sadowski
Ilustracje na okładce:
Hiob, Georges de la Tour, ok. 1625-1650, Epinal, Musee Departmental des Vosges (przód)
Hiob i jego przyjaciele, Ilja Riepin, 1869, Sankt Petersburg, Muzeum Rosyjskie (tył)
© Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006
© Copyright for this edition by Hachette Livre Polska sp. z o.o., Warszawa 2006
KONTAKT Z CZYTELN IKAM I I PRENUMERATA
teł. (067) 210 86 50
W YDAW N ICTW O PALLO TTIN UM
Al. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań 2
skr. poczt. 23
tel. (061) 867 52 33, faks (061) 867 52 38
www.pallottinum.pl,www.biblia.pl
KO LEKCJA H A CH ETTE
Hachette Livre Polska sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
tel. (022) 536 49 20 lub 22, faks (022) 536 49 21
Skład i łamanie:
Page G raph
- Izabella Dolińska, Warszawa
Druk: Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., Olsztyn, Polska
ISBN 83-7448-328-8
KSIĘGA HIOBA
Prorok Hiob
Fra Bartolom eo (1 4 7 5 -1 5 1 7 ),
obraz olejny, 1516 rok,
Galleria deH'Accademia, Florencja.
Księga Hioba jest jednym
z najtrudniejszych pism
Starego Testamentu. Porusza ona
bardzo trudny temat - problem
niezawinionego cierpienia.
Hiob jest symbolem „męża
boleści”, stąd niekiedy Kościół
stosuje słowa tej Księgi
do cierpiącego Mesjasza.
Takie wyrażenia, jak „hiobowa
wieść” czy „cierpliwość Hioba”
weszły do języka potocznego,
są znane nawet tym, którzy nigdy
nie czytali Biblii.
Sacra Conversazione
Francesco Bissolo (tworzył w latach 1 49 2-1 5 5 4 ), olej na drewnie, ok. 1500 roku, Galleria dell'Accademia, Wenecja.
„Święta rozmowa” - jest typem ikonograficznym rozpowszechnionym w X IV -X V I wieku, można go spotkać
zwłaszcza w kościołach zakonów żebraczych. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem
w otoczeniu rozmawiających ze sobą świętych. W ten sposób wyrażona zostaje tajemnica „świętych obcowania” -
na obrazie widzimy osoby, które żyły w różnych epokach, połączone dopiero w chwale niebieskiej.
Hiob jest przedstawiony nie w stanie ziemskiego dobrobytu, lecz poniżenia i ogołocenia.
4
KSIĘGA HIOBA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin