170030149683.PDF

(65 KB) Pobierz
POLISA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO
Numer:
220010667512875
Okres ubezpieczenia:
Okres ubezpieczenia od godz.:
00:00
dnia:
10.12.2017 r.
do godz.:
23:59
dnia:
09.12.2018 r.
Ubezpieczający:
Imię i nazwisko:
Adres:
Przemysław Granieczny
Morcinka 10, 44-284 Pstrążna 
Użytkownik/Właściciel:
Imię i nazwisko:
Adres:
Zbigniew Granieczny
Gustawa Morcinka 10, 44-284 Pstrążna 
Dane pojazdu:
Marka:
Numer rejestracyjny:
BMW
SRB5H59
Model/Typ:
Numer VIN:
Seria 5 530d
WBANC71030630388
Na podstawie informacji otrzymanych podczas składania w dniu: 9 listopada 2017 r. wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Aviva potwierdza zawarcie umowy
ubezpieczenia w następującym zakresie:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych:
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia na terytorium
Polski:
1) 5.000.000 EUR dla szkód na osobie,
2) 1.000.000 EUR dla szkód w mieniu.
Postanowienia szczególne
Warunki ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).
Ubezpieczenie Akademia bezpiecznej jazdy:
Suma ubezpieczenia
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami dodatkowych ubezpieczeń
assistance
Postanowienia szczególne
Postanowienia warunków ubezpieczenia
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami dodatkowych ubezpieczeń
assistance
Ubezpieczenie assistance:
Suma ubezpieczenia
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dobrowolnych
Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Postanowienia szczególne
Wariant ubezpieczenia: podstawowy
Postanowienia warunków ubezpieczenia
Sekcja B i F Ogólnych Warunków Dobrowolnych
Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
Suma ubezpieczenia
Kierowca: 50000 zł
Pasażerowie: każdy po 50000 zł
Postanowienia szczególne
Postanowienia warunków ubezpieczenia
Sekcja C i F Ogólnych Warunków Dobrowolnych
Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zadzwoń do nas
801 28 28 28
z telefonu komórkowego
22 563 28 28
lub wejdź na stronę
www.aviva.pl
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa NIP: 5260209998 KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł
Składka ubezpieczeniowa:
Składka łączna za roczny okres ubezpieczenia:
W tym ubezpieczenie:
790,00 zł
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, assistance podstawowy, Akademia bezpiecznej jazdy: 730 zł
następstw nieszczęśliwych wypadków: 60.00 zł
Sposób płatności składki:
Metoda płatności składki:
Numer rachunku bankowego do zapłaty składki:
Termin płatności składki:
jednorazowo
Przelew bankowy przychodzący
56103019447508010667512875
10.12.2017 r.
Niniejsza polisa jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym powyżej. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
zawiera się na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.). Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance zawarte są w Ogólnych Warunkach Dobrowolnych
Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2/2017 przyjętych Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z dnia 31 marca 2017 roku. Warunki ubezpieczenia Akademia bezpiecznej
jazdy zawarte są w Ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń assistance 1/2017 przyjętych Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z dnia 14 grudnia 2016
roku. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczyna się z dniem wskazanym w niniejszej polisie jako
początek okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance, Akademia bezpiecznej jazdy rozpoczyna się z dniem wskazanym w
niniejszej polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Za dzień płatności składki uznaje się dzień jej
wpływu na konto Aviva. W przypadku realizacji wpłaty składki kartą kredytową lub za pośrednictwem stron WWW za dzień płatności składki uznaje się dzień autoryzacji płatności.
W przypadku zbycia pojazdu przekaż polisę nabywcy i skontaktuj się z nami.
Uwaga! Gdy jesteś sprawcą zdarzenia na drodze, poinformuj osobę poszkodowaną, że kontaktując się z nami, może otrzymać od nas bezpłatną usługę holowania unieruchomionego
pojazdu z miejsca zdarzenia. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem:
801 28 28 28
z telefonu komórkowego (+48) 22 563 28 28
Informujemy, że Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b jest administratorem wyżej wskazanych danych osobowych. Dane te
przetwarzane są w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej wykonania. Informujemy również, że przysługuje Ci prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania.
Podpis osoby potwierdzającej zawarcie umowy w imieniu Aviva
Bartosz Niewiadomski
Członek Zarządu
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Warszawa, 9 listopada 2017 r.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin