Poldark.2015.S03E05.XviD-AFG.txt

(49 KB) Pobierz
?1
00:00:01,600 --> 00:00:03,560
Powiedz dzieñ dobry swojej córce.

2
00:00:03,560 --> 00:00:06,040
Panna Clowance Poldark.

3
00:00:06,040 --> 00:00:08,440
To najcenniejszy prezent jaki dosta³am.

4
00:00:08,440 --> 00:00:09,960
W koñcu zawarliœmy umowê!

5
00:00:09,960 --> 00:00:12,280
Teraz pozosta³o jedynie
poinformowaæ o tym pannê m³od¹.

6
00:00:12,280 --> 00:00:14,200
Poœlubiæ...Pana Whitwortha?

8
00:00:15,440 --> 00:00:17,640
- Jak siê nazywa?
- Armitage, Sir. Lieutenant Armitage.

9
00:00:17,640 --> 00:00:19,520
- Ocali³eœ moje ¿ycie.
- O, Ross! On ¿yje!

10
00:00:19,520 --> 00:00:20,840
I co z tego.

11
00:00:20,840 --> 00:00:22,920
Wiedz¹c w jakich warunkach

12
00:00:22,920 --> 00:00:24,920
s¹ trzymani jeñcy wojenni we Francji

13
00:00:24,920 --> 00:00:27,520
- Czy nie dostanie specjalnych przywilejów jako lekarz?
- Miejmy nadziejê.

14
00:00:27,520 --> 00:00:30,840
Stawiaj¹ zak³ady. Który
wiêŸnieñ umrze nastêpny.

15
00:01:22,960 --> 00:01:25,960
A wiêc plan wygl¹da tak, flota
rojalistów wykona desant we Francji

16
00:01:25,960 --> 00:01:28,920
pokona rebublikanów i uwolni wiêŸniów.

17
00:01:28,920 --> 00:01:31,400
W to wierzy Caroline.

18
00:01:36,600 --> 00:01:38,680
Czy nie powinniœmy daæ temu planu szanse?

19
00:01:40,000 --> 00:01:41,160
Te¿ bym chcia³a ¿eby Dwight by³ w domu.

20
00:01:43,000 --> 00:01:44,840
Ale chcê ciê mieæ tutaj
chocia¿ odrobinê d³u¿ej.

21
00:02:09,240 --> 00:02:11,360
Obieca³em mu coœ czego nie mogê spe³niæ.

22
00:02:14,600 --> 00:02:17,160
Patrzeæ jak jego ¿ona
dostaje ten pierœcieñ.

23
00:02:18,840 --> 00:02:21,480
Masz ¿onê, Enys?

24
00:02:21,480 --> 00:02:23,400
Czy jesteœ oddany swojej pracy?

25
00:02:26,680 --> 00:02:29,240
W prawdzie, jest ktoœ kto na mnie czeka.

26
00:02:30,360 --> 00:02:33,440
W¹piê ¿e zobaczê j¹ jeszcze
kiedykolwiek. A ty?

27
00:02:33,440 --> 00:02:35,520
Jestem Boscawenem...

28
00:02:35,520 --> 00:02:39,400
wiêc mam nadziejê na znakomite ma³¿eñstwo!

29
00:02:39,400 --> 00:02:41,520
Pewnie znasz bogate i piêkne dziedziczki?

30
00:02:43,280 --> 00:02:45,280
Nie mam ochoty wybieraæ mojej w³asnej ¿ony.

31
00:02:51,760 --> 00:02:55,200
- Wiêc plany zosta³y sfinalizowane.
- Co zamierzaj¹?

32
00:02:55,200 --> 00:02:57,080
Poprowadziæ armiê lojalistów na monarchiê,

33
00:02:57,080 --> 00:02:59,880
pop³yn¹æ do Francji obaliæ rewolucje,

34
00:02:59,880 --> 00:03:03,040
Desant odbêdzie zaledwie 20
mil od wiêzienia w Quimper.

35
00:03:03,040 --> 00:03:06,000
- Gdzie przebywa Dwight?
- Marnowa³am czas naciskaj¹c na Amirilacje

36
00:03:06,000 --> 00:03:07,720
by uwolni³a Dwighta,

37
00:03:07,720 --> 00:03:10,760
ale ten desant umo¿liwi ucieczkê wiêŸniom.

38
00:03:13,480 --> 00:03:16,160
Podziwiam optymizm Caroline.

39
00:03:16,160 --> 00:03:17,720
Ale?

40
00:03:17,720 --> 00:03:20,640
Wojna nigdy nie jest prosta.

41
00:03:20,640 --> 00:03:22,800
Ani ludzka natura.

42
00:03:22,800 --> 00:03:26,320
By³eœ na wojnie. Co takiego doprowadza
ludzi do tak okrutnych czynów?

43
00:03:26,320 --> 00:03:28,440
Odmowa zobaczenia swoich ludzi jako ludzi.

44
00:03:29,440 --> 00:03:32,240
Patrzenie na nich jak na symbol
czegoœ czego nienawidz¹.

45
00:03:34,480 --> 00:03:38,080
Dla nich nie ma granicy okrucieñstwa
którego siê dopuszczaj¹.

46
00:03:39,280 --> 00:03:41,360
Boisz siê o Dwighta.

47
00:03:41,360 --> 00:03:44,600
Ten desant mo¿e sprowokowaæ
masowe mordowanie wiêŸniów.

48
00:03:44,600 --> 00:03:47,360
To mo¿e zaj¹æ tygodnie zanim
rojaliœci dotr¹ do Quimper.

49
00:03:47,360 --> 00:03:48,880
Dwight mo¿e nie przetrwaæ do tego czasu.

50
00:03:58,000 --> 00:04:00,360
Mój syn ma krzywicê?

51
00:04:00,360 --> 00:04:02,200
Tak mówi Dr Choake...

52
00:04:02,200 --> 00:04:03,920
Dr Choake siê myli!

53
00:04:03,920 --> 00:04:07,560
Mój syn nie jest pospolitym dzieckiem,
pielêgnowanym ginem i wychowywanym w nêdzy.

54
00:04:07,560 --> 00:04:09,440
Nieczego mu nie brak.

55
00:04:09,440 --> 00:04:12,240
Nikt nie mo¿e o tym wiedzieæ. Mój
syn nie bêdzie zdeformowany!

56
00:04:12,240 --> 00:04:15,080
George! Nie mów tak!

57
00:04:15,080 --> 00:04:16,960
Dr Choake wierzy ¿e mo¿e zostaæ wyleczony.

58
00:04:30,120 --> 00:04:32,640
Zapowiada siê przyjêcie w Tregothnan.

59
00:04:32,640 --> 00:04:33,920
U Lorda Falmoutha?

60
00:04:33,920 --> 00:04:36,280
St Aubynsi i Godolphini tam bêd¹.

61
00:04:36,280 --> 00:04:38,560
Lecz nie dostaliœmy jeszcze zaproszenia.

62
00:04:38,560 --> 00:04:42,640
Chcesz tam iϾ? Tego typu
wydarzenia s¹ bardzo czêsto nu¿¹ce.

63
00:04:42,640 --> 00:04:46,920
Obecnoœæ na takim przyjêciu potwierdzi
nasz¹ pozycje w spo³eczeñstwie.

64
00:04:46,920 --> 00:04:50,480
Jeœli Godolphini tam id¹, to
Lady Whitworth te¿ tam bêdzie.

65
00:04:50,480 --> 00:04:53,440
Mo¿e przeka¿e ci zaproszenie.
Mo¿e porozmawiasz Osbornem?

66
00:04:53,440 --> 00:04:55,320
Móg³bym jeœli mia³bym dobre
wiadomoœci dla niego.

67
00:04:55,320 --> 00:04:57,440
Ale Morwenna ci¹gla wykrêca
siê od odpowiedzi,

68
00:04:57,440 --> 00:04:59,040
wiêc nie mogê prosiæ o uznianie jego matkê.

69
00:04:59,040 --> 00:05:01,440
Po czasie spêdzonym w Trenwith, myœla³em,

70
00:05:01,440 --> 00:05:04,480
¿e ta dziewczyna siê tam znudzi.

73
00:05:38,840 --> 00:05:41,320
Mam wiadmoœci od Pana Trencroma.

74
00:05:41,320 --> 00:05:42,800
Jego statek, The One & All,

75
00:05:42,800 --> 00:05:46,160
wyp³yn¹³ w ostatni rejs, i przywióz³
ze sob¹ holenderskiego kupca

76
00:05:46,160 --> 00:05:48,120
który zosta³ wypuszczony
z wiêzienia w Quimper.

77
00:05:48,120 --> 00:05:49,960
Gdzie Dr Enys jest przetrzymywany?

78
00:05:49,960 --> 00:05:53,840
Ten kupiec powiedzia³ ¿e to
miejsce jest teraz piek³em.

79
00:05:53,840 --> 00:05:56,480
Ludzie padaj¹ jak muchy
z powodu chorób, g³odu.

80
00:05:56,480 --> 00:06:00,280
A ci którzy pozostaj¹ przy ¿yciu
s¹ rozstrzeliwani dla sportu.

81
00:06:00,280 --> 00:06:03,680
Obawia siê ¿e ¿aden z nich nie
prze¿yje w przeci¹gu trzech tygodni.

82
00:06:03,680 --> 00:06:05,960
Bardzo przykry koniec dla
naszego przyjaciela i brata.

83
00:06:07,000 --> 00:06:10,000
Gdyby by³o coœ co umo¿liwi³oby nam pomoc.

84
00:06:10,000 --> 00:06:11,040
A jeœli jest?

87
00:06:24,360 --> 00:06:26,720
Czekajcie! On ma gor¹czkê!

90
00:06:34,440 --> 00:06:37,560
Co siê sta³o?

91
00:06:37,560 --> 00:06:40,000
ZnleŸli now¹ formê rozrywki.

92
00:06:40,000 --> 00:06:42,200
Gra w koœci.

93
00:06:42,200 --> 00:06:45,760
Egzekucje wykonywane z powodu kaprysów.
Dzisiaj, zale¿nie od koloru oczu.

94
00:06:46,960 --> 00:06:48,720
A jutro?

95
00:06:48,720 --> 00:06:49,760
Kto wie?

96
00:07:00,200 --> 00:07:02,960
Przyjaciel Geoffreya
Charlesa znowu by³ tutaj.

97
00:07:02,960 --> 00:07:07,520
Tak, powiedzia³ ¿e
przyniesie trochê ropuch.

98
00:07:07,520 --> 00:07:09,360
Bardzo lubi Geoffreya Charlesa.

99
00:07:10,360 --> 00:07:14,600
I ciebie te¿, z tego co
zaobserwowa³am tego wieczoru.

100
00:07:15,920 --> 00:07:19,040
Mi³oœæ czyni nas nieostro¿nymi, nieprawda¿?

101
00:07:19,040 --> 00:07:22,960
Jak myœlisz co zrobi³by George
gdyby siê o tym dowiedzia³?

102
00:07:22,960 --> 00:07:25,920
Tak, jestem pierwsz¹
która mu siê przeciwstawia

103
00:07:25,920 --> 00:07:28,960
ale to dlatego ¿e nie mam nic co stracenia.

104
00:07:28,960 --> 00:07:30,120
A ty?

105
00:07:30,120 --> 00:07:32,080
Nie mogê poœlubiæ Pana Whitwortha!

106
00:07:32,080 --> 00:07:35,960
Nie mo¿esz poœlubiæ Drake'a Carne.

107
00:07:35,960 --> 00:07:39,160
George jest okrutnym cz³owiekiem.

108
00:07:39,160 --> 00:07:41,320
Jego topór upad³by nie na ciebie,

109
00:07:41,320 --> 00:07:43,320
bo jesteœ kuzynk¹ jego ¿ony,

110
00:07:43,320 --> 00:07:46,560
lecz na ch³opca, który jest krewnym Rossa.

111
00:07:49,280 --> 00:07:50,520
Musisz to skoñczyæ, moja droga.

112
00:07:54,480 --> 00:07:56,520
Dla dobra jego jak i dla w³asnego.

113
00:08:01,240 --> 00:08:03,840
Nawet jeœli desant oka¿e siê powodzeniem,

114
00:08:03,840 --> 00:08:07,400
rojaliœci bed¹ mieli rêce pe³ne
roboty walczeniem z republikanami.

115
00:08:07,400 --> 00:08:10,040
Uwolnienie angielskich wiêŸniów
nie bêdzie ich priorytetem.

116
00:08:11,680 --> 00:08:14,960
Wiêc uwa¿am ¿e potrzeba
bezpoœredniej pomocy.

117
00:08:14,960 --> 00:08:16,120
Zaanga¿ujesz Tholliego?

118
00:08:16,120 --> 00:08:17,440
I Zackiego i Henshawe'a.

119
00:08:17,440 --> 00:08:20,120
- Powa¿anych, mê¿czyzn z rodzin¹?
- Ci¹gle im to odradzam,

120
00:08:20,120 --> 00:08:23,680
ale Dwight jest bardzo szanowany,

121
00:08:23,680 --> 00:08:25,800
obaj chc¹ mieæ okazje by
móc siê mu odwdziêczyæ.

122
00:08:25,800 --> 00:08:29,320
- A wiêc jaki masz plan?
- Pop³yn¹æ korytarzem razem z flot¹.

123
00:08:29,320 --> 00:08:30,720
Ale tak szybko jak tylko
dop³yniemy do Brytanii,

124
00:08:30,720 --> 00:08:33,800
opuœcimy rojalistów i potem...

125
00:08:33,800 --> 00:08:35,800
pod os³¹n¹ powstania...

126
00:08:35,800 --> 00:08:39,840
Dotrzemy do wiêzienia, uwolnimy
Dwighta i zabierzemy go do domu.

127
00:08:39,840 --> 00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin