Diogenis fragmenta. Diogenowe zlomky (sample).pdf

(781 KB) Pobierz
JAROSLAV CEPKO
ANDREJ KALAŠ
VLADISLAV SUVÁK
DIOGENIS FRAGMENTA
DIOGENOVE ZLOMKY
ÚVODNÁ ŠTÚDIA,
PREKLAD ZLOMKOV A KOMENTÁR
FONTES SOCRATICORUM II.
2016
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu v�½skumu a v�½voja na základe Zmluvy
č. APVV-0164-12.
Táto práca je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0885//14:
Fontes Cynicorum:
pramene kynizmu a ich interpretácia.
Táto práca bola podporená fakultn�½m grantom FiF UK v Bratislave č. FG03/2014.
© Doc. Andrej Kalaš, doc. Vladislav Suvák, Dr. Jaroslav Cepko, 2016
Recenzenti: Mgr. Lívia Flachbartová, PhD.,
Doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
ISBN 978-80-223-4099-1
DIOGENOVE ZLOMKY
OBSAH
Predslov.............................................................................................................................. 5
Diogenés zo Sinópy: �½ivot a dielo ..................................................................................... 7
Diogenov život
.............................................................................................................. 12
Diogenovo dielo
............................................................................................................ 16
O Diogenovej vlasti a vyhnanstve ................................................................................... 20
Diogenés ako Antisthenov nasledovník ........................................................................... 44
Vzťah Diogena s kráľom Filipom .................................................................................... 53
Vzťah Diogena s Alexandrom Veľk�½m............................................................................ 60
Diogenov vzťah k Perdikkovi, Kraterovi a Antipatrovi................................................... 82
Diogenés a tyran Dion�½sios ............................................................................................. 84
Styky Diogena s Platónom a jeho žiakmi ........................................................................ 85
Vzťah Diogena s Aristotelom .......................................................................................... 97
Diogenés vedie rozhovory s Aristippom z Kyrény .......................................................... 98
O Diogenovom predaji..................................................................................................... 99
Diogenova staroba a smrť ...............................................................................................115
Diogenove spisy ............................................................................................................. 135
Kefalión
...................................................................................................................... 141
Ichthyas
....................................................................................................................... 141
Pordalos
...................................................................................................................... 142
Ústava
......................................................................................................................... 142
O smrti
........................................................................................................................ 147
Tragédie ......................................................................................................................... 149
Héraklés
...................................................................................................................... 153
Thyestés
a
Oidipús
...................................................................................................... 154
Fragmenty neist�½ch dramatick�½ch diel .......................................................................... 159
O Diogenov�½ch nasledovníkoch .................................................................................... 162
O Diogenovej prez�½vke „pes“ ....................................................................................... 169
O symboloch Diogenovho pôsobenia a jeho skromnom živote..................................... 184
O telesn�½ch rozkošiach .................................................................................................. 207
O bohatstve a chudobe ................................................................................................... 221
Ako Diogenés žobral o almužnu .................................................................................... 230
O Diogenovej službe spoluobčanom ............................................................................. 239
Diogenés túži nájsť človeka ........................................................................................... 245
DIOGENIS FRAGMENTA
O mudrcovi a hlupákoch ................................................................................................ 254
O bohoch a Šťastene ...................................................................................................... 276
O spoločenskom usporiadaní ......................................................................................... 288
Diogenove názory na filozofiu a vedy ........................................................................... 296
O v�½chove a pestovaní ducha ........................................................................................ 304
O chlapcoch a mladíkoch ............................................................................................... 319
O priateľstve a pochlebovaní ......................................................................................... 326
O otrokoch ..................................................................................................................... 333
O atlétoch a o spevákoch sprevádzan�½ch l�½rou ............................................................. 336
Diogenove v�½roky na rozličné témy .............................................................................. 340
Diogenov rečnícky št�½l .................................................................................................. 345
Ako Diogenés využíval verše básnikov ......................................................................... 353
Čo si Diogenés myslel o rečníkoch a o všetk�½ch t�½ch,
ktorí prednášajú verejné reči .......................................................................................... 356
Zoznam skratiek ............................................................................................................. 371
Latinské skratky ............................................................................................................. 372
Literatúra ........................................................................................................................ 381
A. Pramenné texty a moderné preklady
...................................................................... 381
B. Interpretačné texty..................................................................................................
386
Index locorum ................................................................................................................ 414
Zgłoś jeśli naruszono regulamin