the-lunch-time-trader.pdf

(2723 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"The Lunch Time Trader"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Marcus de Maria, rok 2015
Autor: Marcus de Maria
Tytuł: The Lunch Time Trader
Data: 06.02.2016
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dla wszystkich, którzy przez lata zmagali si finansowo i mieli odwag oderwa si od
starych przekona i nawyków, aby zdoby now przysz o dla siebie i swojej rodziny.
Dla nich wszystkich zosta a napisana ta ksi ka jako pomoc i wsparcie. Podziwiam
wasz odwag i ycz wielu sukcesów. Najtrudniej jest zacz . Po prostu zacznij, a sam
siebie zaskoczysz. Uda ci si !
Spis treści
Rozdział 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być ................7
Obliczanie swojej Warto ci Netto .............................................................................11
Podsumowanie .............................................................................................................13
Rozdział 2. Co to jest giełda papierów wartościowych
i dlaczego traktować ją jako wehikuł do zbudowania bogactwa? ............... 15
Co to jest gie da papierów warto ciowych? ..............................................................15
Dlaczego gie da? .......................................................................................................... 17
20 powodów, dlaczego gie da to wietny sposób zarabiania pieni dzy .............. 18
Podsumowanie ............................................................................................................ 27
Rozdział 3. Potęga Procentu Składanego ......................................................................... 29
Osi gni cie w asnej Krytycznej Warto ci Netto
w mo liwie najkrótszym czasie .............................................................................. 29
Zabawa z liczbami! .......................................................................................................31
Podsumowanie ............................................................................................................ 35
Rozdział 4. Inwestowanie ...................................................................................................37
W co inwestowa ? ........................................................................................................ 37
Wska niki ..................................................................................................................... 39
Ca e sektory .................................................................................................................. 41
Ca e bran e ................................................................................................................... 42
Spó ki ............................................................................................................................ 44
Wska nik PEG ............................................................................................................. 45
Wzrost Zysków ............................................................................................................ 46
D ug ............................................................................................................................... 46
W asno Instytucjonalna .......................................................................................... 47
Cena .............................................................................................................................. 47
Podsumowanie ............................................................................................................ 50
Zgłoś jeśli naruszono regulamin