reklama-google-www.pdf

(833 KB) Pobierz
R
eklama w
G
ooGle dla małych
i śRednich pRzedsiębioRstw
Poradnik bardzo praktyczny
m
aRiusz
G
ąsiewski
,
p
Rzemysław
m
odRzewski
ISBN: 978-83-7561-113-7
format 148/210, oprawa miękka
liczba stron: 100
cena: 29,00 zł
Każda działalność, każda usługa i każdy produkt wymaga reklamy.
Internet z dnia na dzień staje się najbardziej popularnym i efektywnym medium
reklamowym. Jednocześnie ponad 90% internautów w Polsce używa wyszuki-
warki Google. Te trzy elementy:
reklamę
internet
Google
łączy w sobie efektywny, elastyczny i finansowo dostępny program reklamowy
Google AdWords.
Autorzy poradnika, zawodowo związani z firmą Google, w bardzo praktyczny
i przystępny sposób pokazują, jak małe i średnie firmy mogą zdobywać dzięki
Google AdWords szerokie rzesze klientów. Więcej o książce na blogu Przemysła-
wa Modrzewskiego www.marketinglab.pl
o
autoRze
Mariusz Gąsiewski
– autor jednego z najstarszych i najważniejszych polskich
blogów dotyczących marketingu w internecie (www.ittechnology.us). Uznany
specjalista z zakresu analityki internetowej i reklamy w Google. Organizator
i pomysłodawca SEMcampów – największych spotkań specjalistów branży SEM
(www.semcamp.com.pl). Wykładowca na Studiach Podyplomowych Marketin-
gu Internetowego przy SGH. Od 2007 roku pracuje w firmie Google.
Przemysław Modrzewski
– jeden z kilku oficjalnych szkoleniowców firmy Go-
ogle z zakresu reklamy i analityki internetowej. Autor bloga branżowego o Go-
ogle AdWords (www.marketinglab.pl). Autor książki Google AdWords w prak-
tyce. Doradza i wspiera firmy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach, których
budżety na reklamę w internecie przekraczają kilka milionów złotych rocznie.
www.poltext.pl
Reklama w GooGle dla małych i śRednich pRzedsiębioRstw
Spis tre ci
Wst p
............................................................................................
1. Wprowadzenie
.........................................................................
1.1. Korzy ci dla reklamodawcy ................................................
1.2. Co to jest reklama Google AdWords? .................................
1.3. Najwa niejsze elementy Google AdWords...........................
2. Jak dzia a reklama Google AdWords
......................................
3. Struktura Google AdWords
....................................................
4. Zarz dzanie s owami kluczowymi
..........................................
4.1. Kontrolowanie wy wietlania reklam przez ustawienia s ów
kluczowych ........................................................................
4.2. Trzy kroki tworzenia listy s ów kluczowych .........................
4.3. Dopasowanie s ów kluczowych do strony internetowej ........
4.4. Narz dzia przydatne do zarz dzania s owami kluczowymi ..
5. Tworzenie przekazu reklamowego w Google AdWords
.......
6. Pi
dobrych praktyk tworzenia przekazu reklamowego
.....
6.1. Dopasowanie tre ci reklamowej do zapytania u ytkownika .
6.2. Jasno zidentykowany produkt ..........................................
6.3. Efektywne wykorzystanie powierzchni reklamowej ..............
6.4. Zasady edytorskie reklam AdWords ....................................
6.5. Wyró niaj si ......................................................................
6.6. Tworzymy reklam Google AdWords..................................
7. Narz dzia przydatne podczas zarz dzania reklamami
AdWords
..................................................................................
7.1. Narz dzia diagnostyczne dla reklam ...................................
7.2. Narz dzie podgl du reklam ................................................
7
9
9
11
14
20
23
26
26
30
38
38
41
43
43
44
44
45
46
46
51
51
52
5
www.poltext.pl
Reklama w GooGle dla małych i śRednich pRzedsiębioRstw
Reklama w Google
8. Strona docelowa reklamy AdWords
.....................................
9. Pierwsza kampania reklamowa krok po kroku
...................
9.1. Zak adanie konta AdWords ...............................................
9.2. Tworzenie pierwszej kampanii ..........................................
9.3. Ustawienia kampanii AdWords .........................................
9.4. P atno ci i rozliczenia w Google AdWords .........................
9.5. Optymalizacja kampanii ...................................................
10. Kampanie Google AdWords w sieci reklamowej
.................
10.1. Wynik jako ci reklamy ....................................................
10.2. Dobór s ów kluczowych ..................................................
10.3. Wybór tekstu reklamowego ............................................
Zako czenie
.................................................................................
S owniczek poj
..........................................................................
54
58
58
60
63
75
84
91
91
92
93
94
95
6
www.poltext.pl
Reklama w GooGle dla małych i śRednich pRzedsiębioRstw
1.
W
prowadzenie
1.1. Korzy ci dla reklamodawcy
Program reklamowy dla ka dego
Ka da dzia alno , ka da us uga i ka dy produkt potrzebuje dzi reklamy.
Czy wszystkich na ni sta w czasach, kiedy wiele
rm staje przed ko-
nieczno ci „zaciskania pasa” i liczenia ka dej wydanej z otówki? Tak, bo
wbrew pozorom reklama mo e by tania i skuteczna, je li wybierzemy od-
powiednie rodki reklamowe. Jednym z najbardziej efektywnych mediów
jest internet, który oferuje nieograniczony zasi g i relatywnie tanie ród o
szybkiego pozyskania nowych klientów. Jednak musimy znale odpowied-
nie miejsce, gdzie my i nasi potencjalni klienci b dziemy mogli si spotka .
Takim w a nie miejscem mo e by
Google
– najpopularniejsza wyszuki-
warka na wiecie, która oferuje niezwykle efektywny, elastyczny i
nanso-
wo dost pny dla ka dego program reklamowy
Google AdWords.
Dost p do wszystkich internautów w Polsce
Program reklamowy Google AdWords to jeden z najbardziej popularnej
i efektywnej reklamy internetowej. Dzi ki niemu w atwy i szybki sposób
mo emy dotrze do blisko 96% osób korzystaj cych w Polsce z internetu.
Google AdWords ma tak e wiele innych zalet, które pozwalaj na wyko-
rzystanie tego potencja u prawie przez ka d
rm w dowolnej bran y.
P acisz tylko za efekty
W programie Google AdWords p acisz tylko za efekty, czyli nie kupujesz
przys owiowego „kota w worku”. Co to znaczy? Gdy kupujemy reklam ,
9
www.poltext.pl
Reklama w GooGle dla małych i śRednich pRzedsiębioRstw
Reklama w Google
która zostanie umieszczona np. na billboardzie, musimy za ni zap aci
z góry za okre lony czas jego wystawienia i liczy na po dane efekty. Brak
efektów nie zwalnia nas z poniesionych kosztów. Taka sytuacja wyst puje
prawie we wszystkich mediach. Kupuj c miejsce reklamowe w gazecie, tak-
e p acimy z góry, a nie wed ug liczby pozyskanych klientów. W programie
Google AdWords jest inaczej – p acimy tylko wtedy, gdy kto faktycznie
skorzysta z naszej reklamy. Oznacza to, e p acimy tylko w momencie, je li
kto kliknie na nasz reklam . Nie p acimy za to, e nasza reklama si wy-
wietla w wyszukiwarce. Ponosimy koszty dopiero wtedy, gdy pozyskamy
potencjalnego klienta, który pojawi si na naszej stronie internetowej.
Brak wymaganego bud etu
W programie Google AdWords nie ma adnych ogranicze wielko ci bu-
d etu na reklam . Mo emy zaplanowa bud et dzienny w wysoko ci 1 z
oraz 1000 z i wi cej. Nie ma ogranicze ani z do u, ani z góry.
Dowolny wybór obszaru reklamy
Dzi ki funkcji wyboru obszarów reklamowych nasza reklama jest widocz-
na tylko dla tych u ytkowników wyszukiwarki, którzy s naszymi poten-
cjalnymi klientami. Je li prowadzimy ma y zak ad fryzjerski w Warszawie,
mo emy reklamowa si tylko mieszka com Warszawy. Mieszkaniec Kra-
kowa, Gda ska czy Rzeszowa nie zobaczy naszej reklamy, bo przecie nie
jest naszym potencjalnym klientem – jest bardzo ma o prawdopodobne, e
przyjedzie z Rzeszowa do Warszawy, aby si ostrzyc. Je li natomiast pro-
wadzimy tak e sklep internetowy z kosmetykami do piel gnacji w osów,
mo emy, oprócz reklamy zak adu skierowanej do mieszka ców Warszawy,
reklamowa nasz sklep na terenie ca ej Polski, wybranych województw czy
nawet miast. Je li posiadamy dobry produkt i chcemy znale klientów za
granic , Google AdWords umo liwia reklam prawie na ca ym wiecie.
Nie wychodz c z domu, mo emy szybko stworzy wiatow kampani na-
10
www.poltext.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin