Emocje i motywacje - blok 3 i 4 - slajdy z notatkami.pdf

(2677 KB) Pobierz
21.12.2015
UWAGA !!!
Slajdy są tylko i wyłącznie szkieletem wykładu i nie
stanowią wyczerpującego opisu problematyki.
W
wielu miejscach
znajdują się uproszczenia i skróty
myślowe, mające na celu ograniczenie ilości słów
wyświetlanych na 1 slajdzie.
W związku z tym
same slajdy,
bez obecności na
wykładzie nie wystarczą, żeby uzyskać pozytywną ocenę
z egzaminu.
Udostępnianie tych materiałów jest związane głównie z
ułatwieniem odbioru wykładu dla osób
uczęszczających
regularnie na
zajęcia.
MOTYWACJA
Wykład 9
Ukierunkowanie aktywności:
PROCESY MOTYWACYJNE
Obejmuje całą gamę wewnętrznych mechanizmów
zaangażowanych w:
Wszelkie – automatyczne i wolicjonalne –
procesy
ukierunkowania aktywności
* realnych (reakcji behawioralnych, czynności i działań)
* symbolicznych (przetwarzania informacji)
(a)
preferencje jednej aktywności ponad inną;
(b)
wigor, czyli siłę reakcji;
(c) wytrwałość działania według zorganizowanego
wzoru, skierowanego na istotne cele.
Emocje a motywacje
Motywacja
Motywacja
Emocja
Motywacja – wszelkie mechanizmy odpowiedzialne
za ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie
zachowania
Pojęcia
podejmowania działania
gdy
ukierunkowane na uzyskanie
jakiegoś niezbędnego elementu
niczego nie brakuje
motywacji używa się w odniesieniu do stanów :
Negatywne emocje ludzi bazują na motywacyjnych szlakach
w mózgu, które wyewoluowały, aby ułatwić przetrwanie w
zagrażającym środowisku (Ohman 2001)
1
21.12.2015
Motywacja jako zmienna
pośrednicząca
Funkcje pojęć motywacyjnych
Wyjaśnienie zmienności zachowania
Ustalenie związków biologii i zachowania
Wnioskowanie o prywatnych stanach z działań
publicznych
Ustalenie odpowiedzialności za działania
Wyjaśnienie wytrwałości pomimo przeciwności
Popęd a motyw
Popęd
w stosunku do motywacji z założenia
pierwotnie biologicznej
Motyw
w stosunku do potrzeb zakorzenionych
psychicznie i społecznie. Wyróżniamy motywy:
Świadome
Nieświadome
CZYM SĄ MOTYWACJE?
Perspektywy teoretyczne
Perspektywy teoretyczne
Teoria instynktów
Teoria instynktu
Teoria popędów (i uczenie się)
Teoria pobudzenia
Humanistyczna teoria motywacji wzrostu
Według teorii instynktu organizmy rodzą się z
pewnymi
zaprogramowanymi tendencjami
niezbędnymi do przetrwania gatunku.
Instynkt według etologów:
2
21.12.2015
Teoria instynktów
Instynkt
Karol Darwin – motywacje pojmuje się jako
gotowość do wykonania pewnego ewolucyjnie
utrwalonego wzorca zachowania.
Instynkt, utrwalony wzorzec zachowania, wrodzony
mechanizm wyzwalający i sterujący zachowaniem
Instynkt = biologicznie ukształtowany stereotypowy
program zachowania oraz znajdujący się w
zapleczu zachowania mechanizm energetyczny.
Instynkt np. rodzicielski, rozrodczy, migracji
Etapy sterowania aktywnością instynktu:
Etap
Instynkt NIE wystarcza do uruchomienia zachowania
ukierunkowanego!
narastania instynktu
Etap apetytywny
Etap konsumacyjny
Psychodynamiczna teoria motywacji
Psychodynamiczna teoria motywacji
Wszelkie zachowania są zdeterminowane
Źródłem wszelkich zachowań jest energia
psychiczna
Zachowaniem rządzą wrodzone popędy – popęd
życia (seksualny) i przeżycia (np. głód)
Motywy ludzkiego zachowania mają charakter
nieświadomy; świadomość nie odgrywa istotnej roli
w kształtowaniu motywacji zachowania. (Freud)
Teoria psychodynamiczna = teoria redukcji
napięcia związanego z działaniem popędów.
Źródło
popędów (stałe lub odnawialne itp.)
Impet popędu – strona energetyczna popędu
Przedmiot popędu – np. stan organizmu lub każdy
obiekt, który redukuje napięcie
Zaspokojenie (ukierunkowanie) popędu – usunięcie
nieprzyjemnego napięcia
Teoria psychodynamiczna
Popęd według Freuda:
Uważał, że popędy -
życia
(w tym seksualizm) i
śmierci
(włączając w to agresję) - nie mają
świadomych celów i wyznaczonego kierunku, a
organizm może się wyuczyć wielu sposobów ich
zaspokajania.
Uważał, że impulsy popędowe istnieją dla
zaspokojenia potrzeb cielesnych i tworzą
energię
psychiczną.
Psychologia dynamiczna
Jest terminem na określenie wszystkich teorii
psychologicznych, które starają się rozumieć
zachowanie w kategoriach
motywacji.
Żeby
wyjaśnić obserwowalne zmiany zachowania,
musimy dokonać wnioskowania o leżących u jego
podstaw zmiennych psychologicznych i fizjologicznych,
które wpływają na te zmiany.
Wnioskowanie
o celach,
potrzebach, pragnieniach i
intencjach jednostki
zostało sformalizowane w pojęciu
motywacji.
3
21.12.2015
Modyfikacje
Podsumowanie
Mechanizmy motywacyjne:
Potrzeby
bezpieczeństwa i lęku podstawowego
Wyidealizowanego obrazu własnej doskonałości, który
pozostaje w konflikcie z Ja aktualnym lub Ja realnym
(Horney, 1976, 1978)
Najważniejszym mechanizmem motywacyjnym jest
dążenie do integralności własnej osoby (Fromm, 1966)
Potrzeba przyjemności, potrzeba bezpieczeństwa
(Sullivan, 1953)
Energia – biologiczne stany organizmu
Geneza zachowania – popędy
Samokontrola motywacji – najczęściej nieświadoma
Mechanizm motywacyjny – redukcja napięcia
(Cofer, Appley, 1972)
Behawiorystyczna teoria motywacji
Koncepcja Hulla
Koncepcja behawiorystyczna jest empiryczna. Siłę mot.
Ocenia się post hoc (po liczbie prób, po wielkości
pokonanych przeszkód itp.)
Popęd, przynęta (pobudka), wzmocnienie
Popęd
– wielkość deficytu ważnego dla organizmu czynnika
pozytywnego lub jako wielkość oddziaływania czynnika
negatywnego
Przynęta
– obiekt lub stan mający zdolność redukowania lub
zmniejszania popędu
Wzmocnienie
– każdy obiekt lub stan rzeczy, który zwiększa
prawdopodobieństwo powtórzenia reakcji wywołanej
działaniem danego bodźca
Hull uważał, że motywacja ma swoje źródła w
Darwinowskiej walce o byt. Do przeżycia
niezbędne są pewne obiekty. Ich deficyty
uruchamiają popęd, to zachowania, te zaś
przynoszą(bądź nie) wzmocnienia.
sEr = sHr x D
E – potencjał pobudzeniowy
H – nawyk (habit) – wykonanie, umiejętność
redukowania popędu
D – popęd (drive) – uruchamia zachowanie
Pojęcia motywacyjne w badaniach
Skrzynka przeszkód
C. J. Wardena
Behawioralne wskaźniki motywacji
(a)
poziom aktywności;
(b) tempo uczenia się (przy traktowaniu wprawy jako
stałej);
(c) osiągnięty poziom wykonania;
(d) odporność reakcji na wygaszanie;
(e) zakłócanie bieżącej aktywności (zakłócający wpływ
silnej motywacji);
(f) wybory zadań, celów, nagród;
(g) zachowania konsumpcyjne (na przykład ilość
spożytego pokarmu).
4
21.12.2015
Wpływ lęku na warunkowanie J.
Taylor (1951)
Humanistyczna teoria Maslowa
Maslow przeciwstawił
motywację braku,
w ramach
której organizm stara się odzyskać równowagę
psychiczną,
motywacji wzrostu,
kiedy jednostce
chodzi o coś więcej niż redukcja deficytu i
poszukuje ona pełnej realizacji swego potencjału.
Zgodnie z jego teorią nasze potrzeby podstawowe
tworzą hierarchię potrzeb
Teoria pobudzenia
Maslow –
hierarchia
potrzeb
Pobudzenie jest wskaźnikiem ogólnej aktywacji
organizmu
Za jego utrzymanie odpowiedzialny jest układ
siatkowaty w pniu mózgu
Ludzie motywowani są do utrzymania optymalnego
dla nich poziomu pobudzenia
Prawo Yerkesa – Dodsona
Prawo to ilustruje zależność między poziomem
motywacji (a zarazem pobudzenia), a poziomem
wykonania zadań
Zależność niesłychanie istotna, choć często
zapominana w psychologii.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin