Szczygielski K., Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w.pdf

(174 KB) Pobierz
MISCEllANEA HISTORICO-IURIDICA
TOM VI
ROK 2008
Krzysztof Szczygielski
Terminologia odnosząca się do konkubinatu
w polskim ustawodawstwie synodalnym
XII–XVIII w.
Keywords:
Concubinage, Synodal legislation
Summary
The question of concubinage was very often mentioned in the sources of Polish
synodal legislation in 12
th
–18
th
centuries. This extramarital union between a man and
a woman was defined by the Latin term concubinatus. The more descriptive expressions
used to explain this relation are as follows: peccandi libidinum, scelerata consuetudo or
damnaticius status. The most extended terminology refers to the most relevant matter for
the Catholic Church, namely to break with the sinful intercourse by the Christ’s faithful.
The analysis of synodal decrees indicates that provided terminology expressed moral and
legal qualification of living in concubinage. It was characterized by the pejorative meaning.
Undoubtedly, it reflected the negative attitude of the Church towards these extramarital
relations and people remaining in them. Provided terms applied mostly to clerics living
in statu concubinatu.
It shows how much attention the ecclesiastical authorities pay to
clerical discipline. However, the fragments regarding the fight with concubinage of Christ’s
faithful are less common. Particular legislators broadly used the terminology provided by
the universal Canon law.
W rozwoju ustawodawstwa synodalnego Kościoła katolickiego w Polsce
wyróżnić można zasadniczo dwa okresy. Ramy czasowe pierwszego z nich wy-
znaczają daty średniowiecznych synodów z XII–XIII w. i odbycie ostatnich
zgromadzeń synodalnych na ziemiach polskich przed rozbiorami dokonanymi
w drugiej połowie XVIII stulecia. W czasie pozostawania naszego kraju pod
protektoratem państw zaborczych nie było sprzyjających warunków do pro-
8
KRZYSZTOf SZCZYgIElSKI
wadzenia działalności synodalnej, co spowodowało niemal całkowity jej zanik
.
Stąd o początku drugiego okresu w historii prawodawstwa synodalnego można
mówić dopiero w chwili odzyskania przez państwo polskie niepodległości, która
zbiegła się praktycznie z promulgacją przez papieża Benedykta XV (9–9)
bullą
Providentissima Mater Ecclesia
z 7 maja 97 r. Kodeksu Prawa Kano-
nicznego Kościoła łacińskiego, z mocą obowiązującą od 9 maja 98 r.
Ni-
niejsze opracowanie ma na celu przedstawienie terminologii stosowanej wobec
zjawiska konkubinatu wiernych świeckich, jak również osób stanu duchownego
w pierwszym z przedstawionych okresów.
We wspomnianym okresie zaobserwować można aktywną pracę na polu
prawodawczym. Widocznym świadectwem tego zaangażowania było zwołanie
licznych synodów prowincjonalnych
, odbywanych pod przewodnictwem le-
gatów papieskich bądź metropolitów i diecezjalnych
, którym przewodniczyli
biskupi. W ich aktach znajduje się wiele regulacji prawnych poruszających pro-
blematykę konkubinatu. Analiza wybranych statutów synodalnych zmierza do
udzielenia odpowiedzi na szereg pytań, a w szczególności: Czy stosowana termi-
nologia wyrażała obok prawnej także i moralną ocenę pożycia w konkubinacie?
Czy poszczególni prawodawcy zajmowali w kwestii trwania w tym związku jed-
nakowe stanowisko wobec wiernych świeckich i duchownych? Czy w badanym
okresie dostrzec można ewolucję stosunku Kościoła w Polsce do tego rodzaju
pozamałżeńskich relacji?
1. Terminy podstawowe
Kluczowym terminem odnoszącym się do określenia stałego, nieślubnego
pożycia mężczyzny z kobietą, jakim posługiwało się polskie przedrozbiorowe
prawo synodalne, był łaciński termin
concubinatus,
który Kościół przejął z ter-
W. Wójcik,
Ze studiów nad synodami polskimi,
Lublin 98, s. 9–9. Wyjątkiem pod tym
względem był obszar zaboru austriackiego, gdzie biskup diecezji przemyskiej Józef Sebastian Pel-
czar przeprowadził trzy zgromadzenia synodalne, kolejno w latach 90 (zob.
Acta et Statuta Synodi
Dioecesanae Premisliensis quam A.D. 1902 diebus 19, 20, 21, 22 Mensis Augusti habuit Josephus Seba-
stianus Pelczar Episcopus Premisliensis Latinorum,
Premisliae 90); 908 (zob.
Akta i Statuta Kongre-
gacyi Synodalnej czyli Synodu dyecezalnego dwudziestego odbytego w dniach 25, 26 i 27 sierpnia 1908 r.
w Przemyślu pod przewodnictwem Józefa Sebastyana Pelczara biskupa przemyskiego ob. łac.,
Przemyśl
908) i 9 (zob.
Akta Kongregacyi Synodalnej czyli Synodu dyecezalnego dwudziestego pierwszego od-
bytego w dniach 7, 8 i 9 lipca 1914 r. w Chyrowie pod przewodnictwem Józefa Sebastyana Pelczara biskupa
przemyskiego ob. łac.,
Przemyśl 96). zob. także J. R. Bar,
Synody biskupa przemyskiego Józefa Sebastia-
na Pelczara,
„Ateneum Kapłańskie” 950, nr 5, s. 98–0; idem,
Działalność ustawodawcza biskupa
przemyskiego J. S. Pelczara (1900–1924),
„Prawo Kanoniczne” 976, nr –, s. 8–.
zob. „Acta Apostolicae Sedis” 97, nr 9, pars II.
Szerzej na temat synodów prowincjonalnych zob. np. T. Gromnicki,
Synody prowincyonalne oraz
czynności niektórych funkcyonaryuszów apostolskich w Polsce do r. 1357,
Kraków 885; M. Morawski,
Synod prowincjonalny prowincji gnieźnieńskiej w dawnej Polsce,
Włocławek 95; P. Kałwa,
Rys historycz-
ny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej,
[w:]
Księga pamiątkowa
ku czci Jego Ekscelencji X. Biskupa Mariana Leona Fulmana,
cz. , Lublin 99, s. 6–55; I. Subera,
Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego,
Warszawa 977, s. 5–.
Szerzej na ten temat zob. np. M. Morawski,
Synod diecezjalny w dawnej Polsce,
Włocławek 97.
TERMINOlOgIA ODNOSZąCA SIę DO KONKUBINATU...
9
minologii prawa rzymskiego. Jego obecność odnotowuje się praktycznie we
wszystkich źródłach badanego okresu
5
.
Etymologicznie
concubinatus
wywodzi się od
concubina
6
, który to termin
powstał w wyniku połączenia przedrostka
cum
(razem) i czasownika
cubare
(leżeć). Niektórzy jako źródło jego pochodzenia podają
concubare,
od złącze-
nia
con
i
cubare
lub niekiedy
concumbere,
będące połączeniem
con
i
cumbere
7
.
zaznaczyć jednak trzeba, iż wszystkie wymienione tutaj czasowniki są ze sobą
zbieżne znaczeniowo i w sensie właściwym wiążą się z takimi czynności, jak le-
żenie z kimś, spanie razem
8
, obcowanie cielesne, spółkowanie
9
czy też utrzy-
mywanie stosunków płciowych
0
. W nawiązaniu do terminu określającego po-
zamałżeńskie stosunki partnerów, kobietę nazywano konkubiną (concubina)
,
mężczyznę natomiast konkubinariuszem
(concubinarius)
.
2. Wyrażenia zamiennie stosowane z terminami podstawowymi
Analizując terminologię, jaką posługiwano się przy określaniu trwałego nie-
ślubnego związku między dwoma osobami odmiennej płci, podkreślić należy,
Tak np.
Synodus Budensis anni 1279 Philippus Firmanus Episcopus Legatus,
[w:] R. Hube,
An-
tiquissimae Constitutiones Synodales provinciae Gneznensis
(dalej:
Antiquissimae),
Petropoli 856,
s. 80;
Kodyfikacja płocka biskupa Jakuba z 1398–1423 r.,
[w:] J. Sawicki,
Concilia Poloniae
(dalej: CP),
t. 6:
Synody diecezji płockiej i ich statuty,
Warszawa 95, s. ;
Statuta Thomae Strzępiński Episco-
pi Cracoviensis Ann. MCCCCLIX,
[w:]Starodawne
Prawa Polskiego Pomniki,
ed. U. Heyzmann (dalej:
SPPP), t. , Kraków 875, s. ;
Acta dioecesanae synodi Anno Domini MDLXXX,
[w:] J. Sawicki, CP,
t. 0:
Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty,
Wrocław – Warszawa – Kraków 96, s. 57.
6
Thesaurus Linguae Latinae,
t. , Lipsiae 906–909, s.v.
concubina, concubinatus,
s. 98–99;
Słow-
nik łacińsko-polski,
red. M. Plezia, t. , Warszawa 998, s.v.
concubina, concubinatus,
s. 657.
7
J. Plassard,
Le concubinat romain sous le Haut Empire,
Toulouse 9, s. 5; A. Walde, J. B. Hof-
mann,
Lateinisches etymologisches Wörterbuch,
t. , Heidelberg 98, s.v.
cubo,
s. 98; A. Ernout,
A. Meillet,
Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots,
Paris 959, s.v.
cubo,
s. 5–
–5;
Oxford Latin Dictionary,
t. , Oxford 969, s.v.
concubina, concubo, concumbo,
s. 9–9.
8
F. Bobrowski,
Słownik łacińsko-polski,
t. , Wilno 8, s.v.
concubo,
s. ; A. Jougan,
Słownik
kościelny łacińsko-polski,
Warszawa 99, s.v.
concubo,
s. 5; J. Sondel,
Słownik łacińsko-polski dla praw-
ników i historyków,
Kraków 997, s.v.
concubo,
s. 9.
9
F. Bobrowski, op. cit., t. , s.v.
concumbo,
s. ; A. Jougan, op. cit., s.v.
concumbo,
s. 5; J. Sondel,
op. cit., s.v.
concumbo,
s. 9; M. Plezia, op. cit., t. , s.v.
concumbo,
s. 658.
0
J. Sondel, op. cit., s.v.
cubo,
s. 6; M. Plezia, op. cit., t. , s.v.
cubo,
s. 80.
zob. np.
Synodus Siradiensis anni 1233 Fulco Archiepiscopus Gneznensis,
[w:]
Antiquissimae,
s. ;
Constitutiones synodales Thomae episcopi Wratislaviensis anno 1279 promulgatae,
CP, t. 0, s. 0;
Statuty biskupa Jana z Książąt Litewskich z 1528 r.,
[w:] J. Sawicki, CP, t. :
Synody diecezji wileńskiej i ich
statuty,
Warszawa 98, s. 0;
Acta Synodi Dioecesanae Luceoriensis per Bernardum Maciejowski... Anno
Domini MDLXXXIX celebratae,
ed. z. Chodyński, Varsaviae 875, s. 9;
Statuta synodi A. 1641 celebra-
tae ad Gregorium Zamoyski Episcopum Chelmensem,
[w:] J. Sawicki, CP, t. 9:
Synody diecezji chełmskiej
obrządku łacińskiego z XVI–XVIII wieku i ich statuty,
Wrocław 957, s. 95.
Termin ten występuje wyłącznie w źródłach i literaturze prawa kanonicznego. Czynione przeze
mnie próby odnalezienia go w kilku słownikach języka polskiego nie przyniosły rezultatu. Powszechnie
przyjętym i stosowanym terminem na określenie mężczyzny pozostającego z kobietą w trwałym nie-
ślubnym związku jest konkubent bądź też dużo rzadziej spotykany konkubin, zob.
Praktyczny słownik
współczesnej polszczyzny,
red. H. zgółkowa, t. 7, Poznań 998, s. 6.
Statuta Joannis IV Grot Episcopi Cracoviensis Ann. MCCCXXXI,
SPPP, t. , s. 8;
Statuta Synoda-
lia Nicolai Kurowski Episcopi Anno 1402,
[w:] z. Chodyński,
Statuta Synodalia dioecesis Wladislaviensis
et Pomeraniae
(dalej:
Statuta),
Varsaviae 890, s. .
5
0
KRZYSZTOf SZCZYgIElSKI
iż obok właściwego i technicznego terminu
concubinatus,
kanoniczne normy
prawne zawierały także wiele różnorodnych zwrotów oraz wyrażeń opisowych
traktujących o tej formie faktycznego pożycia. Do wyrażeń, jakie pojawiały się
w omawianym kontekście zaliczyć trzeba następujące:
scelerata consuetudo
(przeklęty nawyk),
peccandi libidinum
5
(grzeszna żądza),
peccandi propositum
6
(grzeszny zamiar, sposób życia),
prava consuetudo
7
(nikczemne przyzwycza-
jenie),
turpe commercium
8
(szpetny związek),
damnaticius status
9
(stan god-
ny potępienia),
confusio et damnum
0
(hańba i ujma na czci) oraz
scandalum
(zgorszenie) i
malum
(zło).
W stosunku do kobiet pozostających w konkubinacie, obok podstawowe-
go terminu
concubina,
używano również alternatywnych określeń, na przykład
takich jak
mulieres concubinariae
. Wspomnieć jednak trzeba, iż szczególnie
w przepisach regulujących kwestie wspólnego zamieszkiwania osób stanu du-
chownego z niewiastami nierzadko pojawiały się także inne zwroty i terminy.
Do takich należał niewątpliwie zwrot
femina suspecta
, stosowany wobec kobiet
wzbudzających podejrzenia co do ich dobrej sławy
5
. Innymi, jakie zawierają
źródła, były:
focaria
6
(kobieta pozostająca w służbie domowej u duchownego,
kucharka),
meretrix
7
(nierządnica, nałożnica) – termin o ewidentnie nega-
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z 1420 r. z materiałów przysposobionych
przez B. Ulanowskiego uzupełnili i wydali J. Fijałek i A. Vetulani,
Kraków 95–90–95, s. 8.
5
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby...,
s. 8.
6
Statuta synodi A. 1415 celebratae,
[w:] J. Sawicki, CP, t. 8:
Synody diecezji przemyskiej obrządku
łacińskiego i ich statuty,
Wrocław 955, s. 7.
7
Constitutiones et decreta Synodi Dioecesanae Plocensis sub... Andrea Stanislao Kostka in Załuskie
Załuski... Episcopo Plocensi Pultoviae Anno Dominii MDCCXXXIII celebratae,
Varsaviae 75, s. .
8
Ibidem, s. .
9
Acta dioecesanae synodi Anno Domini MDLXXX,
CP, t. 0, s. 57.
0
Synodus Wratislaviensis a. 1248 Jacobus Archidiaconus Leodiensis Legatus,
[w:]
Antiquissimae,
s. 7.
Statuta Joannis IV Grot Episcopi...,
SPPP, t. , s. 8.
Acta dioecesanae synodi Anno Domini MDLXXX,
CP, t. 0, s. 57;
Synodus Varmiensis sub Simone
Rudnicki a. 1610,
[w:] z. Chodyński, E. Likowski,
Decretales summorum pontificum pro Regno Poloniae
et constitutiones synodorum provincialium et dioecesanarum Regni eiusdem ad summam collectae
(dalej:
Decretales),
t. , Posnaniae 88, s. 65.
Statuty biskupa Jana z Książąt Litewskich z 1528 r.,
CP, t. , s. 5;
Rozporządzenie synodalne
biskupa Piotra Dunin-Wolskiego z 1589 r.,
CP, t. 6, s. 88.
Synodus Unieioviensis a. 1326,
[w:]
Antiquissimae,
s. 85.
5
Statuty synodalne biskupa Tomasza Strzępińskiego z 59 r., w których zamieszczono w całości
konstytucję ogłoszoną na XX sesji soboru bazylejskiego z dnia stycznia 5 r. stanowiły, że notorycz-
nym konkubentem jest ten, który:
mulierem de incontinentia suspectam et infamatam tenet
(utrzymuje
niewiastę podejrzaną o brak umiarkowania i zniesławioną), SPPP, t. , s. .
6
Constitutiones domini Wenceslai episcopi Wratislaviensis,
CP, t. 0, s. 85;
Statuta Synodalia domi-
ni Petri episcopi Wratislaviensis,
CP, t. 0, s. 7.
7
Tak
Statuta Synodalia Nicolai Kurowski Episcopi Anno 1402,
[w:]
Statuta,
s. ;
Statuta Synodalia
Andreae episcopi Posnaniensis saeculo XV confecta,
[w:] ed. U. Heyzmann, SPPP, t. 5:
Supplementum,
Kraków 877, s. XIV;
Uchwały synodu diecezjalnego gnieźnieńskiego z 1512 r.,
[w:] B. Ulanowski,
Ma-
teryjały do Historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI,
„Archiwum Komisji Prawniczej
Akademii Umiejętności”, t. , Kraków 895, s. 55;
Synodus Dioecesana Wladislaviae die 21 Sept. 1516
TERMINOlOgIA ODNOSZąCA SIę DO KONKUBINATU...
tywnym zabarwieniu, pojawiający się zwykle w stwierdzeniu:
sed si meretri-
cia facie indutus ei adhaerere incorrigibiliter non desierit,
opisującym sytuację,
w której mężczyzna trwa bez poprawy w swym uporze, nie oddalając partner-
ki
8
. Sporadycznie natomiast korzystano w stosunku do kobiet utrzymujących
takie grzeszne relacje z terminów:
scortum
9
(ladacznica – dosłownie: skóra),
muliercula
0
(kobietka, nierządnica) i
fornicaria
(rozpustnica).
Analizowane teksty źródłowe rzadko wzmiankowały o potomstwie zro-
dzonym z konkubinatu. z reguły nie stosowano wobec niego pejoratyw-
nych określeń, lecz rozgraniczano wykroczenie rodziców i w sposób opisowy
przekazywano informacje o pochodzeniu z takiego związku. Jako przykłady
wspomnianej praktyki posłużyć mogą fragmenty synodów łęczyckiego Jakuba
Świnki z 85 r.
czy krakowskiego Tomasza Strzępińskiego z 59 r.
zda-
rzały się jednak i takie określenia jak
filii ex fornicatione geniti
(dzieci spło-
dzone w rozpuście), zamieszczone w kodyfikacji wieluńsko-kaliskiej Mikołaja
Trąby z 0 r.
3. Terminologia określająca istotę konkubinatu
W ustawodawstwie synodalnym omawianego okresu starano się przede
wszystkim wyraźnie odróżnić konkubinat, charakteryzujący się pewną ciągło-
ścią utrzymywanych przez strony stosunków, od sporadycznych aktów seksu-
alnych. O takim rozumieniu jego natury świadczyły w szczególności wyrażenia:
a. celebrata Matthias Drevicius...,
[w:]
Statuta,
s. 8;
Statuta diocesana pro diocesi Luceoriensis z 1519 r.,
[w:] J. Sawicki, CP, t. :
Synody diecezji łuckiej i ich statuty,
Warszawa 99, s. 88.
8
Przykłady jak w przypisie wyżej. Odnotować jednak trzeba, iż w statutach synodu diecezjalnego
włocławskiego biskupa Drzewickiego z 56 r. wyjątkowo widnieje
meretricia veste
a nie
meretricia facie,
jak w przypadku innych statutów synodalnych, zob. [w:]
Statuta,
s. 8.
9
Statuta synodi a. 1554 celebratae,
CP, t. 8, s. 67.
0
Constitutiones et decreta Synodi Dioecesanae Posnaniensis praesidente... Andrea de Szołdry
Szołdrski... Episcopo Posnaniensi,
Posnaniae 6, k. F r.
Statuty Jana z Książąt Litewskich z 1528 r.,
CP, t. , s. 0.
Jacobus Archiepiscopus Gneznensis a. 1285:
[...]
concubinas huiusmodi per dictos nuncios
faciant captivari,
[...]
capte autem cum sua prole taliter acquisita
([...] konkubiny tego rodzaju mają
być schwytane przez rzeczonych posłańców, [...] schwytane z potomstwem w ten sposób zrodzonym),
[w:] A. z. Helcel, SPPP, t. , Warszawa 856, s. 8. Identyczną regulację zawierały
Statuty kaliskie arcy-
biskupa Jarosława z 1357 r.,
[w:]
Codex Diplomaticus Maioris Poloniae
(dalej:
Codex Diplomaticus),
t. ,
Poznań 879, s. 6.
Statuta Thomae Strzępiński Episcopi...:
[...]
qui etiam ex tali concubinatu procreatos filios apud
patres suos cohabitare non permittant
([...] nie pozwolą też, aby dzieci zrodzone z takiego konkubinatu
mieszkały wraz ze swymi ojcami), SPPP, t. , s. ;
Acta et constitutiones synodi a Johanne V Turzone
anno 1509 celebratae,
CP, t. 0, s. 556.
W pełnej treści przywołanego statutu:
Clericus de proventibus anni gracie vel alias de rebus eccle-
siae acquisitis concubinae suae vel filis ex fornicatione genitis quidquam penitus non relinquat,
zabroniono
duchownemu pozostawienia w spadku swojej konkubinie i dzieciom spłodzonym w rozpuście czegokol-
wiek z dóbr Kościoła, zob.
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby...,
s. 5.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin