Uwspólcześniona Biblia Gdańska NT (Wrota Nadziei).pdf

(4590 KB) Pobierz
PISMO ŚWIĘTE
NOWY TESTAMENT
z księgami
Psalmów i Przysłów
Pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku
z języka greckiego i hebrajskiego na język polski,
z uwspółcześnioną gramatyką i słownictwem
W
F
N
Fundacja Wrota Nadziei
Toruń 2013
© 2013 Fundacja Wrota Nadziei
Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie
całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego
korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.
Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.
ISBN: 978-83-928953-2-9
Wydawca:
Fundacja Wrota Nadziei
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń
www.wrotanadziei.org
Spis treści
Strona
Wykaz skrótów ..........................................................VI
Pomoc w czasie potrzeby .......................................
VII
Ewangelia Mateusza ..................................................9
Ewangelia Marka .....................................................49
Ewangelia Łukasza ..................................................75
Ewangelia Jana ......................................................118
Dzieje Apostolskie..................................................151
List do Rzymian......................................................192
I List do Koryntian .................................................210
II List do Koryntian ...............................................227
List do Galacjan .....................................................239
List do Efezjan .......................................................245
List do Filipian .......................................................251
List do Kolosan.......................................................255
I List do Tesaloniczan ............................................259
II List do Tesaloniczan ..........................................263
I List do Tymoteusza ..............................................265
II List do Tymoteusza ............................................270
List do Tytusa .........................................................274
List do Filemona ....................................................276
List do Hebrajczyków .............................................277
List Jakuba .............................................................290
I List Piotra ............................................................295
II List Piotra ...........................................................300
I List Jana...............................................................303
II List Jana .............................................................308
III List Jana ............................................................309
List Judy .................................................................310
Objawienie Jana .....................................................312
Księga Psalmów......................................................332
Księga Przysłów ......................................................413
Mapy........................................................................440
V
Zgłoś jeśli naruszono regulamin