rozaniec ekologiczny.pdf

(77 KB) Pobierz
do Maryi Matki i Królowej
całego stworzenia
Różaniec
Ten ebook jest rozpowszeniany bezpłatnie.
Prosimy o nie kopiowanie i nie modyfikowanie jego treści.
© Królowa Różańca Świętego
ISBN: 978-83-63110-44-4
www.rozaniec.info
oprac. M.Patynowska
„[Maryja] Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego
stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem
zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego
piękna. Przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Je-
zusa, które z troską «zachowywała» (por. Łk 2, 19.51), ale także
obecnie pojmuje sens wszystkich rzeczy. Dlatego możemy Ją
prosić, aby nam pomogła postrzegać ten świat mądrzejszymi
oczyma” [241]
Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitw
o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim. Będzie on ob-
chodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 i nawią-
zuje do treści encykliki „Laudato si”. W związku z tym
redakcja kwartalnika „Królowa Różańca Świętego” opraco-
wała tekst rozważań „Różaniec do Maryi Królowej całego
stworzenia” wykorzystując do tego
fragmenty tekstu Ency-
kliki.
Na końcu każdego rozważania dopisaliśmy modli-
tewne wezwanie do „Wychwalania Pana –
Laudato si”
za
Jego wielkie dzieła.
Wprowadzenie
– 2–
I. Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Pannie
„Jezus nawiązuje do biblijnej wiary w Boga Stwórcę (por. Mt
11,25) i podkreśla podstawowy fakt: Bóg jest Ojcem. Jezus, roz-
mawiając ze swoimi uczniami, zachęcał ich do rozpoznania oj-
cowskiej relacji Boga ze wszystkimi stworzeniami
i przypomniał ze wzruszającą czułością, jak każde z nich jest
ważne w Jego oczach”. [Akapit Encykliki nr 96]
Wychwalajmy Pana za to że jest Ojcem…
„(...) kto ma więcej władzy: zwycięzca bierze wszystko. Ideał
harmonii, sprawiedliwości, braterstwa i pokoju, jaki proponuje
Jezus, jest przeciwieństwem takiego modelu. Wyraził On to
w odniesieniu do możnych swoich czasów: «Władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech
będzie waszym sługą» (Mt 20, 25-26).” [82]
Wychwalajmy Pana za pokorną służbę Maryi…
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
„Oczekujemy na opracowanie nowej syntezy, która przezwy-
– 3–
cięży fałszywe dialektyki minionych wieków. Chrześcijaństwo,
pozostając wierne swojej tożsamości i otrzymanemu od Jezusa
Chrystusa skarbowi prawdy, nieustannie na nowo formułuje
swoją myśl i nieustannie wypowiada się na nowo w dialogu
z nowymi sytuacjami historycznymi, pozwalając, by na nowo
rozkwitała jego odwieczna nowość [121]
Wychwalajmy Pana za to, że Jezus wciąż nas odradza…
„Różne treści naszej wiary przedstawione na początku tej ency-
kliki pomagają ubogacić sens tego nawrócenia, na przykład
świadomość, że każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i za-
wiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chry-
stus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały,
żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przeni-
kając ją swoim światłem. [221]
Wychwalajmy Pana za wszelkie stworzenie, też za gołębie
które Święta Rodzina ofiarowała w Świątyni…
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni
„Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los ca-
łego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest
obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16) Prolog Ewangelii św.
Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa
Bożego (Logos).” [99]
Wychwalajmy Pana za Jego Słowo…
– 4–
II. Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
„Sakramenty są uprzywilejowanym sposobem, w jaki natura
jest przyjęta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo życia
nadprzyrodzonego. Poprzez kult jesteśmy zachęceni do objęcia
świata na innym poziomie. (…) Woda wylewana na ciało
ochrzczonego dziecka jest znakiem nowego życia. Nie ucie-
kamy od świata ani nie zaprzeczamy naturze, kiedy chcemy
spotykać się z Bogiem.” [235]
Wychwalajmy Pana za Chrzest Święty...
„Jezus żył w pełnej zgodzie ze stworzeniem, a inni byli zadzi-
wieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu po-
słuszne?» (Mt 8, 27). Nie jawi się jak jakiś asceta, odseparowany
od świata, czy wróg rzeczy przyjemnych w życiu. Mówiąc
o sobie samym, powiedział: «Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije,
a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszni-
ków”» (Mt 11, 19). Daleki był od filozofii gardzących ciałem,
materią i rzeczami tego świata.” [98]
Wychwalajmy Pana za wszystkie cuda które czyni…
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia
– 5–
Zgłoś jeśli naruszono regulamin