Dlaczego warto pościć.pdf

(16057 KB) Pobierz
Dlaczego warto dzisiaj pościć? Czym jest post? Jak i kie­
dy pościć? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają:
Slavko Barbarie OFM, O. Rajmund Guzik OCist. oraz
dr Ewa Dąbrowska, znana w Polsce propagatorka zdro­
wego stylu odżywiania i oczyszczania organizmu przy po­
mocy diety warzywnej. Post może być lekarstwem dla du­
szy i ciała - warto spróbować.
ISBN 978-83-6 060-14-7
9 788361 060147
Dlaczego warto pościć?
Tłum aczenia i wywiady:
Mariola Orzepowska
Projekt okładki:
Anna Smak-Drewniak
© Copyright by W ydaw nictw o AA, K raków 2 0 0 8
ISB N 9 7 8 -8 3 -6 1 0 6 0 -1 4 -7
AL
W ydaw nictw o AA
31-101 Kraków, pl. Na G roblach 4
tek 0 1 2 2 9 2 0 4 42, fax 012 292 0 9 05
e-m a il: h an d e l @ a a .com . pl
w w w .religijna.pl
w w w .aa.com .pl
Wstęp
Zwyczaj poszczenia znany byt już w starożytnej
Grecji, nie je s t więc „w ynalazkiem ” ch rześcijań stw a.
Kościół przejął i rozw inął praktykę postu stosow an ą
w ju d aizm ie. Pierw si c h rz e ścija n ie , podobnie ja k
Żydzi, pościli dwa razy w tygodniu, jed n ak za dni
postne przyjęli środę i piątek.
Ojcowie pustyni, znani ze swego surowego życia,
często stosow ali posty, szczególnie w chw ilach po­
kusy. ja d a li wtedy co drugi lub trzeci dzień, a c z a sa ­
mi tylko raz w tygodniu.
D zisiaj Kościół ograniczył obow iązek postu tyl­
ko do dwóch dni w roku: Środy Popielcowej i W iel­
kiego Piątku.
Jed n a k o sta tn im i czasy w iele osób decyduje się
na post o chlebie i w odzie dwa razy w tygodniu,
pod wpływ em p rzesłan ia płynącego z M edziugorje.
Coraz w ięcej też mówi się o poście jak o o m etodzie
o cz y szcz a n ia organ izm u, zan ieczyszczon ego przez
środ ow isko, leki i n iew łaściw e odżyw ianie.
-
5
-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin