Fatima inaczej.txt

(40 KB) Pobierz
W 1917 troje dzieci ze wsi Fatima w Portugalii ujrzało niezwykłš istotę, którš wzięli za Matkę Boskš. W czasie kolejnych spotkań, które gromadziły tłumy ludzi, dochodziło do wielu niezwykłych zjawisk, w tym obserwacji metalicznego obiektu, nazywanej cudem słońca. Jasne jest, iż Kociół zinterpretował i odpowiednio ukształtował historię, ukrywajšc wiele jej fragmentów. O nich mówi w wywiadzie udzielonym INFRZE prof. Joaquim Fernandes, autor ksišżek sugerujšcych zwišzki wydarzeń w Fatimie ze współczenie znanym zjawiskiem UFO.


Podsumowanie: Od wielu lat pojawiajš się pytania o prawdziwš naturę religijnych objawień, szczególnie w zwišzku z wydarzeniami fatimskimi z 1917 roku. INFRA przeprowadziła wywiad z prof. Joaquimem Fernandesem, autorem wielu ksišżek powięconych temu wydarzeniu, który po analizie oryginalnych dokumentów stwierdził, iż po pierwsze, oficjalna wersja wydarzeń lansowana przez Kociół znacznie różni się od pierwotnych relacji, po drugie  wiele z fenomenów, do których doszło w Fatimie zwiera podobieństwa do współczesnych obserwacji UFO i towarzyszšcych im zjawisk. Prof. Fernandes mówi m.in. o oryginalnych relacjach i machinacjach przedstawicieli Kocioła, Tajemnicach fatimskich i ich wiarygodnoci oraz tzw. cudzie słońca w Fatimie, gdzie 13 padziernika 1917 kilkudziesięciotysięczny tłum obserwował tajemniczy obiekt. 

WSTĘP

Próba alternatywnego spojrzenia na pewne kwestie zwišzane z religiš odczytana może zostać niekiedy, jako więtokradztwo lub atak na zwišzane z niš kręgi. Choć osoby wierzšce w boskš interwencję w Fatimie z pewnociš pozostanš przy swych poglšdach, warto po raz kolejny zadać niemłode pytanie odnonie zwišzków wydarzeń fatimskich z 1917 ze zjawiskiem UFO i o naturę zjawiska objawień w całoci. Temat objawień, w tym Fatimy, dobrze znany jest w Polsce, w której szeroko rozpowszechniony jest kultu maryjny, przekładajšcy się na znacznš liczbę powięconych Matce Boskiej sanktuariów.

Poniższa rozmowa z prof. Fernandesem, jednym z naukowców, którzy zdecydowali się ujawnić alternatywne oblicze tego wydarzenia, odkryje i wskaże kilka rzeczy. Dokładniej rzecz ujmujšc, chodzi tu m.in. o wykorzystywanie przez Kociół wydarzeń w Fatimie do celów propagandowych i rozbieżnoci między pierwotnš a oficjalnš wersjš wydarzeń, przepełnionš pompatycznymi deklaracjami i barwnš symbolikš.

Profesor Joaquim Fernandes jest historykiem z Uniwersytetu w Porto. Jego rozprawa doktorska dotyczšca istot pozaziemskich i kultury Portugalii była pierwszš tego typu pracš w historii Europy. Jest on również założycielem CTEC  Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad wiadomociš przy Uniwersytecie Fernando Pessoa, gdzie prowadzi także MARIAN Project  międzynarodowy program skupiajšcy naukowców powięcajšcych się badaniom wszelkiego rodzaju niezwykłych osobistych dowiadczeń, m.in. odmiennych stanów wiadomoci.

Joaquim Fermandes jest współautorem Trylogii Fatimskiej (opublikowanej przez Anomalist Books), której pierwsze dwa tomy pt. Heavenly Lights (Niebiańskie wiatła) oraz Celestial Secrets (Niebiańskie Sekrety) napisał wspólnie z historykiem dr Finš dArmada. Trzecia z ksišżek, Fatima Revisited  The Aparition Phenomenom in Ufology, Psychology and Science powstała przy udziale dr Raula Berenguela i prof. Fernando Fernandesa. Trwajšce już długi czas badania nad oryginalnymi relacjami z Fatimy pozwalajš na wysunięcie przezeń nowego modelu tego, co wydarzyło się w 1917 w spokojnej miejscowoci w rodkowej Portugalii.

Wydarzenia w Fatimie, do których doszło w 1917, wobec burzliwych wydarzeń historycznych XX wieku, jawiły się jako swoisty podarunek od losu dla Kocioła, który ingerujšc w nie, stworzył kolejnš z pożytecznych oraz zapewne dochodowych legend, która jak się jednak okazuje ma niewiele wspólnego z pierwotnymi relacjami wiadków tych wydarzeń, które znajdujš się w archiwach i do których dostęp uzyskał prof. Fernandes oraz dr Armada.

Łatwo wysnuć w naszych czasach wniosek o zwišzku wydarzeń fatimskich z NOL, trudniej natomiast wskazać niezbędne dowody. Tym zajęli się jednak portugalscy historycy, przedstawiajšc wydarzenia, do których doszło w 1917 jako zjawisko mogšce zostać porównane z kontaktem dwóch systemów inteligencji. Spotkania religii z ufologiš następujš najczęciej na gruncie twierdzenia watykańskich duchownych odnoszšcych się do istnienia inteligentnych form życia we wszechwiecie, które pojawiajš się co jaki czas, lecz nie sš ani niczym nowym ani przełomowym, ani też zobowišzujšcym w swej treci.

Religia to osobisty wybór każdego człowieka, wolnoć przekonań - to jedne z najczęciej powtarzalnych prawd i haseł, nie zrozumiała jednak jak się zdaje dla religijnych hierarchów. Religia, także katolicka, pełna jest paradoksów i wewnętrznych sprzecznoci, które zlepione razem tworzš kuriozalny, acz skuteczny i wpływowy system. Moralnie podupadajšcy konserwatywny Kociół opinie alternatywne wcišż zwykł odbierać jako heretyckie ataki często ostro odpierane przez hierarchów, którzy wcišż wedle swych opinii sš nietykalni i wykluczeni ze społeczeństwa, bytujšc jakby w specjalnej sferze ponad nim. Problemy Kocioła w zmieniajšcym się społeczeństwie to jednak sprawa, która o ból głowy przyprawiać powinna jego zwierzchników. Wszakże Deus mirabilis, fortuna variabilis...

KONTAKT W SKALI MAKRO

Oficjalna wersja wydarzeń fatimskich różnić może się znacznie od tego, czego wiadkami była trójka portugalskich dzieci. Same objawienia to w Europie zjawisko tak liczne, iż nie sposób wymienić wszystkich znanych przypadków. Wród XX-wiecznych objawień wydarzenia z Fatimy, dzisiejszego centrum kultu maryjnego, należš do jednych z najbardziej znanych.  

Przyczyn utrzymujšcej się popularnoci fatimskich wydarzeń jest kilka. Pierwsza z nich był masowy charakter fenomenu, któremu następnie Kociół katolicki zaczšł nadawać znaczenie pozwalajšce w najlepszy sposób wykorzystać propagandowš moc objawień. Drugim czynnikiem, który przyczynił się do jego żywotnoci sš tzw. Tajemnice fatimskie (a szczególnie trzecia z nich, której treć przez wiele lat budziła liczne kontrowersje) będšce jakoby wiadectwem boskiej, lub przynajmniej nadnaturalnej interwencji.

Wizjonerzy: Hiacynta, Łucja i Franciszek (za: Wikipedia)

Wizjonerzy z 1917, od lewej: Hiacynta (lat 7), Łucja (10) i Franciszek (9)

Bezsprzecznie co działo się tam przez kilka miesięcy roku 1917, pozostaje natomiast niemiertelne pytanie odnoszšce się do interpretacji tego zdarzenia. Joaquim Fernandes  profesor historii na Uniwersytecie Fernando Pessoa w Porto, który miał dostęp do oryginalnych relacji wiadków, zauważył kilka rzeczy. Nie chodziło tu jedynie o rozbieżnoci między oficjalnš wersjš Kocioła, a prawdziwymi wydarzeniami, ale również niezwykle interesujšcy aspekt, jakim było podobieństwo przebiegu rzekomego objawienia do współczesnych obserwacji UFO i wišżšcym się z nimi zjawisk. Nie jest to twierdzenie bezpodstawne, gdyż istniejš powody, aby przypuszczać, iż w Fatimie nie doszło do spektakularnego i przepełnionego chrzecijańskš symbolikš wydarzenia o stricte religijnym charakterze, lecz czego, co okrelić można jako spotkanie przedstawicieli dwóch inteligencji z próbš nawišzania między nimi kontaktu.

Na oczach tłumów, które zaczęły cišgać do Fatimy w 1917 roku po rozprzestrzeniajšcych się informacjach o niezwykłych wizjach, które następowały 13 dnia każdego z kilku kolejnych miesięcy, rozegrały się spektakularne wydarzenia zwišzane z obserwacjš obiektu o kształcie dysku, które to zjawisko ochrzczono mianem cudu słońca.

Zjawiska, jak objawienia nie mogš opierać się ingerencji nauki. Tylko ta przynieć nam może odpowied odnonie ich przyczyn i (bezsprzecznie) pewnej formy inteligencji stojšcej po ich drugiej stronie. We wszystkich objawieniach kolejnym problemem pozostaje oczywicie ich interpretacja. Choć dzi podobne do fatimskiego wydarzenie ogłoszone zostałoby zapewne bliskim spotkaniem, jeszcze kilkadziesišt lat temu skłaniali się naturalnie w kierunku wyjanień opartych o wiarę.

Dlaczego zatem zachodzš podejrzenia, iż w Fatimie rozegrało się co na podobieństwo bezprecedensowego bliskiego spotkania (z przedstawicielami inteligencji pozaziemskiej, w tym znaczeniu, iż miejscem ich pochodzenia nie jest Ziemia lub nasza rzeczywistoć, stšd pojęcie to odnosi się także do rzekomych istot międzywymiarowych), którego cechy porównać możemy  z dzisiejszymi relacjami o UFO? Chodzi tu o szereg dowodów w postaci obserwacji obiektów typu NOL, mentalnej komunikacji, możliwej obserwacji hologramów, oddziaływania na wiadków oraz innego typu zjawisk, o których wspominali w Fatimie liczni wiadkowie i które swymi badaniami potwierdziło dwoje badaczy, jakimi byli Fina dArmada i prof. Joaquim Fernandes.

WYDARZENIA

Kolejne zdjęcie wizjonerów, od lewej: Łucja, Franciszek i HiacyntaJak podkrelono nieraz, wydarzenia fatimskie noszš na sobie ciężar ideologicznej cenzury ze strony Kocioła, toteż relacje odnoszšce się do nich przepełnione sš często chrzecijańskš retorykš i symbolikš, niekoniecznie wiernie odzwierciedlajšc ich rzeczywisty przebieg. Często oficjalne rozmowy między rzekomš Matkš Boskš, a dziećmi przedstawiane sš w formie pompatycznego dyskursu, miejscami mocno zabarwionego ideologicznie.

Co natomiast wiemy na pewno  wiadkami wydarzeń było troje fatimskich dzieci  Lucia dos Santos (Łucja, lat 10) oraz spokrewnione z niš rodzeństwo Marto, Francisco (Franciszek, lat 9) oraz Jacinta (Hiacynta, lat 7). To włanie oni każdego 13 dnia miesišca, poczšwszy od maja skończywszy na padzierniku, roku 1917 byli wiadkami niezwykłego fenomenu. Niekiedy wspomina się także o wydarzeniach poprzedzajšcych główne wizje, w których dzieci obserwować miały wietliste obiekty oraz istoty, które w oficjalnej historii znaturalizowane zostały jako...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin