Treść III TAJEMNICY FATIMSKIEJ, zderzenie z rzeczywistością.txt

(33 KB) Pobierz
Mogłoby się wydawać że na temat 3 tajemnicy fatimskiej powiedziano już wszystko, ale czy aby na pewno? O ile mi wiadomo słowa jakie skierował do polaków Karol Wojtyła, brzmiały nie lękajcie się. 
 
 
Dwa może trzy lata temu w moje ręce wpadła treć 3 przepowiedni, która zadziwia mnie nie dlatego że nigdzie indziej nie mogę jej znaleć, co dlatego że zgadza się co do artykułu który kilka dni temu ukazał się na naszej stronie "Suma wszystkich strachów"

 
Warto zapoznać się z treciš i zastanowić się czy to przypadek że jedno do drugiego pasuje?
czy to tylko moje urojenia?
Oceńcie sami proszę. 
 


                               III TAJEMNICA FATIMSKA


Przynoszę wam wielkie posłanie z Fatimy. Pisze po powrocie Augustyn /Haus Kasse/. Ojciec więty pozwolił mi odwiedzić Łucję, obecnie Karmelitankę Bosš w Coimbra w Portugalii. Przyjęła mnie pełna smutku, mizerna i bardzo zmartwiona. Powiedziała mi: Ojcze, Matka Najwiętsza jest bardzo zmartwiona, rozżalona, że tak bardzo zlekceważono jej orędzie z maja 1917 roku. Ani dobrzy ani li ludzie nie liczš się z Niš. Dobrzy idš dalej swojš drogš nie przejmujšc się i nie wypełniajšc Niebieskich Nakazów, li idš szerokš drogš zatracenia, nie dbajšc o kary, które im grożš. Ojcze, proszę mi wierzyć, Bóg wkrótce spuci karę na wiat. Matka, która jest tuż tuż przyjdzie naprawdę, niedługo. Będzie wielka kara materialna. Czy może sobie ojciec wyobrazić ile dusz pójdzie do piekła? A stanie się tak, jeli ludzie nie będš się modlić ani czynić pokuty. Oto powód smutku Najwiętszej Marii Panny. Ojcze proszę powtórzyć wszystko, co ojcu mówię, że Matka Boża przepowiedziała mi kilka razy, że wiele narodów zniknie z oblicza ziemi, że szatan rozpoczyna decydujšcš bitwę przeciwko Matce Bożej, przez upadek ducha religijnego i kapłańskiego, co najbardziej boli serce Maryi i Jezusa. Wie on dobrze, że na skutek odstšpienia od wzniosłych powołań kapłańskich i zakonnych wiele dusz pocišga do piekła. Mamy zaledwie tyle czasu, aby powstrzymać karę Nieba. Szatan chce opanować dusze powięcone Bogu, próbuje zepsuć je a przez to doprowadzić inne dusze do kompletnej zatwardziałoci. Używa wszelkich podstępów podsuwajšc przekonanie, że przystšpienie do życia duchowego, zawsze można odłożyć na póniej. Stšd u ludzi jałowoć życia zewnętrznego i oziębłoć, gdy chodzi o odmawianie sobie wiatowych rozkoszy i pełne oddanie się Bogu. Proszę powiedzieć ojcze, że dwie rzeczy uwięciły
Hiacyntę i Franciszka widok wielkiej boleci Matki Boskiej i wizja piekła... 
Po serii szeciu objawień wyjawiła Matka Boska w dniu 13 padziernika Łucji specjalne orędzie, które weszło do historii jako Trzecia Tajemnica Fatimska. To specjalne orędzie Matki Boskiej zostało doręczone 20 kwietnia 1953 r. arcybiskupowi portugalskiemu z Zefiry. W czasie badań fatimskich objawień, które trwały od 1917 r. do 1953 r. nie ujawniono nic, co by się sprzeciwiało prawdzie. Z Zefiry wysłano te dokumenty arcybiskupowi w Timboże, który jest specjalnym wysłannikiem, przyjechał do Rzymu, gdzie przedłożył je papieżowi Piusowi XII. Kiedy Pius XII przeczytał treć III Tajemnicy Fatimskiej, był niš tak wstrzšnięty, że kazał opieczętować ten dokument z nakazem, aby go dać do dyspozycji jego następcy. Po krótkim czasie zmarł papież Pius XII. W padzierniku 1958 r. jego następcš został wybrany papież Jan XXIII. Gdy zadano pytanie papieżowi, co będzie z trzeciš Tajemnicš Fatimska, odpowiedział, że pozostanie na razie tajemnicš Watykanu. Nie może być ogłoszona publicznie, gdyż ogłoszenie jej pełnego tekstu wywołałoby panikę na skalę wiatowš. W poniedziałek Zielonych wišt dnia 3 czerwca 1963 r. zmarł papież Jan XXIII. Jego następcš został wybrany papież Paweł VI. Parę miesięcy po jego wyborach na pontyfikat,
została przywieziona do Watykanu III Tajemnica Fatimska. Również i do niego zwrócono się z zapytaniem, czy Tajemnica będzie nadal strzeżonš tajemnica Watykanu, czy też, chociaż częciowo może zostać udostępniona ludzkoci. Papież VI był wstrzšnięty treciš III Tajemnicy Fatimskiej i doszedł do wniosku, że ten specjalny dokument musi na razie pozostać tajemnica Watykanu. Szuka jednak jakiego rozwišzania, które umożliwiłoby, chociaż pewne urywki udostępnić ludziom. Dyplomacja Watykanu uznała, że powinno się dać do wglšdu Tajemnicę czołowym osobistociom wiata polityki. Stało się to w latach 1963 1964. Wycišg z Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej doręczono do osobistego przestudiowania prezydentom Kenediemu, premierowi Millanowi i premierowi Chruszczowowi. Fakt ten odegrał wielkš rolę przy podpisywaniu umowy Anglo Amerykańsko Sowieckiej, zwanej umowš Atom Stop.
Czołowi politycy obu bloków politycznych byli również wstrzšnięci treciš III Tajemnicy Fatimskiej. Pełne brzmienie owego dyplomatycznego ujęcia w łagodnej formie jest następujšce: Wielkie karanie przyjdzie na całš ludzkoć II polowy XX wieku. To, co wyraziłam już w La Salette przez dwoje dzieci Hiacyntę i Maksyma, powtarzam dzisiaj wobec ciebie. Ludzkoć postšpiła zbrodniczo i podeptała ten dar, który był jej dany. Już nigdzie nie panuje porzšdek. Szatan okrela bieg wydarzeń. Będzie on umiał wedrzeć się nawet do najwyższych władz kocielnych. Uda mu się zbałamucić głowy naukowców, którzy wynajdš broń, którš będzie można zniszczyć połowę ludzkoci w kilu minutach. Opanuje on potentatów narodów i spowoduje, by broń tę masowo produkowali. Jeżeli ludzkoć nie będzie się temu sprzeciwiała, będę zmuszona pucić ramie mojego syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli najwyższe władze wiata i kocioła nie wstrzymajš tego wydarzenia, zrobię to ja, proszšc Boga Ojca by zesłał karę na ludzkoć, wymiar sprawiedliwoci i patrz Bóg potem ukarze ludzkoć jeszcze surowiej, niż byli karani poprzez potop. Będš ginęli tak samo wodzowie potentaci jak mali i słabi. Dla kocioła przyjdzie okres najcięższych prób, kardynałowie będš przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom, szatan wstšpi w ich szeregi. W Rzymie nastšpi zmiana, to, co nie zginie to padnie a co padnie nie będzie podtrzymane. wiat popadnie w przerażenie. Wielka wojna wypadnie w II połowie XX wieku. Ogień i dym będš spadały z nieba, wody oceanu wyparujš, wszystko wywrócone będzie, miliony ludzi będš ginęły z godziny na godzinę. Ci, którzy zostali przy życiu zazdrocić będš tym, którzy już nie żyjš. Będzie utrapienie, nędza i upadek we wszystkich krajach. Zbliża się coraz bardziej ten czas i nie ma żadnego ratunku. Będš ginęli dobrzy i li, wielcy i mali, ksišżęta kocioła i wierni, władcy wiata i narody. mierć będzie siana przez sługi szatana, który wówczas stanie się władca wiata. Będzie to w czasie, w którym nikt się tego nie spodziewał, ani żaden cesarz, ani żaden król, ani żaden biskup. Przyjdzie to jednak na wiat według myli mojego Ojca, by ukarać tych, którzy muszš być ukarani. Wzywam wszystkich kapłanów mego Syna Jezusa Chrystusa, wszystkich prawdziwych chrzecijan i apostołów ostatnich czasów do modlitwy i ofiary za zbawienie dusz. Karanie przyjdzie, jeli się ludzkoć nie nawróci, i jeli to nawrócenie nie rozpocznie się od tych, co rzšdzš wiatem jak i tych, co rzšdzš kociołem. 
Ale biada, biada, jeli to nawrócenie nie nastšpi a zostanie tak jak jest i ludzie stawać się będš coraz gorsi. Matka Boża jest jak gdyby między dwoma mieczami. Z jednej strony widzi ludzkoć spornš i obojętnš wobec zagrażajšcej kary a z drugiej strony widzi nas, lekceważšcych Sakramenty i niedoceniajšcych także kary, która się zbliża. Trwamy w niedowiarstwie, zmysłowoci i materializmie. Matka Najwiętsza powiedziała mi wyranie. Zbliża się ku czasom ostatecznym. Powtórzyła mi to trzy razy. Po pierwsze oznajmiła mi - szatan stanšł już po rozstrzygajšcej stronie, czyli po stronie ostatecznej walki, w której jedno z dwojga albo wyjdzie zwycięsko albo poniesie klęskę. Będziemy albo z Bogiem albo z szatanem. Po drugie powtarzała mi, że wielkim i nieocenionym rodkiem ratunku danym wiatu jest Różaniec więty i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. To nieznaczny, że innych ratunków nie będzie. Po trzecie wreszcie powiedziała mi; wyczerpawszy inne przez ludzi niedocenione rodki, da wam jeszcze z drżeniem ostatniš kotwicę ratunku, będzie niš Najwiętsza Dziewica we własnej osobie. Cud jej łez i orędzie przekazywane przez osoby Bogu powięcone, rozsiane po całym wiecie. Powiedziała mi, że jeli tego nie usłyszymy i będziemy nadal obrażać Boga, nie będzie dla nas przebaczenia. Ojcze, trzeba abymy jak najprędzej zdali sobie sprawę ze strasznej prawdy. Nie chcemy serc ludzkich napełniać trwogš, to tylko naglšce przywoływanie do rzeczywistoci. Odkšd Matka Najwiętsza nadała modlitwie Różańcowej tak wielkš skutecznoć, niema zagrożeń materialnych, trudnoci duchowych, konfliktów narodowych i międzynarodowych, które by poprzez Różaniec i ofiary nie dały się rozwišzać. Odmawianie Różańca z miłociš i oddaniem otrze wiele łez, pocieszy jej Niepokalane Serce. Dano nam dwa najskuteczniejsze rodki, sš nimi modlitwa i wszelkiego rodzaju ofiary. Szatan czyni wszystko, aby nas odcišgnšć od modlitwy i odebrać jej potrzebę. Albo zbawimy się albo będziemy potępieni. Dlatego Ojcze, trzeba powiedzieć każdemu, aby nie spodziewał się nawoływań ze strony Ojca więtego, biskupów, proboszczów ani swych przełożonych, przyszedł czas, aby każdy z własnej inicjatywy pełnił dobre uczynki i zmienił swój sposób bycia, na zgodny z życiem Matki Bożej.

Dane dotyczšce przebiegu wojny.

Dla całego wiata atak będzie zaskoczeniem, będzie on szybkim i błyskawicznym natarciem na Rosję. Od momentu natarcia na Zwišzek Radziecki natężenie walki i okrucieństwo będzie straszliwe. Chiny naladować będš postępowanie Japonii, zaskoczenie szybkoć steru. Zwycięstwo Chin przerazi USA Amerykanie zaatakujš Syjam i Kambodżę. Ale ogromne iloci wojska będš musiały przerzucić do Azji, lecz nie będš mo...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin