Legendy dominikańskie - Jacek Salij.txt

(227 KB) Pobierz
                   
              Legendy dominikakie
             przeウoソyウ Jacek Salij OP

    * 詣. Dominik (+ 1221)
    * Zakon Matki Boソej Raowej
    * Legendy z poczケtk zakonu
    * Bウ. Reginald z Orleanu (+ 1220)
    * Bウ. Jordan z Saksonii (+ 1237)
    * 詣. Jacek Odrowケソ (+ 1257)
    * Bウ. Czesウaw (+ 1242)
    * Bウ. Sadok i towarzysze (+ 1260)
    * 詣. Maウgorzata (+ 1270)
    * Bウ. Zdzisウawa (+ 1252)
    * 詣. Piotr z Werony (+ 1252)
    * 詣. Rajmund z Pennafort (+ 1275)
    * 詣. Albert Wielki (+ 1280)
    * 詣. Tomasz z Akwinu (+ 1274)
    * Bウ. Maウgorzata (+ 1320)
    * Bウ. Imelda (+ 1333)
    * Bウ. Henryk Suzo (+ 1366)
    * 詣. Katarzyna ze Sieny (+ 1380)
    * 詣. Wincenty Ferreriusz (+ 1419)
    * Bウ. Fra Angelico (+ 1455)
    * Bウ. Antoni Neyrot (+ 1460)
    * 詣. Ludwik Bertrand (+ 1581)
    * 詣. Ra z Limy (+ 1617)
    * 詣. Marcin de Porres (+ 1639)
    * Wydarzenia w Gidlach
    * Legendy wspczesne


             Legendy dominikakie 2
   
   
   詣. Dominik (+ 1221)
    * Jedyny przekaz z czas jego mウodo彡i
    * O studiowaniu w ksi鹽ze miウo彡i
    * Zatwierdzenie zakonu
    * Trzeba trwa・w Bogu bez wzgl鹽u na wszystko
    * Diabeウ Koniecznie chce nas przestraszy・
    * O cudownym nakarmieniu braci
    * Zysk diabウa ウatwo obraca si・przeciw niemu
    * Na szcz龕cie jest w klasztorze kapitularz
    * 稽ier・m・a Boソego
    * Jego testament
   
   Zaウoソyciel zakonu, 忤. Dominik Guzman, urodziウ si・ ok. 1171 roku w 
 Kastylii. 詣i鹹enia kapウakie otrzymaウ ok. 1196 roku i byウ kanonikiem w 
 Osmie. W latach 1203 i 1205 wraz ze swoim biskupem i przyjacielem braウ 
 udziaウ w poselstwie do Danii oraz do Rzymu. Podczas drugiej podry, idケc 
 przez poウudniowケ Francj・ przyウケczyli si・ do  legat  papieskich, 
 przysウanych tutaj w celu nawracania heretyk - i doradzili zmian・
 stosowanych dotychczas metod.
   Dwa elementy nowej metody miaウy w przyszウo彡i znale滓 si・ u podstaw 
 nowego zakonu. Po pierwsze, miaウo to by・ apostoウowanie w ubtwie, 
 postach i wyrzeczeniu - Dominik chciaウ wytrケci・ argument przeciw nauce 
 katolickiej, ソe nie jest ona wiarogodna, bo gウoszケ jケ ludzie bogaci i 
 syci. Po wte, miaウo to by・apostoウowanie w鹽rowne, od wsi do wsi, od 
 miasta do miasta, aby nie czeka・ na ludzi szukajケcych pouczenia, ale 
 samemu ich szuka・
   Legaci odjechali do innych obowiケzk, biskup Dydak umarウ, prac・ za・
 kontynuowaウ Dominik oraz garstka jego przyjaci. To byウo poczケtkiem 
 zakonu, kty zostaウ zatwierdzony w roku 1216. W tym momencie Dominik 
 zdecydowaウ si・na krok ze wszech miar ryzykowny: caウケ wspnot・ kta 
 liczyウa zaledwie siedemnastu braci, rozesウaウ na cztery strony 忤iata, aby 
 gウosili Ewangeli・ モwczesny Ko彡i zaroiウ si・ od  dominikakich 
 klasztor. Dominik umarウ 6 sierpnia 1221 roku. W roku 1234 papieソ 
 Grzegorz IX zaliczyウ go w poczet 忤i黎ych.
   Wszystkie poniソsze teksty zostaウy zapisane przez ludzi,  ktzy 
 osobi彡ie znali 忤i黎ego lub obracali si・w kr麋u bezpo徨ednich 忤iadk 
 jego ソycia. Toteソ trudno dziwi・si・prze忤iadczeniu tych ludzi, ソe kto・
 prowadzケcy taki tryb ソycia - rozmodlony, a przecieソ ciケgle odbywajケcy 
 apostolskie pielgrzymki, surowy pokutnik, a przecieソ peウen Boソej rado彡i, 
 zwalczajケcy bウ鹽y, a przecieソ pochylajケcy si・z delikatno彡iケ nad kaソdym 
 czウowiekiem, przyjacielem i obcym - musiaウ by・ naprawd・ blisko Boga, 
 musiaウ juソ na tej ziemi przebywa・ w wymiarach, kte przekraczajケ 
 doczesno懈.
                               Jacek Salij OP
   
   Jedyny przekaz z czas jego mウodo彡i
   Kiedy Dominik studiowaウ w Palencji, wielki gウ nastaウ w caウej prawie 
 Hiszpanii. Poruszony n鹽zケ ubogich i gorケco z nimi wspcierpiケc, 
 postanowiウ jednym i tym samym czynem p懈 za radami Pana i pom wedle 
 moソno彡i umierajケcym biedakom. Sprzedaウ wi鹹 ksiケソki, kte mu wczas 
 byウy niezb鹽ne do studi, oraz caウy sw dobytek i rozdzieliウ wszystko 
 pomi鹽zy ubogich. Swoim poboソnym przykウadem tak pociケgnケウ innych teolog 
 i mistrz, ソe z hojno彡i mウodziea zrozumieli, jak skケpo  sami 
 dotychczas siali [por. 2 Kor 9, 6]; toteソ odtケd duソo wi鹹ej przeznaczali 
 na jaウmuソn・
   
   O studiowaniu w ksi鹽ze miウo彡i
   Zapytaウ go pewien student, z jakich ksiケソek korzysta. Uderzyウy go 
 bowiem jego wspaniaウe kazania oraz to, ソe o Pi徇ie mウ rozprawia・ na 
 dowolnie kaソdy temat. 詣i黎y mケソ odpowiedziaウ mu: "Synu, w ksi鹽ze 
 miウo彡i studiowaウem wi鹹ej niソ w innych ksiケソkach. Ta ksiケソka uczy bowiem 
 wszystkiego".
   
   Zatwierdzenie zakonu
   Pewnej nocy Ojciec 詣i黎y [Innocenty III], a byウo to z objawienia 
 Boソego - miaウ widzenie, ソe 彡iany ko彡ioウa 忤. Jana na Lateranie jakby 
 zaczynaウy p麑a・i ko彡ioウowi groziウ nagウy upadek. Kiedy na to patrzaウa 
 drソeniem i smutkiem, nadbiegウ z naprzeciwka mケソ Boソy Dominik i swoimi 
 ramionami powstrzymaウ caウケ budowl・ od upadku. Ojciec 詣i黎y dobrze 
 zrozumiaウ zarno nowo懈 tego widzenia, jak jego znaczenie. Nie zwlekajケc 
 poparウ zamysウ m・a Boソego i z rado彡iケ zatwierdziウ jego pro彙・o uznanie 
 zakonu. Kazaウ mu wri・do braci i roztropnie zastanowi・ si・ nad tym, 
 ktケ z uznanych reguウ wybiorケ dla siebie, aby budowa・na niej poczケtki 
 zakonu; pniej za・niech wri do niego, aby bez przeszk otrzyma・
 zatwierdzenie. Z mケdro彡iケ i nasウuchujケc Ducha 詣i黎ego zastanowiウ si・
 nad tym mケソ mケdry, pami黎ajケc o tym, ソe mocniej trzymajケ si・ takie 
 budowle, kte opierajケ si・ na starych fundamentach, a staroソytne i 
 krewskie drogi sケ bezpieczniejsze od nowych 彡ieソek, jak to sam Pan 
 powiedziaウ przez proroka: "Staie na drogach i pytajcie o 彡ieソki 
 staroソytne: ta droga jest dobra i niケ post麪ujcie" (Jr 6, 16).
   
   Trzeba trwa・w Bogu bez wzgl鹽u na wszystko
   Ktej・ nocy 忤i黎y mケソ leソaウ krzyソem na modlitwie, a  diabeウ 
 zazdro從ik wyjケウ z dachu ko彡ioウa wielki kamie・i rzuciウ obok niego z 
 takケ siウケ, ソe ウoskot rozlegウ si・w caウym ko彡iele. Chciaウ mianowicie zウy 
 duch rozproszy・w nim modlitewnケ ソarliwo懈. Kamie・za・upadウ tak blisko 
 Dominika, ソe otarウ si・ o jego kaptur. Jednakソe 忤i黎y mケソ trwaウ 
 nieporuszony na modlitwie. Diabeウ natychmiast odstケpiウ ze wstydem, 
 wydajケc z siebie straszliwe j麑i.
   
   Diabeウ Koniecznie chce nas przestraszy・
   Po odprawieniu mszy bウogosウawiony Dominik przyszedウ kiedy・do sitr i 
 powiedziaウ im, aby si・zebraウy koウo mウyna nad kanaウem, gdyソ chce im 
 gウosi・sウowo Boソe. Wiedzケc za・o tym, co si・ stanie, powiedziaウ im: 
 "Cki moje, gdyby nieprzyjaciel rodu ludzkiego chciaウ was w jakikolwiek 
 spos nastraszy・ wy si・go nie bcie!" Poszウy wi鹹 siostry, tak jak im 
 poleciウ 忤i黎y Dominik. Dziwiウy si・tylko, ソe chce do nich przemawia・ w 
 tak niezwyczajnym miejscu. Mimo ソe mウyn byウ wウa從ie w remoncie, 忤i黎y 
 ojciec wszedウ do wn黎rza wraz z towarzyszケcymi bra詢i, siostry za・ byウy 
 juソ tam zebrane.
   Gdy wszyscy juソ usiedli nad kanaウem, bウogosウawiony Dominik zaczケウ z 
 mocケ mi・o faウszach nieprzyjaciela i o jego podst麪ach. Wウa從ie o tym 
 miウ, kiedy nagle wpadウ szatan w postaci okropnego i odraソajケcego 
 jaszczura o dwh gウowach i dwh ogonach. Byウ czarny jak noc, biegaウ 
 brzegiem kanaウu, z ogromnケ szybko彡iケ podnoszケc i spuszczajケc swoje gウowy 
 i ogony. Zamierzaウ si・na siostry, jak gdyby chciaウ je zaatakowa・
   Bウogosウawiony Dominik poznawszy przez Ducha 詣i黎ego, kto to ukrywa 
 si・pod postaciケ jaszczura, spojrzaウ na niego gro殤ie i kiwajケc gウowケ, 
 miウ: "Oj ty, nieprzyjacielu! nieprzyjacielu!" Widzケc za・ jak bardzo 
 siostry sケ przeraソone, ソe niekte zabierajケ si・juソ do ucieczki, zwriウ 
 si・ do niego: "Rozkazuj・ ci, nieprzyjacielu rodu ludzkiego,  aby・
 natychmiast zniknケウ w tej wodzie!" Bestia od razu zanurzyウa si・w wod・ i 
 nigdy wi鹹ej juソ si・nie pokazaウa.
   詣iadkami cudu byウa Cecylia oraz inne siostry z klasztoru 忤i黎ego 
 Sykstusa, a takソe wielu braci.
   
   O cudownym nakarmieniu braci
   Kiedy bracia mieszkali jeszcze przy ko彡iele 忤. Sykstusa, a liczba 
 ich si麋aウa stu, bウogosウawiony Dominik wysウaウ raz brata Jana z Kalabrii i 
 brata Alberta Rzymianina do miasta po jaウmuソn・ Chodzili od rana aソ do 
 godziny trzeciej i niczego nie znale殕i. Wウa從ie wracali do domu bez 
 ソadnego wsparcia, gdy w pobliソu ko彡ioウa 忤. Anastazji wyszウa im 
 naprzeciw pewna matrona, kta bardzo szanowaウa nasz zakon. Widzケc, ソe 
 nie zdobyli ソadnej jaウmuソny, daウa im jeden chleb ze sウowami: "ッeby彡ie 
 przynajmniej nie wracali tak caウkiem bez niczego!"
   Wracali wi鹹 z tym chlebem, gdy oto pewien uczciwy i przyzwoity 
 czウowiek natarczywie prosi ich o jaウmuソn・ Oni zacz麝i si・wymawia・ sami 
 dla siebie nie majケ, nie mogケ wi鹹 da・jemu. Gdy jednak ten prosiウ coraz 
 usilniej, rzekウ jeden do drugiego: "C nam po jednym chlebie? Damy mu go 
 w imi・Boソej miウo彡i". I oddali mu ten chleb. Ten szybko zniknケウ i nie 
 zauwaソyli nawet, dokケd poszedウ. Gdy wrili do domu, poboソny ojciec 
 wyszedウ im naprzeciw. Twarz miaウ uradowanケ, wiedziaウ bowiem juソ wszystko, 
 gdyソ Duch 詣i黎y mu to objawiウ. Odezwaウ si・ do nich: "Nic nie macie, 
 synowie?" Odpowiedzieli mu: "Niestety, Ojcze". Opowiedzieli  mu  o 
 wszystkim, rnieソ o biedaku, ktemu oddali chleb.
   Na to czcigodny ojciec Dominik: "Byウ to anioウ Paki. Zapewne sam Pan 
 nakarmi swoje sウugi. Chod殞y na modlit...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin