Po prostu Photoshop CS5-CS5 PL.pdf

(4465 KB) Pobierz
Zaawansowana
korekcja obrazu
Po otwarciu zdjęcia w Photoshopie przyjrzyj mu się uważ-
nie. Czy pewne mankamenty i niedociągnięcia dają się
zauważyć już na pierwszy rzut oka? Czy fotografia jest nie-
doświetlona, a może prześwietlona? Czy dostrzegasz jakieś
niepożądane przebarwienia (może zdjęcie jest upiornie
sine albo zielonkawe)?
Do pewnego stopnia już sama te-
matyka i specyfika zdjęcia dyktuje rodzaj i sposób korekcji.
Na przykład w przypadku zdjęcia portretowego warto zwykle
nadać skórze zdrowy, naturalny odcień, zaś na zdjęciach abs-
trakcyjnych można podkreślić jakąś fakturę lub detal przez
odpowiednie zabarwienie obrazu lub zastosowanie filtrów.
Niezależnie od tego, czy rejestrujesz zdjęcia w postaci Raw,
czy też formatach JPEG lub TIFF wiele napotkanych niedo-
,
skonałości i problemów możesz skorygować w module Ca-
mera Raw. Jeśli nie używasz tego modułu bądź okaże się, że
wstępnie skorygowana fotografia wymaga dalszych, złożo-
nych poprawek, nie martw się: Photoshop jest wyposażony
w pokaźną liczbę narzędzi do korekcji obrazu. Każde z nich
pełni konkretną funkcję i jest opatrzone stosowną ikoną
(patrz rysunek poniżej). Niektóre są bardzo łatwe w obsłu-
dze, inne z kolei wymagają pewnego przyzwyczajenia, lecz
w zamian oferują bardziej wyrafinowane możliwości.
W
poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, jak tworzyć
warstwy korekcyjne i pracować z nimi. W tym poznasz je
nieco bliżej. Przed Tobą poważne wyzwanie, lecz możesz
nam wierzyć, że pod koniec tego rozdziału będziesz znał
większość najważniejszych poleceń i warstw korekcyjnych
Photoshopa!
Przyciski w PAnelu Adjustments (doPAsowAniA)
Brightness/
Contrast
(Jasność/
Kontrast)
Levels (Poziomy) Curves (Krzywe)
Exposure
(Ekspozycja)
Black & White Channel Mixer
(Czarno-biały) (Mieszanie kanałów)
Vibrance
(Jaskrawość)
Photo Filter
Hue/Saturation Color Balance
(Barwa/Nasycenie) (Balans kolorów) (Filtr fotograficzny)
13
Zaawansowana korekcja obrazu
W tym rozdziale
Korekcja tonacji zdjęcia przy użyciu
warstwy korekcyjnej
Levels
(Poziomy). . . . . . . . . . . . . . .260
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Brightness/Contrast
(Jasność/Kontrast) . . . . . . . . . . . . . .262
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Photo Filter
(Filtr
fotogra czny).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Sposób na błyskawiczną korekcję
niedoświetlonego i prześwietlonego zdjęcia . . . . . . . . .264
Miejscowe rozjaśnianie i przyciemnianie obrazu. . . . . .265
Konwersja na skalę szarości przy użyciu warstwy
korekcyjnej
Black & White
(Czarno-biały) . . . . . . . . . . . .266
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Vibrance
(Jaskrawość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Color Balance
(Balans
kolorów).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . . . .273
Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Korygowanie kolorystyki przy użyciu krzywych. . . . . . .276
Stosowanie polecenia
Shadows/Highlights
(Cienie/Podświetlenia) . . . . . . . . . .281
Barwienie obrazu przy użyciu warstwy
Solid Color
(Kolor
kryjący)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Invert (Odwróć)
Threshold
Selective Color
(Próg)
(Kolor selektywny)
Posterize
Gradient Map
(Posteryzuj)
(Mapa gradientu)
Rozjaśnianie obrazu
przy użyciu polecenia
Levels
(Poziomy) . . . . . . . . . . . . . .286
259
Rozdział 13.
Przed przystąpieniem do korygowania zdjęć warto wziąć
pod uwagę następujące sugestie:
Zadbaj o poprawną kalibrację monitora (patrz strony 33
– 35). Naucz się też konfigurować i wyświetlać próby
ekranowe dokumentu, aby móc lepiej wyobrazić sobie
jego wygląd na wydruku (patrz strony 486 – 487).
cyfrowe są rejestrowane w trybie RGB. Nie
zmieniaj tego trybu podczas korekcji. Jeśli będziesz
musiał przystosować obraz do konkretnego urzą-
dzenia drukującego w trybie CMYK, przeprowadź
taką operację na kopii pliku, a nie na oryginale. (Na
tej samej zasadzie nie należy zmieniać źródłowego
trybu kolorów obrazów CMYK zeskanowanych na
wysokiej jakości skanerach).
Zdjęcia
Włącz
Korekcja tonacji zdjęcia przy użyciu
warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy)
standardowy tryb ekranu przy użyciu menu
Screen Mode
(Tryb
ekranu)
na pasku aplikacji.
Użytkownicy systemu Mac OS powinni też wyświet-
lić ramkę aplikacji. Szary obszar wokół zdjęcia sta-
nowi dobre, neutralne tło, ułatwiające oszacowanie
kolorystyki i tonacji obrazu.
[13.1]
Oryginalne zdjęcie jest mało kontrastowe (mdłe)
Korekcja tonacji zdjęcia przy użyciu
warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy)
Skoro już wiesz, jak należy interpretować histogram
zdjęcia (patrz strony 256 – 258), to znaczy, że jesteś go-
towy, by zapoznać się z działaniem warstwy korekcyjnej
Levels
(Poziomy),
która jest wyposażona we własny hi-
stogram charakterystyki tonalnej obrazu. Używamy tej
warstwy na początku niemal każdego procesu edycji
zdjęcia w Photoshopie, a zdarza się nam odwoływać do
niej także na późniejszych etapach pracy. W ćwiczeniu,
z którym zapoznasz się już za chwilę, opisaliśmy typowy
proces korygowania tonacji zdjęcia przy użyciu warstwy
Levels
(Poziomy),
zaś dalsze informacje na jej temat znaj-
dziesz na stronach 274 – 275 oraz 286.
Korygowanie tonacji przy użyciu
warstwy Levels (Poziomy)
1. Wybierz warstwę z obrazem wymagającym skorygo-
wania tonacji lub kontrastu
[13.1],
a następnie klik-
w panelu
Adjust-
nij przycisk
Levels
(Poziomy)
ments
(Dopasowania)
, aby wyświetlić ustawienia
warstwy korekcyjnej
Levels
(Poziomy).
2. Wykonaj dowolne z następujących czynności
[13.2]:
Aby zwiększyć kontrast, rozjaśnij zakres świateł przez
przesunięcie białego suwaka w sekcji
Input Levels
(Poziomy
wejściowe)
w lewo, a potem przeciągnij
czarny suwak w ten samej sekcji w prawo, aby pogłę-
bić cienie. Wszystkie piksele na poziomach jasności
znajdujących się po lewej stronie czarnego suwaka
staną się wówczas czarne, zaś te, których poziom jas-
ności znajduje się po prawej stronie białego suwaka,
Suwaki
poziomów
Cienie
wejściowych
Suwaki
poziomów
wyjściowych
Półcienie
Światła
Poziom wyjściowy
dla cieni
Poziom wyjściowy
dla świateł
[13.2]
Histogram znajdujący się w panelu warstwy korek-
cyjnej Levels (Poziomy) nie rozciąga się na całą dostępną
szerokość wykresu, co stanowi dowód na stosunkowo wąską
charakterystykę tonalną tego zdjęcia. W celu skorygowania
tej charakterystyki przesunęliśmy suwaki cieni i świateł
w sekcji Input Levels (Poziomy wejściowe) w kierunku
wykresu w taki sposób, aby wskazywały zewnętrzne krańce
histogramu. Ponadto przesunęliśmy szary suwak w prawo,
aby nieznacznie przyciemnić półcienie
260
Zaawansowana korekcja obrazu
staną się białe. O fragmentach wykresu, które pozo-
staną po lewej stronie czarnego lub po prawej stronie
białego suwaka, mówi się, że zostały „odcięte”.
Inny sposób określenia poprawnego położenia su-
waków świateł i cieni w przypadku obrazów w trybie
RGB bądź w skali szarości polega na zastosowaniu
specjalnego, silnie kontrastowego trybu wyświetla-
nia obrazu o nazwie
Threshold
(Próg),
uaktywniane-
go po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza
Alt/Op-
tion.
Wciśnij zatem wspomniany klawisz i przesuń
suwak świateł w lewo, aż w oknie dokumentu zaczną
pojawiać się jasne piksele
[13.3].
Przy danym po-
łożeniu suwaka oznaczone w ten sposób fragmenty
obrazu zostaną maksymalnie rozjaśnione. Analogicz-
nie — nie zwalniając klawisza
Alt/Option
— prze-
ciągnij suwak cieni w prawo i zakończ przesuwanie
w chwili, gdy na jasnym tle pojawią się pierwsze
ciemne punkty
[13.4].
Łatwo zgadnąć, że oznaczo-
ne w ten sposób fragmenty staną się czarne.
3. Po skorygowaniu położenia suwaków świateł i cie-
ni nadszedł czas na dostosowanie położenia suwaka
półcieni w sekcji
Input Levels
(Poziomy
wejściowe),
który umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie
fragmentów o umiarkowanej jasności, niezależnie
od skrajnych wartości tonalnych
[13.5 – 13.6].
Jeśli chciałbyś zastosować te same ustawienia warstwy
korekcyjnej
Levels
(Poziomy)
do innego zdjęcia otwar-
tego w Photoshopie (może się tak zdarzyć na przykład
w przypadku sekwencji zdjęć wykonanych w takich
samych warunkach oświetleniowych), to wybierz po-
lecenie
Save Levels Preset
(Zapisz
ustawienie prede-
finiowane opcji Poziomy)
z menu panelu
Adjustments
(Dopasowania),
podaj nazwę zapisywanego ustawienia
i — nie zmieniając domyślnego folderu — kliknij przy-
cisk
Save
(Zapisz).
Następnie otwórz okno dokumentu,
który zamierzasz skorygować w analogiczny sposób jak
obraz źródłowy, i wybierz zapisane przed chwilą usta-
wienie spośród wszystkich predefiniowanych ustawień
warstwy korekcyjnej
Levels
(Poziomy)
— będzie ono
wymienione na samym dole listy.
[13.3]
Podgląd
zdjęcia po naciśnię-
ciu klawisza Alt/Op-
tion i przesunięciu
suwaka świateł
(biały) w sekcji Input
Levels (Poziomy wej-
ściowe)
Korekcja tonacji zdjęcia przy użyciu
warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy)
[13.4]
Podgląd
zdjęcia po naciśnię-
ciu klawisza Alt/Op-
tion i przesunięciu
suwaka cieni (czar-
ny) w sekcji Input
Levels (Poziomy
wejściowe)
[13.5]
Warstwa korekcyjna Levels (Poziomy) spowodowała
zwiększenie kontrastu zdjęcia (zakresy cieni i świateł zostały
znacznie lepiej zaakcentowane)
korekcyjnej Levels (Poziomy). Zauważ, że zakres tonalny uległ
rozszerzeniu — wykres rozciąga się na całą szerokość diagramu
[13.6]
Histogram zdjęcia po korekcji przy użyciu warstwy
261
Rozdział 13.
Stosowanie warstwy
korekcyjnej Brightness/Contrast
(Jasność/Kontrast)
Niewielkie poprawki w jasności lub kontraście obrazu
można przeprowadzić przy użyciu prostej w obsłudze,
lecz skutecznej warstwy korekcyjnej
Brightness/Con-
trast
(Jasność/Kontrast).
3. Zmień jasność i kontrast obrazu przy użyciu suwa-
ków
Brightness
(Jasność)
i (lub)
Contrast
(Kontrast)
[13.7 – 13.10].
Nie zaznaczaj opcji
Use Legacy
(Użyj
dziedziczenia).
Korygowanie obrazu przy użyciu warstwy
Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)
1. Kliknij dowolną warstwę obrazu, także warstwę
Background
(Tło).
2. Kliknij przycisk warstwy korekcyjnej
Brightness/
Contrast
(Jasność/Kontrast)
w panelu
Adjustments
(Dopasowania)
, aby wyświetlić jej ustawienia.
Opcja ta powoduje włączenie tradycyjnego sposobu
działania warstwy korekcyjnej
Brightness/Contrast
(Jasność/Kontrast),
wiążącego się z nieodwracalną
utratą pewnej części informacji o obrazie. Po wy-
łączeniu tej opcji udoskonalony algorytm warstwy
Brightness/Contrast
(Jasność/Kontrast)
będzie starał
się przeprowadzić zmiany wykonane przez użyt-
kownika w możliwie nieinwazyjny sposób, o czym
możesz przekonać się po wyświetleniu histogramu
skorygowanego zdjęcia.
Stosowanie warstwy korekcyjnej
Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)
[13.7]
Oryginalne zdjęcie jest zbyt monotonne (ma zbyt
słaby kontrast i niewystarczające nasycenie barw)
[13.8]
Dzięki skonfigurowaniu parametrów warstwy
korekcyjnej Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)
w sposób pokazany na rysunku wzrosła jasność
edytowanej fotografii. Poprawił się też jej kontrast, co
spowodowało zwiększenie nasycenia barw
[13.9]
Kolorystyka skóry na oryginal-
nym zdjęciu nie wygląda zbyt atrakcyj-
nie: kolory są zbyt jasne i „sprane”
[13.10]
Dzięki skonfigurowaniu parametrów
omawianej warstwy w sposób pokazany obok
ogólna jasność zdjęcia uległa zmniejszeniu.
Towarzyszący temu wzrost kontrastu zaowo-
cował poprawą kolorytu skóry
262
Zgłoś jeśli naruszono regulamin