techniki wytwarzania orłowicz opiekun.pdf

(35958 KB) Pobierz
Zenon
OPIEKUN
Wladyslaw
ORt0W|CZ
Feliks
STACHOWTCZ
TECHlIIITI
WYTWANZAilIA
{ffi
Wydam z zgodq Reklora
Op inioda wca
dr hab. inz. Edmund TASAK, Proi ACH
SPISTRESCI
7
G€now€faSPdLNIK
tec hnicznY
Redak tor
AIna MAZTJR
1. METALI]RGIA
wsQpne
1.1.WiadomoSci
9
9
iLohictwa
wvdzialuBudowvMaszvn
Sk^Et ucrebianydla student6w
ia
otfewydEia Z^rzqd]?a i Mdketingudo wlkLiddw i cwiczef hboEroryjovch
obr6bka
cieplna'
z przedmiotir
"techdki wltwarzada'(odlMictwo, spawalnictwo'
przerdbka
Plastycaa)
ODLEWNICTWO...
wst€pne..........................-.....-.-
2.1. WiadomoSci
2.2. Olrzlm).*mie cieklego m€ta|u .. .... .. ....... .
odlewuw formi€ .....................--'.
2.3. Tworzenie
2.4. Uklad wlewowy
2.5. M€tody odlewania ..
maododle*ania..................------
2.5.1.Podzial
fofm
2.5.2. Reraleeykonanie
malzlrowe
2.5.3. Formowanie
skorupowe
2.5.4. Formowani€
nod€li ... .. .... .... ..----
M€toda
eytapianych
2.5.5.
Shaw
2.5.6. Metoda
kokilo*e
2.5.7. Odlewanie
2.5.8. Odle*"nie ciqgh i p6lciacl" *--------
---
odlrcd(ow€
2.5.9. Odl€\{,anic
.
pod
cisni€niem......----.-
Odle*anie Diskim
2.5.10.
przcz
......
wycisl|lie .......... ..... .
2.5.1l.
Odle$anie
cisnieniow!
2.5.12.
Odl€wanie
2.6, Wybijanie i oczyszcz.nie odlew6w .. .. ..... .
2.?. Wedy odlewnicze ..
jakosci .....
2.8. Kontrola
3l
31
39
48
49
49
50
56
5E
60
6
64
64
65
66
Metalurgia
Odletnictwo
metali
Obr6bta PlastYcztm
Spavanie
Obfibka ciePlna
ISBN83-7199-034-0
Rz€szowskiej
Politechnih
OficynaWydawnicza
Rzesz6w
ul. W. Pola2, 35-959
10
12
15
82
84
Nddld 600+ !5.sz. A*. }1d. t5,53.At&.dtut 1475 PFkroft.r. kt ln?0sBl-
i
Oddm do dn*! w nt@iu 1998 wvdf,ttos@ w maM | 98 i
ih llre.so Luktsi*let' ul w Poh 2 3t459 R4t26s
z.ll.d Polin!6i Polidhniti R,@*sll.j
zb rr 13/93
OBROBKAPLASTYCZNAMDTALI
3.1. Wiadomoiciwst9pn€
ptyn
1.2. Podshw' teorii plastycznego i€cia
3.2.l. Odkszralcenia
pla$y
phsrycaych
1.2.2.Mcchanian
odksralcen
3.2.1.Umocni€nieodlsztalcenio$e
..............-.-----.
1.2.4.Pla$ycaodd
netali.
3.3. Procery technologiczne
ob.obki plastyczn€J
3.3.1.Pr@csy
walco*?nia
3.1.?.Procesy
kucia
iprasoweia..................................
\ryciskania
1.3.1.Procesy
.
1.3.4.Procesy
ciqsnienia
LJ.5. Procesy
tlezenia...
1.1.5.l. Opencjei sposoby
lerdtowahia
3.3. 2. Ciec ................-...
5.
ie
3.3. 3. Giec .....-.......-.---..
5.
ie
3-l-5.4.KtztahovMieyadniotiw zpdieftchiqnieromralnq
E7
8',1
89
E9
9l
9l
95
96
96
IOI
105
l0E
t2
t2
t4
t2l
. t2J
4.
wsTQP
Skrtpt awiem podstawowe wiadomosci z zakrcsu m€talugii, odle*Tic-
twa, pzembki plasqcarej, spawalnictwa i obr6bki cieplnej, zE szcze}6lnym
uwzgladnieniemich prrydatnosci w budowie i cksploatacji maszln. Przedsta-
wiona pracama pozwoli6 na zrozumienieistoty problemuwytwarzani4 kontroli
i napmw czeici masryn. Ze skryptu mog4 kor4/sra6studenciWydziaiu Budowy
Masz,i i Lotnicrwa, a takze Wydziatu Zarzedzania Moketingu. Od absolwen-
i
ta Wydzialu Zandz nia i Ma*€tingu nie wymaga sia szczeg6towejwiedzy
z tego zrkesu, ale brak og6lnej znajonosci tych zagadniefiuniemozliwia mu
przfsd4 wsp6lprdcA t€chnologami,od k6rych z kolei vynaga sie szczegolo-
z
problcmu.
w€j
^ajomosci wiedza powirna by6 jeszcze poglabionaaajomoici4 obecnych
U2ryskana
koszt6w zwi4zanych ze stosowairiemposzczeg6lnych
technologii. Temat ten
powinien przedmiotem
by6
kolejnego
opmcowania.
Poszczeg6lne
rozdzialy napisalii Zenor Opiekm - rozdz. 1 i 5, Wtadyslaw
or|ovti.z - rozAz.|,2 i 4, F€liks Stachowicz- rczdz. 3,
Autorzy dziQkuja Panu &. hab. inz. Ednundowi Tasakowi, pmfesomwi
Akademii C6miczo-Hutnicz€j w Krakowie 26 wnikliwq recenzjA kt6ra wzbo-
gacilatr€!6 skry?tu.
1. METALURGIA
wstppne
l.l. Wiadomo$ci
z
Wr6z metalwgia rJ(,ohcdzijezykag!€ckiego sl6w
od
kru_
"metallon"-
sz€ci ,,crgon"- praca.W aaczcniu urytko\rymobecna
jest
metaiurgia nauk4
m€tody
oFrymywania
opisujqpq
mctaliz rudomzsposoby prirO'tti, cetern'
lctr
mstcrial6wslosowanFh przcmySle,
uzyskanis
budownictiie itp. l*,gli
_I
I
cnemrcancplerw[srKt w stantemdzmymwystEpuj{c€ skoruDie
w
ziemskiei
okrcSla dianem ,rirrelaldw.Minenl kopalniany mieszanina
siQ
lub
rninerat6i
jcden lut w&€ej
zawieraj{ca
zawiera
.m€talillazJra sie nrd4.Rurlazazwyczaj
sllad$ikarniskdnymi i zidnisrlmi, czyli trw. skall ptonn+
zlricczyszczenia
Rudydzicli sie ns tlenkowc,wfglstrowc,
siarczkowezafu"ojap" ..t i *
i
nic rodzinym.Biorqppod uwagQ
skladchemiczny
skdy4o"ii.;, *yrOtri" ""--
sip
krzemionke,
rudykwalnc (zawierajEcc
SiOr, zasuao,nJ
1ia*erijqp" Oenf.izai
sadowc
(zawiemjqpe
--CaO, MgO, BaO i inne) i samotopliwe
tlenki kwajne
orszzssrdow€).
od
metaliwyr6a,ia sie melalusie
. W _zrlc2nojci rcdzajuoFzynywanych
2!hz. (mctrlurgir czaltra)i melalulgie
nerali njezela4ich, np., if, Vg, Z"l
Cu, Ti, itd. W zqleznosci sposobu
od
pozyskiwania
metaliz rud .;2.'1;;i;
piromctllurgi€,
elekmmetllurgiai hydronetalur$€.
Pmc.ry pircm.trlrrgtu1hc (ogiowc) przebiegajCwysokiejtemperaru_
w
rzo,r cioploni.zbdnc.doich prulbiegu
uzyskujc giA""i" o .pit_i"'puli","
si€
peliwacieklcgo ropynafto j) hrl gam;go (nj.
(trp.
shl.go (np.koksu),
eazu
zi.mncgo).
Proc.ly .lcLtrometrlurgiczle dzielqsig na elektrotermicaneelektro_
i
ch.mican..Proccsy
clektsoremiczne
przebiegjqw w)sokiejEmpemturze,
a
zroq|om
Jcs cncrgtaeH(ryczra, flocesyelektrochemic4e zwiqzane
sq
.Crcpa
z aFrEouzlsloplonycn metatl.
soll
Proc..y hydmDetd!ryiczne polegaj{ lugowstriu, dzislaniu rude
na
ti.
na
wodn),miroaworamisubslrncjichemicaych.W wynitu igowania mJl i
-
do
rudyp!'rachodzi rozt$/oru, pbzwala oddzielenie oaiu,iecrvszcze,n.
co
na
go
Zgłoś jeśli naruszono regulamin