a_10_2015_05_01.pdf

(1541 KB) Pobierz
Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu
Uk ad graficzny © CKE 2015
Nazwa kwalifikacji:
Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Oznaczenie kwalifikacji:
A.10
Numer zadania:
01
Wype nia zdaj cy
Numer PESEL zdaj cego*
Miejsce na naklejk z numerem
PESEL i z kodem o rodka
A.10-01-15.05
Czas trwania egzaminu:
180 minut
EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
CZ
PRAKTYCZNA
Instrukcja dla zdaj cego
Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk z numerem PESEL i z kodem o rodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk z numerem PESEL oraz wpisz:
swój numer PESEL*,
symbol cyfrowy zawodu,
oznaczenie kwalifikacji,
numer zadania,
numer stanowiska.
3. KART OCENY przeka zespo owi nadzoruj cemu cz
praktyczn egzaminu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera
2
strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zg o przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz
praktyczn egzaminu (ZNCP).
5. Zapoznaj si z tre ci zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji
pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o gotowo
do oceny przez
podniesienie r ki”, to zastosuj si do polecenia i poczekaj na decyzj przewodnicz cego ZNCP.
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego ZNCP.
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci sal /miejsce przeprowadzania
egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego
to samo ci
1.
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj napraw tapicerowanego siedziska fotela. W trakcie demonta u poszczególnych warstw
tapicerskich rozpoznaj uszkodzone elementy, a nazwy uszkodzonych elementów zapisz w tabeli.
Wymieniaj tylko uszkodzone elementy, zast puj c je tym samym rodzajem surowców. Wszystkie szycia
wykonaj maszynowo. Zako czenie prac zwi zanych z demonta em warstw tapicerskich zg o
przewodnicz cemu ZNCP przez podniesienie r ki. Po uzyskaniu zgody zamocuj pasy i przyklej piank
poliuretanow , a wykonanie tych czynno ci tak e zg o przewodnicz cemu ZNCP przez podniesienie r ki.
Po uzyskaniu zgody przyst p do wykonywania pozosta ych prac zwi zanych z napraw siedziska fotela.
Zadanie wykonuj na przygotowanym stanowisku pracy wyposa onym w niezb dne narz dzia i sprz t oraz
maszyn do szycia.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i ppo . oraz ochrony rodowiska.
W czasie demonta u u ywaj okularów ochronnych. Po zako czeniu pracy uporz dkuj stanowisko, oczy
narz dzia i sprz t, a odpady umie w pojemniku przeznaczonym na ten cel.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlega b d 4 rezultaty:
wykaz uszkodzonych elementów,
zdemontowane siedzisko fotela,
zmontowane siedzisko fotela,
gotowe siedzisko fotela
oraz
przebieg wykonania naprawy siedziska fotela.
Wykaz uszkodzonych elementów
L.p.
Nazwa elementu
Strona 2 z 2
Zgłoś jeśli naruszono regulamin