Dr Bronisław Malinowski - Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego - pogląd na genezę religii ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu (1915).pdf

(59472 KB) Pobierz
W IE R Z E N IA
P IE R W O T N E
I FO R M Y U S T R O JU S P O Ł E C Z N E G O
http://rcin.org.pl/ifis
http://rcin.org.pl/ifis
DR.
B R O N IS Ł A W
M A L IN O W S K I
W IE R Z E N IA
1 F ORM Y
U ST ROJU
P IE R W O T N E
S P O Ł E C ZN E G O
P O G L Ą D
G Ó L N E M
N A
G E N E Z Ę
R E L IO II
Z E
S ZC ZE -
U W Z G L Ę D N IE N IE M
T O T E M IZ M U
K R A K Ó W
A K A D E M I A
N A K Ł A D E M
S K Ł A D
F U N D U S Z U
1915
,2
U M IE J Ę T N O Ś C I
W Ł O D Z IM I E R Z A
O.
S P A S O W IC Z A
I
S P Ó Ł K A
G Ł Ó W N Y :
K R A K Ó W
G E B E T H N E R
http://rcin.org.pl/ifis
Dr u k a r n ia U n iw e r s y t e t u Ja g ie llo ńs k ie g o p o d z a r ząd e m Józe fa F ilip o w s k ie g o .
http://rcin.org.pl/ifis
P RZEDM OW A.
P r a c a n in ie js z a n ie je s t z u p e łn ie
s trony
z a w ie r a
ona
o p r a c o w a n ie
z a jm o w a ło
tu
dość
n ik o g o
d n ie n ia — t o t e m iz m u ;
n ie b ę d z ie
i u
nas
s tro ny
za pe w ne
ba rdzo
je d n o lit a .
Z je d n e j
s p e c y a ln e g o z a g a ­
s a m o p r ze z s ię
z po za
Z
c ia s n e g o
d r u g ie j
za r y ­
z a g a d n ie n ia , k t ór e
k o ła
n ie lic z n e g o
e t n o lo g ó w .
n a s z k ic o w a n ą
s ze r s ze
k o ła
zo s t a ła w b a r d z o
o g ó ln y c h
s a c h t e o r y a p o w s t a n ia r e lig ii, t e m a t m o g ą c y z a in t e r e s o w a ć
z n a c z n ie
z n a c z e n ie .
D w a te z a d a n ia , k t ór e s o b ie p r a c a o b e c n a s t a w ia , s ą
do pe w ne g o
i za k r e s ie
n a g e n e zę
g ic z n a
t o t e m iz m u
m a t e r y a łu
za ne :
s t o p n ia n ie z a le ż r f W ^ n a e t o d z ie
s ię
odno s zą.
g łó w n ą r o lę o d g r y w a
r o z w a ża n ia
a rgum e ntac yi
W p o g lą d z ie
p s y c h o lo ­
W te or yi
z ja w is k , d o k t ór y c h
r e lig ii
w artoś ć
i p o s ia d a ją c y
n ie w ą t p liw ie
g łę b s z e
a n a liz a
i te o r e ty c zne
s o c y o lo g ic z n e .
d o w o d z e n ia z a le ży o d u ję c ia i ja k o ś c i
O b a te t e m a t y s ą je d n a k z in ­
p r z y k ła d u
do
o g ó ln e j
za s a dy ;
e t n o lo g ic z n e g o .
w
s to s unku
n e g o w z g lę d u ś c iś le o d s ie b ie z a le żn e , ś c iś le z s o b ą z w ią ­
s t o ją
w s t o s u n k u k o n k r e t n e g o z a s t o s o w a n ia d o t e o r e t y c z n e j kon-
s tr u k c y i.
O g ó ln e
r o z w a ża n ia o r e lig ii z o s t a ły z a s t o s o w a n e
w y p r ó b o w a ć je d y ­
do przy pa dku
t o t e m iz m u .
W a r t o ś ć i z n a c z e n ie t e o r y i m o żn a
n ie p r ze z z a s t o s o w a n ie je j d o p o s z c z e g ó ln y c h p r z y k ła d ó w .
http://rcin.org.pl/ifis
Zgłoś jeśli naruszono regulamin