1946 Żołnierz Polski nr 13.pdf

(33675 KB) Pobierz
WYCHODZI W
PIĄTKI
NR
13 (29) • 5 - 11
KWIETNIA
1946
Al
.-
C E N A
7
Z
l
/j
)IV~
http://sbc.wbp.kielce.pl
HERBERT
HOOVER
W
PO
LSCE
B. prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Hemert Hoover, badajfCY
z polecenia prez. Trwni!lna sytua-
cję iywnoŚCłow4
w Europie,
g0-
ścił
ostatnio w Warszawie, gdzie
odbyt szereg konferencji z pnlz.
Bierutem i
-członkami
Rz/!du i
Zll-
pornał się bliżej
z naszymi nie-
domaganiami aprowizacyjnymi
Poniiej:
prez.
(fot.
Hoover
ogł~a
Dnia 13 i 14 IV.
odbęd4 się
w Szczecinie
uroczystości,
zwi,zane z
rocznicą
przekroczenia pnez
od-
chialy Wojska Polskiego
Odry
i Nysy. Na
zdjęciu:
widok portu
szczecińskiego
(fot. Wytw. Film
.
W
.
P
.)
groby
pow$łańców
na
placu
Tnech
Knyiy
"
Zołnierz
Polsk1"
B
.
Urszulak)
Niemcy
opuszczał/! Pobkę.
Transport Niemców na dwotCu w Ktodzku
W Warszawie
odbył się Wszechświatowy Tydzień Młodzieiy.
Delegacje
młodzieiy złożyły wieńce
na Grobie NiulliInego
lołnierza
Finałowy
(tot.
wytw.
FUm.
W. P.)
legia -
mecz o srebrny puchar Warsz.
Ou.
ZPN
wygrał
WKS
Warszawa - bij4c .,Radomiaka"
dn.
23. III. 9:1 na
Stadionie W. P. w Warszawie
Fot. B. Urszul
ak
Szacherski oru Br.
Kopczyński,
http://sbc.wbp.kielce.pl
MAN
.I
FESTACJA W SZCZECINIE
16-1:0
InviełDia
mija
rek
od dnia,
W
którym
łoi­
nierz OdrodzoneJ:o Woj.
aka
PołslDeJ:o
przekro-
czyi uc:hodDie
poaniee
Rzeczypospolitej.
l6-cokwiełnia
1945
r.
przekroez:rla
Odrę wsła­
wiona w bojaeh l.
AnnJ~
W.P.
l6--co kwietnia
1945
r.
pnekroes:rła Nysę
2.
Ar-
mia
i
wraz
II
nill Korpas
Pancerny.
Herb Szaedu
lEWJ'cięsłwa
Cala Polska
obehoddć
będzie UI'OtlZ)'ŚCie roe:mieę
Ny~
nad
Odrll
i
Punktem kulminacyjnym
uroezysłośei
rocznico-
wych
będzie
wielld
zjazd
uczestników forsowania
Odry
i
Nysy
w
Szezeeinie
w
dniaeh 13-14 kwiet-
nia
IM6
-toku.
Zjazd
nuezyq swoJll
oheeDo~
najwyisi dostojnicy Rzeczypospolitej z Prczydentem
ob.
Bolesławem
Bierutem
j
NaczeIn:rm Dowódq
W. P.
MarszalldeJIL
Zymienkim na
czele.
13-go kwietnia
pn:ybędlt
do
SzezeeiDa sztafety
wojskowe, które
W7Bta~
kilka dni przed
tym
II
Gdańska
i
z .Jeleniej
Góry.
Trasa
sztafeł
przebie.
gu
będzie wzdłui eałej
naszej graniey póInoenej
(morsldej)
i
zachodniej.
W
łen
sposób
kaid:r
punkł
naszych cranic
przyśle
SJ'IIlboliczne pozdrowienia
na
nczecłńskJt manifestację.
Tecei dnia zostanie
w Szczecinie
położony kamień
wploy
pod
pomnik
"Strat nad
0cInł".
U kamienia
węPelneco odbędzie
się uroc:ysły
apel polecb'ch. którzy zlobli swe b
-
eie za
wolnośe
i
niepodląlość
naszej Ojczyzny, za
jej
wielkośe
i
snę.
Wieaorem 13-co kwietnia
wzdhd
eałeJ
cranicy zaehodDiej
zaplolllł
01:Die.
W
niedzielę
cJnia
14-co kwietnia
odbędlł się Cłów­
De
aroaysłośei
przy
udziale
Prezydenta,
Nanelne-
co Dowódcy
W.
P.
i
Bądu.
Uroczystości szczecińskie.
którym towarzyszye
bęq
obchody w
eaIym
kraju.
słanJt się
wydarzeniem
o
doniosłym
.
znaczeniu.
Będll
one przede
wszystkim
wielkim
świętem
Odrodsonego Wojska
P~l5kieco.
Bok
'ema
iołnien:
polski
wpisał _wą. wspaniaą ~
do
hisłorU
zwy-
cięstw ~o oręia.
Wal Pomorsld i
Kołobrzeg.
Odra i
Nysa,
Buchisz7n
i
Berlin -- to
nazwy.
któ-
re staGlll
się
na zawsze symbolami wielkich sukce-
sów militarnyeh naszej
młodej
.Armii.
Nie
ma
w dziejaeh naszych
triumfu.,
któryby
mócł
pod
względem
&Weco
znaezenła
dorównae odniesionemu
przed rokiem
zwycięstwu..
Bylo bowiem wiele bi-
tew. które
słały się
punktami
zwrołDYDli
wojen, ale
tylko
bardzo
niewiele takich, które
odwróciły karlę
historii.
Do
łych
cmatnieh
~eą właśnie zwycię­
stwa
Odrodsonąo
Wojska PoJskieco.
Przez
wieki
całe astępowaliśmy
na wsebód przed
niemiecką
Da
wab\.
Raz
po
raz
faJa cermaóskieco
DaJazdU
zalewała
uasq
ziemię. Wrzesień
1939 r.
był
nezytoW)'ID
punktem tej
falL
I dopiero ioInierz
Wojska Polskieco, spnymienoDecO
II
Armią
Czer-
woJllł,
odwróeil
kartę.
Zamiast na w. ehód,
połoez:r.
s
li
się
Niemcy
na
zachód.
0d.r0dz0De
Wojsko Polskie
pomśdJo
wiekowe krzywdy i upokorzenia,
unasało
.laańbę września
1939
r..
przywróciło
Maciel"Z!
pra-
stare piastowskie ziemie Da zacbodsie. Ukoronowa-
niem
zwycięskiej
kampaDii IK5 r.
było
przekroeze-
nie
Odry
i NySy
j
lIdobycie
Berlina.
I
dlatece
ureaysłośd
roeznIcowe
SIl
nauym
wiel-
kim
świętem,
SIl
świętem
naszeco czynu zbrojuep,
który
słał się
waikim
ezynnikiem w
odrodsenłu
nie-
podIeJ:łej paiisłwo~
polskiej
j
wytyczeniu
spra.-
wiedliwych
craDic
Jlftezypospoliłej.
Mówil!tc o
żwyci~e,
DiccJy
nie
wo~
zapomi-
nae
o jego
źródłach.
U
źródeł
czynu
zbroJnąo
Od-
rodzoDeco
Wojska Polskieco
lb'y
myśl
polityClllla
o.....
demokrałyczneco.
Demokracja polska
wskuała
Darodowi polskiemu
slU5lUIą drocę.
Obóz
demokratyczny
jest
łwórq
50-
ja.nu
polsJu~radzieeldep.
który
słał się
podstawll
4
Czołgi
L- AmID W. P.
ud
Odr,
cto'-
WTłW.
mm.
w.
P
.)
naszeco
zwycięstwa.
Obóz demokratyczny jest twór- które
próbują
uezynie z naszych eranie przedmiot
q
Wojska Polskieco.
Obóz
demokratyczny
jesł
erY
poUłyeznej.
wreszcie
tym,
który pierwszy muril
i
zrealizował
Tneba sobie jasno :IDe
sprawę
z tego,
że zwroł
baslo:
"
Granice Polski
nad
Odrą. N~
i
BaIt:r-
-
ziem zachodnich Polsce jest nie tylko aktem spra.
kiem!"
wiedliwości
dziejowej, czy wzmocnieniem Daszeco
Idea
dem
zaehodnicb jest oheenie
powsze~
potenejalu gospodarczeco. .Jes' to przede
wszysł­
w
narodżie
polskim.
I
właśnie dlałeco
warto
PrZ)'-
kim
wainy
czynnik
w
usunięciu wisząceco
nad
na-
pomDiee dzisiaj slowa
"
premiera" Areiszewskieco,
mi
od
wieków niemieckieco
Dieł»e2pieczeńsłwa.
który
uroayście
zrzekal
się
..
Wrocławia
i Szezeci-
Granice
p
ad
Odrą
i
Nysą
-- to wzmoenienie Polski
na". Warto
przypomnieć,
Jak
Andersowie
i
Jlaezkie. i
osłabienie
Niemiec.
Rozumieją
to doskonale ei,
wicze :I
p~
na ustach
wys'ępowałi
przeciwko którzy takieco
osłabienia
nie cbq. Kampania,
jaką
pn:yląezeniu
do Polski ziem zachodDieh,
Jak na-
prowadq pewne
koła
w Anglii przeCIwko naszym
zywaU to
fanłazJJt
i
utopą.
granicom zachodnim, kampania, której
wyrazem
I
jeżeli
dzisiaj
3
miliony Polaków mieszkaA na stab'
się
ostatnio
słowa
Chnrchilla,
że
"Polska
wy-
Sl;pku, Ziemi LubuskieJ. Pomorzu ZaehodDim
sunęła się zbył
daleko
na
zachód" --
jest
ezęścill
i Mazuraeh,
jeśli
pracujll dla Polski
ś1~e
kopal-
Cry poUtyczneJ,
zmierzającej
do ód.r odzenia silnych
nie
i
huty.
jeśli
d:rmiJt komin,. fabryk Wroclawia. Niemiee.
jeśU praeuJlł
diwigi
porłowe Gdańska
a
Niemcy
To
SIl
fakty. z jakimi powinni
liczyć się
ci wuy-
opuszczają
na
zawsze cranice
RRczypospoUłej
-
sey, którzy w ten, czy inny sposób reprezentUJl\
jest
to
WYIąCZlUl zasłuR
obozu
demokrałyezneco,
w
Polsce
ideologię
Churchilla i jemu pocJobnyela
który pomimo
pn:enkócl
i
trudności połram
zrea-
i
,sympałyzuJll
11
prądami, &łojącymi
w Jaskrawej
JilIowae
każde słowo swąo pro~u
-
prolramu----iPrzeCZDOśei
z interesami narodu polsldeco, codq-
wielkości
i
siły
Polski.
Ani
jedna
kropla
krwi
ioł-
eymi
w
był
nowej Polski.
nienkieJ. przelanej w walce o te ziemie,
'
nie
poszła
Uroczystości
nczeeiiaskie
dadzą jasną
i
w:rraiuą
na
marne..
Od
stóp Sudetów i od
Elbląca
ai
po
odpowiedź
malkontentom
zwycięstwa
nad
fan:r-
SzezeciD
słoJl\ dziś
lDOCJlO
polskie slupy
craniczne.
zmem.
Będą
one
podkreśleniem
naszyeh praw do
D~o
roeznieowe
uroeznłośei
w
polskim
Szese-
ziem
zachodnich.
Będą
podsumowaniem ogromneco
ciDie
staną się
wyrazem
wiełkiqe
i
pełnego
trium- dorobku,
jaki
osiJtPlł!6śmy
na
łych
ziemiaeh w
c:iIt-
fu obozu polskiej demoluaeJi. triumfu
myśli
i
za-
gu
tak
krótkiego okresu ezasu.
Będą wielką
maui-
sad,
sformułowanych
w
ManifeśCie
Lipcowym
Pol-
fesłacJll
niennerwalnej
łl\eznośei
ziem
zachodDicll
skleco
Komiłełu Wyzwołenia
Narodowqo
II
Macierzą.
Ale
na
ł:rnl
nie
kończy się
ich
DaaeDie.
Uroezy-
Ziemie nad
Odrą, Npą
i
Dałłyk.iem,
ziemie.
:&d.
słośd. szczeeińskie staną się potęiDą manifesłaeJJt,
byłe krwią
polskieco
iołnierza
--
były,
i
bęq
pol-
skierowaaą
przeciwko
tym
kolom zacraniezn:rm.
we!
http://sbc.wbp.kielce.pl
Odzy skani e
ziem
zacho dnich daje w posia da-
nie polsk iemu
lotni ctwu
szybo wcow emu
jedną
z
największych
·
szkół pilotażu
w Euro pie.
Mie-
ści się
wars ztató w, jakic h nieje dna u nas fabry ka mo-
głaby pozazdrościć.
ona w Grun owie obok Jelen iej Góry .
Kierownik
działu
mecha-
niczne go, pilot-instruktor
Rudolf
Radwański
Szyb owisk o w Grun owie
będzie miało
nie-
wątpliwie
bardz o wielk i
wpływ
na rozwoJ
i
popularyzację
lotrrl ctwa w szero kich masa ch
społeczeństwa.
Spec jalnie korzy stne waru nki teren owe,
pła­
skie górsk ie zbocz a
nadające się
do start ów dla
wszy stkic h
kategońi
szybo wców , oraz specy -
ficzne
waru nki
atmo sfery czne
dają
olbrz ymie
szkol enia
młodego
naryb ku. Ory-
ginal nym zjaw iskie m atmo sfery czny m
jest
tak
zwan a
stojąca
chmu ra,
powstająca
przy
po-
łudniowym
wietr ze, która pozw ala na doko ny-
wani e bardz o wyso kich lotów .
Kierując się
spe-
cjaln ymi
drogo wska zami o maka ch
szkoły
szy_
bowc owej,
rozsławionymi
na
linii
Jelen ia Gór a-
Grun ów,
po
15-tu minu tach
jazdy
autem
jesteś­
my na miejs cu przed zabu dowa niam i
szkoły.
Na nagim zboczu góry, na skraj u
wiosk i,
stoją
budy nki szkol ne.
BliskoŚĆ
szosy
umożliwia
dl)-
godn e
dojście
do
piętrowego
budy nku admi ni-
strac yjneg o, a zaraz em do bloku inter natu, który
jest w stani e
pomieścić
stu pilotó w, zapew nia-
jąc
możliwości
W poszc zegól nych halac h
i
mont owni ach, przy
szere gu
różnych
masz yn do
~róbki
drzew a
i
żelaza pracują młodzi
mech anicy szybo wcow i
pod
kiero wnic twem
inż. Radwańskiego.
Kom -
pletu je
się
szybo wce ponie miec kie i remo ntuje
się
uszko dzon e w nalot ach. W
kreślarni
inży­
niero wie
przygotowują
nowe kons trukc je pol-
skich szybo wców , które
będą
budo wane na miej-
scu. Brak
materiałów
k':\ns trukc yjnyc h pokry -
wa
się
z zapas ów odnal eziot ych w
przeróżnych
zaka mark ach
~~oły
i
dosyć
często
znajd owa-
nych
wśród
niem :'ecki ej
ludności
cywi lnej.
Przy wars ztata ch
znajdują się
maga zyny .
typy naj dosko nalsz ych szybo wców .
po-
śród
który ch znajd ujem y
też
i nasze przed
wo-
jenne licen cje,
tworzą
tutaj fund amen t nasze go
sporl; .t
szybo wcow ego.
Dotąd zakłady
Grun owa
wysłały
do Polsk i centr alnej 90 wago nów
sprz- :tu,
zaopatrując
w
ten
sposó b nasze
ośrodki
szybo~cowe.
Różne
im
pełny
komf ort.
Dziś
wszy stkie
we-
remo ntu
i
skom -
pleto wani a,
gdyż
Niem cy
uchodząc
nie zapom -
nieli
zdev.utować
tak cenn ego obiek tu. Po prze-
ciwn ej stron ie szosy
mieszczą się
zabu dowa nia
wnętrzne urządzenia wymagają
Waru nki tward ej
i
zdob ywcz ej pracy w szkol e
wyrabiają
chara kter pioni era ideow ego na
za-
chod nich
rubieżach. Szkoła
Gron owa.
śmiało
rzec
można.
twor zy garni zon tej
miejscowości,
a przec iri wrog owie
jeszc ze
wśród
nas.
Powi etrze Grun owa
działa
na apety t. Z za-
spoko jenie m apety tu
jest
jedna k podo bno g:)-
rzej. Nie tylko ,
że
kuch nia nie
może nadążyć
z dosta rczen iem
jadła
dla
grom ady wiecz nie
głodnych
zuchó w,
ale
i
w maga zyna ch nie ma
http://sbc.wbp.kielce.pl
dostatecznych zapasów.
Zrobił się koło
tego nie-
mały
huczek i
spraw~ oparła się aż
o Minister-
stwo Komunikacji, które
przyrzekło
pomoc.
Oby
wydajną!
Te zuchy
muszą
solidnie
jeŚĆ!
gospodarczych
mło­
dzież szkoląca się
jest najlepszego ducha. Praca
na powietr.zu, start
i
walka z wiatrem
to
naj-
wspani~lszy
egzamin
wytrzymałości
ducha i
ciała
tak potrzebny naszym
przyszłym
lotnikom.
dumni z obranego zawodu.
Pomimo wielu
nas: gdy wrócimy
stąd
do Pol-
ski centralnej,
będziemy już
instruktorami
i
zaj-
miemy
się
szkoleniem innych.
Mało się
o nas
pisze i mówi, ale wnet damy
znać
o sobie.
Dzwoni telefon:
rozpoczęły się ~oty
na star-o
cie
A.
Samochód oczekuje nas przed kasynem.
Niebo jest przenikliwie niebieskie i
pocięte wą­
skimi pasami wiosennych cJ:unur. Wiatr czo-
łowy. Mały
Chevrolet dyszy górskim biegiem.
wśrubuwując się
serpentynami na szczyt. Osta-
tni
zakręt
- i
wyłaniamy się
obok olbrzymich
hangarów i
'wieży
meteorologicznej. Na starcie
stoi "Zuraw",
smukły
szybowiec o
pięknej
linii
opływowej.
Tu
praca wymaga koordynacji i bez-
względnego posłuszeństwa
wobec instruktora.
Chwila
napięcia,
w której
głos
ma instruktor:
-
Liny gotowe...
Naciągać!
Zapewniają
trudnOŚCI
stopy
chłopców wpijają się
w
dół
zbocza.
Ciągną
w opalonych
rękach
gumowe
liny.
Raz
dwa __ trzy! Zryw!
Biały
motyl Gru-
nowa startuje!
Poszedł.
Idzie
wspaniałe
na
ża­
giel nad zboczem C, potem oddala
się
ku Je-
leniej Górze. Oto
piękno
ikarowego sportu!
Młodzi
piloci
wpatrują się
w niebo, na którym
już
na zawsze
uskrzydlił s'ę
polski pilot.
Wreszcie raport z lotu.
Lądowanie nastąpili>
na wskazanym miejscu pod zboczem C. In-
struktor,
wykazując młodemu
pilotowi niedo-
ciągnięcia
lotu,
uśmiecha się
do nas.
Chłopak
odmeldowuje
się.
Instruktor chwali
się
przed
llami swoim uc:miem.
Przyszedł
z partyzantki
i
wszystkimi
siłami dążył
do lotnictwa. Gdy
pośłyszał
o Grunowie,
przyjechał
tu z
pierwszą
ekipą
.
W zimie
pracował ciężko
przy konser-
wacji
sprzętu
w warsztatach.
Dziś
lata. Ten
element
wróży
nam
przyszłość
-
kończy
in-
struktor Dziergas.
Kicha na
wieży nadęła się
i odwraca
się
w przeciwnym kierunku. Koniec lotów. Na po-
tężnych
linach
zawierają się d~wi
hangaru za
szybowcami,
ściągniętymi
ze startu. Pogoda
zmienia
się
momentalnie.
Błękit gaśnie
i znad
zbocza C nadchodzi chmura. Po serpentynie
wracamy ze wzgórza lotów do
szkoły.
Kapitan Wójcik
i
kierownik Buchajda
mogą
być
dumni ze swego
dzieła.
Granów, to gniazdo
naszych
najmłodszych orłów, stojących
na
straży
zachodniego nieba.
ppor.-pilot Józef Lewicki
Sprężyste
Pned
starłem:
zaczep
lin
o podwozie
http://sbc.wbp.kielce.pl
s
Zgłoś jeśli naruszono regulamin