Sprawozdanie_CW5_DamianNowak_czesc1.pdf

(1210 KB) Pobierz
POLITECHNIKA LUBELSKA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Laboratorium Metod Numerycznych
Imię i nazwisko:
Damian Nowak
Semestr:
I
Grupa:
EMNS 1.2
Data wykonania:
14.11.2015
Rok akademicki:
2015/2016
Ocena:
Temat:
Analiza pól elektromagnetycznych w programie
FEMM – część 1
Część 1 – Podstawy tworzenia modelu w programie FEMM
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodyką tworzenia modelu w programie FEMM na
przykładzie układu cewki Helmholtza oraz analiza rozkładu pola magnetycznego cewki Helmholtza.
2. Tworzenie modelu geometrycznego, definicja parametrów materiałów, definicja obwodu
elektrycznego
Ćwiczenie rozpoczęło się od utworzenia geometrycznego modelu układu cewki Helmholtza,
przypisania parametrów z biblioteki materiałów do poszczególnych elementów układu, a następnie
zdefiniowania obwodu elektrycznego.
3. Definicja warunków brzegowych, wygenerowanie siatki elementów skończonych, analiza wyników
obliczeń
Utworzono warunek brzegowy z następującymi współczynnikami:
Warunek ten przypisano do narysowanego wcześniej łuku o promieniu 50 cm.
Strona 1 z 6
Kolejnym krokiem było wygenerowanie siatki elementów skończonych i analiza układu w postaci
wygenerowania rysunku modelu z przedstawionymi liniami pola magnetycznego:
FEMM pozwala także na reprezentację wartości liczbowych wyników obliczeń w postaci kolorowych map:
rozkład gęstości strumienia
rozkład natężenia pola magnetycznego
Strona 3 z 6
rozkład gęstości prądu
prezentacja wartości na wykresie, wzdłuż linii prowadzenia charakterystyki; punkt początkowy i końcowy
linii prowadzenia P
1
(x
1
,y
1
) i P
2
(x
2
,y
2
) zostały wyznaczone poprzez przekształcenie równania obwodu koła w
układzie kartezjańskim: x
2
+ y
2
= r
2
=>
y = sqrt(r*r – x*x)
y
1
= sqrt(r*r – x
1
*x
1
); y
2
= -sqrt(r*r – x
2
*x
2
);
gdzie
x
1
= x
2
= 25; r = 50;
Sprawdzono również wykres dla linii prowadzenia łączącej punkty P
1
(x
1
,y
1
) i P
2
(x
2
,y
2
) określone jako:
x
1
= 0; y
1
= R/2; x
2
= sqrt(r*r – (R/2)*(R/2)), y
2
= R/2
gdzie
R = 25;
Strona 5 z 6
Zgłoś jeśli naruszono regulamin