Gleb Anfilow - Petla Czasu.pdf

(497 KB) Pobierz
Gleb Anfi ow P
��
tla
��
czasu
MAGIA TEORII
Dw ch, pochylaj
��
c
�� si nad sto
��
ami, pisa
��
o co
��
na arkuszach papieru. Palili,
��
przerzucali si kr
��
tkimi
��
zdaniami: ”Podaj e suwak…”, ”To ci pieska
��
ca ka…” Trzeci siedzia
��
�� obok i patrzy , jak malutki Jura Brigge o r
��
owym
��
rumie cu zamy
��
liwszy
��
si pogryza zapa
��
k
��
, pociera serdecznym palcem nasad
��
nosa
��
lub z gniewnym pytaniem: ”Czy mamy monografi Jermakowa?” rzuca si
��
�� ku szafie
bibliotecznej, jak niewzruszony Sasza Greczysznikow spokojnie uk ada pere
��
ki
��
symboli matematycznych w szeregi wylicze . Czasem Sasza przerywa
��
�� pisanie i
rozmy la
��
�� opar szy g
��
ow
��
na r
��
ku. I znowu pisa
��
, wertowa
��
�� zeszycik, na kt rego
��
ok adce wypisano: ”M. Rubcow - Fale istnienia. Teoria i zasady eksperymentu”.
��
Ci gn
��
o
�� si to ju
��
z godzin
��
. A przedtem by
��
a burzliwa dyskusja. Jura Brigge i
��
Sasza Greczysznikow w aden spos
��
b
�� nie mogli zgodzi si
��
z wnioskiem Maja
��
Rubcowa co do realnej wykonalno ci efektu wirtualnej p
��
tli
��
i powielenia cia .
��
Teraz przeliczali, sprawdzali, powtarzali krok za krokiem ca y tok rozwa
��
a
�� ��
Rubcowa. By o to nader interesuj
��
ce,
��
gdy graniczy
��
o z tematem ich w
��
asnej
��
pracy. Zgodnie z osi gni
��
tym
��
porozumieniem Maj powinien by siedzie
��
cicho.
��
Jura wsta , og
��
osi
��
�� przerw na
��
wiczenia fizyczne i zacz
��
�� podskakiwa
��
��
zadzieraj c wysoko pi
��
ty.
��
- Nie przeszkadzaj, przyprawisz mnie o wstrz s m
��
zgu
��
Zgłoś jeśli naruszono regulamin