Stanisław Szober - Słownik poprawnej polszczyzny wyd 2 fotograficzne - tytuł poprzedni 'Słownik ortoepiczny' (1948).pdf

(48561 KB) Pobierz
Jak rzeki rodowite płynie nasz język obficie
lecz jak one wymaga pilniejszej uprawy,
pewniejszego łoża.
,
S T A N IS Ł A W KOSTKA PO TO C K »
http://rcin.org.pl/ifis
POD EGIDĄ
T O W A R Z Y S T W A N A U K O W E G O W A R S Z A W S K IE G O
Z ZASIŁKU
P REZYDI UM RADY M I N I S T R Ó W
WYDANIE
II
FOTOGRAFICZNE
TYTUŁ
POPRZEDNI:
„SŁOWNIK
ORTOEPICZNY“
http://rcin.org.pl/ifis
S
T
A
N
I S
Ł
A
W
S Z O
B
E R
S
Ł
O
W
N
I
K
P
O
P
R
A
W
N
E
J
P
O
L
S
Z
C
Z
Y
Z
N
Y
W A R S Z A W A
1948
S P Ó Ł D Z IE L N IA W Y D A W N IC Z A * W IE D Z A
W Y D A W N IC T W O S. A R C T A W W A R S Z A W I E
http://rcin.org.pl/ifis
10 87
NAKŁAD 10500 - 42*/« ARK. - PAP. DRUK. SAT. 80 G. KL. V - FORMAT 70X100
DRUKARNIA TORUŃSKA SPÓŁDZ. W YDAW NICZA „W IEDZA“ 4 TORUŃ
LISTOPAD 1948. - NR ZAM. 892 - E 483 899
http://rcin.org.pl/ifis
/
Żonie mojej Stefanii i synowi W ojciechowi,
najbliższym mi miłośnikom języka polskiego,
pracę tę poświęcam
http://rcin.org.pl/ifis
Zgłoś jeśli naruszono regulamin