Marzena Marczewska - Ja cię zamawiam ja cię wypędzam - Choroba - studium językowo-kulturowe (2012).pdf

(5530 KB) Pobierz
MARZENA MARCZEWSKA
jfi,
etą
WyjjąĄzMn
..
CHOROBA
STUDIUM
JĘZYKOWO-KULTUROWE
J a c i ę z a m a w i a m , j a c i ę w y p ę d z a m . ..
C
h o r o b a
.
s t u d iu m ję z y k o w o
-
k u l t u r o w e
M arzena M arczew ska
j a c ię z a m a w ia m
,
ja c ię w y p ę d z a m
...
C h o r o b a . S tu d iu m ję z y k o w o -k u ltu r o w e
Kielce 2012
Recenzenci
dr hab. Stanisław a N iebrzegow ska-B artm iń ska prof. UMCS
prof. dr hab. A nn a Tyrpa
Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Korekta: Marzena Marczewska
Projekt okładki: Dorota Mętrak
Redakcja techniczna: Agnieszka Dolecka
© Copyright by Marzena Marczewska
© Copyright by Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach
Druk i oprawa: Wydawnictwo UJK
ISBN 978-83-928455-7-7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin