Elektronika.Praktyczna.05-2015.pdf

(36626 KB) Pobierz
Więcej na: www.ebook4all.pl
PRICE:
8 EUR
Nakład 27000 egz.
16,00 zł
(w tym 8% VAT)
Więcej na: www.ebook4all.pl
OD WYDAWCY
Więcej na: www.ebook4all.pl
Własność intelektualna
16 kwietnia bieżącego roku kolejny raz wspieraliśmy konkurs o na-
zwie Elektronik Roku corocznie organizowany przez Zespół Szkół
Technicznych w  Ostrowie Wlkp. Mówiąc krótko –  wspaniała im-
preza, kapitalne, pomysłowe, często wykonane metodą „makgajwe-
rowską” urządzenia. Przykłady tego, co może zdziałać prawdziwy
entuzjazm. Moim zdaniem szkole i jej sponsorom należy się ogrom-
ne uznanie za to, że wspierają pomysły młodzieży. W sytuacji, w której bardzo czę-
sto słyszy się, że wszystko już dawno zostało wymyślone i teraz, aby powstało coś
wartościowego potrzebne jest ogromne laboratorium, uczniowie technikum budują
takie urządzenia, że naprawdę „szczęka opada”. Ale przy okazji tej imprezy kolejny
raz naszła mnie pewna refleksja.
Niektóre z  przedstawionych pomysłów, oprócz tego, że  naprawdę są  genialne
(niektóre prezentowaliśmy na  łamach EP, np. breloczek z  akcelerometrem sygna-
lizujący upuszczenie przedmiotu, do którego jest przyczepiony), mają wymiar ko-
mercyjny i można by było na ich sprzedaży po prostu zarobić.
Osoby, które kiedykolwiek rozpoczynały własny biznes dobrze wiedzą, że dobry
pomysł i  funkcjonujący prototyp, to  troszkę za mało –  do  uruchomienia produk-
cji potrzebne są  jeszcze pieniądze. Gorzej, że  jeśli nasz produkt odniesie sukces,
to znajdą się też naśladowcy, więc w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć naszą włas-
ność intelektualną. I  tu  przydałoby się opatentować nasz pomysł. Niestety, sam
proces patentowania przebiega tak, że tylko nieliczni mogą sobie na niego pozwolić.
Po  pierwsze, musimy opisać nasz patent. Opis to  zadanie dla fachowca, naj-
częściej nie dla inżyniera –  projektanta, ponieważ musi być tak skonstruowany,
aby patent został przyznany i był trudny do złamania. A to już zadanie dla dobrego
rzecznika patentowego współpracującego z autorem patentu lub z firmą, w której
jest zatrudniony. Rzecznik najczęściej nie rozumie, na czym polega patent, a to zro-
zumienie jest kluczem do napisania dobrego wniosku, więc trzeba poświęcić czas
i nauczyć go, na czym polega wynalazek. Z kolei rzecznik musi wytłumaczyć wnio-
skodawcy, co można opatentować, a co nie. Zdarza się, że np. z 10 elementów, które
przedsiębiorca chciałby chronić można opatentować 1. Jeśli napisze się zgłoszenie
na te pozostałe 9, to urząd odrzuci zgłoszenie. Napisanie wniosku patentowego zaj-
muje do dwóch tygodni, a koszt takiej usługi, to od 2 do około 7 tysięcy złotych.
Kiedy opis jest już gotowy, trzeba złożyć wniosek do Urzędu Patentowego, opła-
cić rzecznikowi pełnomocnictwo (min. 600 zł) i uiścić opłaty skarbowe. Np. za zgło-
szenie jednego lub dwóch wynalazków –  550 zł, za każdą stronę ponad 20 stron
opisu, zastrzeżeń i rysunków – 25 zł.
Wniosek o przyznanie patentu trafia do UP i wtedy rusza machina administra-
cyjna. Najpierw UP sprawdza wniosek formalnie (czy są wszystkie załączniki, ry-
sunki, czy opłaty są wniesione itp.) i merytoryczne (czy nikt nie zgłosił już czegoś
takiego). Po 18 miesiącach urząd upublicznia informacje o wynalazku. Teraz inni
gracze na rynku mają pół roku, podczas którego mogą wnosić swoje zastrzeżenia
(np. jeśli używają takiej technologii, mają na nią patent itp.). Jeśli nie wpłynie żadna
uwaga, po 6 miesiącach urząd zaczyna jeszcze raz badać wniosek, ale dokładniej.
Gdy wszystko jest w porządku, przyznaje patent. Cała procedura zajmuje minimum
5 lat!
Sam patent to  nie wszystko. Trzeba jeszcze zapłacić za utrzymanie ochrony.
Pierwsze trzy lata kosztują 480 zł. Za każdy kolejny płacimy więcej, np. za czwar-
ty rok musimy zapłacić 250 zł, za dwudziesty –  1550. W  sumie 20 lat ochrony
w Polsce kosztuje 14 630 zł.
Patent krajowy obowiązuje tylko na  terytorium Polski. Zatem żadna firma nie
może w Polsce produkować ani sprzedawać identycznego produktu. Ale poza gra-
nicami nie ma żadnych przeszkód.
I jak na poniesienie takich kosztów (wszak to dopiero wierzchołek góry) może
pozwolić sobie uczeń technikum? Jedyna nadzieja jest taka, że pomysłami zainte-
resuje się też biznes, bo naprawdę warto. Ot choćby na przykład kranem, z którego
wypływa woda o kolorze zależnym od temperatury. Czy nie jest to genialne?! A póki
co dowiedziałem się, że niektóre z prezentowanych pomysłów w cudowny sposób
już zmieniły swoich twórców… Szkoda, naprawdę szkoda.
Prenumerata na-
prawdę warto
Miesięcznik „Elektronika
Praktyczna”
(12 numerów w roku) jest wydawany
przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. we współpracy
z wieloma redakcjami zagranicznymi.
Wydawca:
AVT-Korporacja Sp. z o.o.
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
tel.: 22 257 84 99, faks: 22 257 84 00
wydawnictwo
Adres redakcji:
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
tel.: 22 257 84 49, 22 257 84 63
faks: 22 257 84 67
e-mail: redakcja@ep.com.pl
www.ep.com.pl
Redaktor Naczelny:
Wiesław Marciniak
Redaktor Programowy,
Przewodniczący Rady Programowej:
Piotr Zbysiński
Zastępca Redaktora Naczelnego,
Redaktor Prowadzący:
Jacek Bogusz, tel. 22 257 84 49
Redaktor Działu Projektów:
Damian Sosnowski, tel. 22 257 84 58
Szef Pracowni Konstrukcyjnej:
Grzegorz Becker, tel. 22 257 84 58
Menadżer magazynu
Andrzej Tumański , tel. 22 257 84 63
e-mail: andrzej.tumanski@ep.com.pl
Marketing i Reklama:
Katarzyna Gugała, tel. 22 257 84 64
Bożena Krzykawska, tel. 22 257 84 42
Katarzyna Wiśniewska, tel. 22 257 84 65
Grzegorz Krzykawski, tel. 22 257 84 60
Andrzej Tumański, tel. 22 257 84 63
Sekretarz Redakcji:
Grzegorz Krzykawski, tel. 22 257 84 60
DTP i okładka:
Dariusz Welik
Redaktor strony internetowej
www.ep.com.pl
Mateusz Woźniak
Stali Współpracownicy:
Arkadiusz Antoniak, Rafał Baranowski, Lucjan Bryndza,
Marcin Chruściel, Jarosław Doliński, Andrzej Gawryluk,
Krzysztof Górski, Tomasz Gumny, Tomasz Jabłoński,
Michał Kurzela, Szymon Panecki, Krzysztof Paprocki,
Krzysztof Pławsiuk, Sławomir Skrzyński, Jerzy Szczesiul,
Ryszard Szymaniak, Adam Tatuś, Marcin Wiązania,
Tomasz Włostowski, Robert Wołgajew
Uwaga!
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy
via e-mail, według schematu: imię.nazwisko@ep.com.pl
Prenumerata w Wydawnictwie AVT
www.avt.pl/prenumerata
lub tel: 22257 84 22
e-mail: prenumerata@avt.pl
www.sklep.avt.pl,
tel: (22) 257 84 66
Prenumerata w RUCH S.A.
www.prenumerata.ruch.com.pl
lub tel: 801 800 803, 22 717 59 59
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
Wydawnictwo
AVT-Korporacja Sp. z o.o.
należy do Iz
by Wydawców Prasy
Copyright AVT-Korporacja Sp. z o.o.
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
Projekty publikowane w „Elektronice Praktycznej” mogą
być wykorzystywane wyłącznie do własnych potrzeb.
Korzystanie z tych projektów do innych celów, zwłaszcza
do działalności zarobkowej, wymaga zgody redakcji
„Elektroniki Praktycznej”. Przedruk oraz umieszczanie
na stronach internetowych całości lub fragmentów
publikacji zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej”
jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń
zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej”.
Opracowano na podstawie
http://wyborcza.biz/biznes
„Ile kosztuje patent i dlaczego tak drogo”
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2015
3
Więcej na: www.ebook4all.pl
Trójdrożna, cyfrowa,
stereofoniczna zwrotnica
głośnikowa
Dobre elementy bierne
do zwrotnic głośnikowych
są koszmarnie drogie. Wykonanie
i strojenie zespołu wymaga wielu
prób… A może inaczej, a może
po prostu „wyklikać” aplikację
w Sigma Studio?
Nr 5 (269)
Maj 2015
Projekty
DSP1701_3WCRSV – trójdrożna, cyfrowa, stereofoniczna zwrotnica głośnikowa .......................... 20
ARS3-ER – sterownik z serwerem Web (1).
Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/wizualizacji poziomu na 4 wejściach .......................... 24
Miernik napięcia i prądu z USB ....................................................................................................... 29
iControlSensor. Czujnik do pomiaru temperatury dla iControl........................................................ 33
Miniprojekty
Iluminofonia LED RGB .................................................................................................................... 40
Optoelektroniczny czujnik zbliżeniowy ........................................................................................... 42
Sterownik wentylatora z czujnikiem wilgotności powietrza ........................................................... 43
Sterownik z serwerem Web
Nie lada gratka dla miłośników
automatyki domowej – projekt
sterownika łatwego w budowie,
ale o zaawansowanych
możliwościach. Stan 4 wyjść
i 4 wejść można kontrolować
poprzez sieć Ethernet. Sterownik
może wyświetlać strony
HTML przygotowane przez
użytkownika i wysyłać e-maile
z powiadomieniami.
Projekty czytelników
Impulsowa ładowarka akumulatorów ołowiowych ........................................................................ 46
Wybór konstruktora
TEMAT NUMERU
Moduły interfejsów bezprzewodowych sieci lokalnych i osobistych ............................................... 52
Prezentacje
TEMAT NUMERU
Sieci bezprzewodowe w przemyśle ................................................................................................ 59
Podzespoły
TEMAT NUMERU
Nowoczesne technologie łączności dla IoT ..................................................................................... 60
TEMAT NUMERU
Zestaw startowy dla mikrokontrolera CC2650................................................................................ 63
TEMAT NUMERU
IoT według u-bloxa ........................................................................................................................ 66
MSP432 – mikrokontroler do nowoczesnych aplikacji .................................................................... 68
Nowe, „graficzne” mikrokontrolery w rodzinie STM32F4 ............................................................... 70
PIC16F176x – więcej niż mikrokontroler ......................................................................................... 74
iControlSensor
Na łamach EP opisaliśmy
system typu „inteligentny dom”
o nazwie iControl. W bieżącym
numerze opublikujemy opis
przeznaczonego dla niego
modułu iControlSensor służącego
do pomiaru temperatury.
Sprzęt
Novitec APM3 – wskaźnik napięcia akumulatora samochodowego do gniazda zapalniczki ........... 73
Oscyloskop Rigol MSO2102A ......................................................................................................... 78
Analizowanie protokołów szeregowych oscyloskopami Rohde&Schwarz (3). CAN, LIN.................. 83
Kursy
Połączenie DS18B20 z STM32. Projekt dla środowiska CooCox ...................................................... 90
TEMAT NUMERU
Internet Rzeczy w przykładach (5). Sterownik inteligentnej skrzynki na listy .................................. 99
Projektowanie urządzeń z modułami GSM ................................................................................... 104
Programowanie aplikacji mobilnych (4). Komunikacja Bluetooth ................................................. 108
Automatyka i mechatronika
MyRIO – platforma edukacyjna od National Instruments (1) ........................................................ 118
Czujniki ultradźwiękowe w automatyce przemysłowej ................................................................. 122
Od wydawcy .................................................................................................................................... 3
Nie przeocz. Podzespoły ................................................................................................................... 6
Nie przeocz. Koktajl niusów ........................................................................................................... 12
Niezbędnik elektronika ................................................................................................................... 51
Info .............................................................................................................................................. 113
Kramik i rynek .............................................................................................................................. 130
Oferta........................................................................................................................................... 132
Prenumerata ................................................................................................................................ 133
Zapowiedzi następnego numeru .................................................................................................. 134
Miernik napięcia i prądu
USB
Coraz więcej urządzeń
elektronicznych jest zasilanych
z USB. Budowa złącza interfejsu
uniemożliwia wykonanie
pomiaru z użyciem „normalnego”
multimetru. Prezentujemy
urządzenie, które zmierzy
i wyświetli pobierany prąd
i napięcie USB, bez zaburzania
komunikacji.
4
Redakcyjny serwer FTP, a na nim materiały dodatkowe oraz poprzednie części do artykułów.
Dane wymagane do logowania na serwerze FTP Elektroniki Praktycznej:
host: ftp://ep.com.pl
użytkownik: 11877, hasło: ragjkdt9
Uwaga: na serwerze FTP są dostępne materiały począwszy od numeru 12/1998 do wydania
bieżącego. Dostęp do poszczególnych materiałów dla Czytelników EP po podaniu unikatowego
hasła opublikowanego w EP.
Więcej na: www.ebook4all.pl
STM32F7:
Cortex-M7 w rodzinie STM32
Podstawowe cechy mikrokontrolerów STM32F7:
• rdzeń Cortex-M7
• taktowanie do 200 MHz
• prędkość wykonywania programu do 428 DMIPS
• do 1 MB Flash
• zintegrowana pamięć TC-RAM
• zintegrowany kontroler pamięci zewnętrznych (magistrala 16 lub 32 bity):
SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND
• do 168 linii GPIO (w tym do 166 z tolerancją 5 V)
• nowy system magistral (AXI/AHB)
www.st.com
Zgłoś jeśli naruszono regulamin